Hlavní obsah

du [dy]

Člen

  1. složený určitý člen z de a levenir du Portugalpřijet z Portugalska
  2. dělivý členmanger du painjíst chléb

Vyskytuje se v

avocat: avocat du diableadvocatus diaboli, obhájce špatné věci

bâton: mettre des bâtons dans les rouesà qqn házet komu klacky pod nohy

bien: un bien, des biensbohatství

coin: jeu des quatre coinshra na škatule, (škatule,) škatule, hejbejte se

commerce: du commerceobchodní

communion: communion des saintsobcování svatých

concordance: concordance des tempsčasová souslednost

côté: du côté deqqch směrem, ve směru k čemu

coureur: coureur de(s) boistraper, zálesák

dent: du bout des dentsbez chuti, přen. zdráhavě, neochotně

dépit: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu

diable: du diable, de tous les diableshrozný, strašný, pekelný

dimanche: du dimanchenedělní, sváteční amatérský

distribution: distribution des prixrozdělování cen

division: division du travaildělba práce

doigt: le bout du doigtkonec prstu

domaine: service des domaines, les domainesspráva státního majetku

doux: en doucepotichu

emploi: emploi du tempsrozvrh hodin

fait: du faitde qqch následkem čeho, pro co

femme: femme du mondežena z velkého světa

fois: des foisněkdy

gagner: gagner du terrainsur qqn postoupit, získ(áv)at území, šířit se přen.

grincer: grincer des dents(za)skřípat zuby i přen.

gringue: faire du gringueà qqn balit koho, nadbíhat, dvořit se komu

inspecteur: inspecteur des financesinspektor státní finanční správy

jour: du jourdnešní, čerstvý, současný, aktuální

long: tout du longpo celé délce

maréchal: maréchal des logisčetař u jezdectva, dělostřelectva

masse: pas des massesmoc ne, nic moc, žádná sláva

mieux: des mieuxvelmi dobře

milieu: du milieuprostřední

moment: du moment où/quejakmile, hned jak

monde: le monde, du mondelidé

acception: dans toute l'acception du termev plném slova smyslu

accident: accident du travailpracovní úraz

accusation: chambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusationobžalovací senát, radní komora

action: émettre des actionsvydat akcie

adoration: Adoration des Magesklanění Tří králů

affinité: avoir des affinités avec qqnbýt spřízněný s kým

aménagement: aménagement du territoireúzemní plán

Amérique: Amérique du SudJižní Amerika

apôtre: Actes des apôtresSkutky apoštolů jedna z knih Nového zákona

appréciation: appréciation du tableau par l'expertocenění obrazu odborníkem

arbitraire: arbitraire du signearbitrárnost jazykového znaku

arrêt: arrêt du cœurzástava srdce

arrivée: arrivée du trainpříjezd vlaku

avance: faire des avances à qqnpředcházet si koho, nadbíhat komu

bar: faire la tournée des barsvymetat bary

bas: des hauts et des bas(střídavé) úspěchy a neúspěchy, výšky a pády

battement: battement des cilsmrknutí

battre: battre des ailestlouct křídly

béquille: marcher avec des béquilleschodit o berlích

Bermudes: triangle des Bermudesbermudský trojúhelník

blague: raconter des blagueskecat

bon: fin. bon du Trésorstátní pokladniční poukázka

bourreau: žert. bourreau des cœursdonchuán, záletník, svůdce

bouton: avoir des boutonsmít pupínky hlavně o akné

bronze: âge du bronzedoba bronzová

cachotterie: faire des cachotteriesdělat tajnosti

caisse: caisse du tympanbubínková dutina

camping: faire du campingtábořit

cancer: tropique du Cancerobratník Raka

candidat: se porter candidat à des électionskandidovat ve volbách

cantique: Le Cantique des cantiquesPíseň písní

caravane: caravane du Tour de France= reklamní doprovodný vůz závodu Tour de France

carreau: carreau des Halles= stánky s ovocem a zeleninou kolem pařížské tržnice

casier: extrait du casier judiciairevýpis z trestního rejstříku

cauchemar: faire des cauchemarsmít zlé sny

cavité: cavité du neznosní dutina

cerveau: écorce du cerveaumozková kůra

cessation: cessation des hostilitésklid zbraní

chambre: chambre des cartesnavigační kabina

champ: fleurs des champspolní květiny

champion: champion du mondemistr světa

changer: changer du tout au toutzměnit se úplně

chantage: faire du chantage à qqnvydírat koho

chanvre: chanvre du Bengalejuta

chapitre: doyen du chapitrekapitulní děkan

charme: faire du charme à qqnokouzlovat koho

chef: chef du gouvernementpředseda vlády

cheval: faire du chevaljezdit na koni

chiffre: clé du chiffrešifrový klíč

choc: choc des verrespřiťuknutí sklenic při přípitku

chœur: faire partie des chœurszpívat ve sboru

chose: C'est la moindre des choses.To je to nejmenší.

chute: chute des poilspelichání

ciel: royaume des cieuxkrálovství nebeské