Hlavní obsah

přijít

Dokonavé sloveso

 1. (dostavit se někam) venir, arriverpřijít se zpožděnímarriver en retardpřijít včasarriver à l'heurepřijít pro koho/covenir chercher qqn/qqch
 2. (být doručen ap.) venir
 3. (objevit něco) na co découvrir, trouver qqch
 4. (do funkce ap.) entrer en fonction
 5. (vrátit se) revenir, rentrerpřijít z práce domůrentrer du travail chez soi
 6. (nabýt, získat) arriver, gagnerpřijít k soběreprendre ses esprits, revenir à soi
 7. (pozbýt) o co perdre qqchpřijít o rozumperdre la raison
 8. (do nějaké situace) se trouver
 9. (obrátit se) ke komu s'adresser à qqn
 10. (někoho postihnout) attaquer
 11. (zachvátit) na koho prendre, gagner qqn
 12. (stát peníze) coûter

Vyskytuje se v

důvěra: přijít o čí důvěruperdre la confiance de qqn

krk: přijít o krkperdre la vie

na: přijít na světvenir au monde

okamžik: přijít ve správný okamžikarriver au bon moment

poslední: přijít na poslední chvíliarriver au dernier moment

pozdě: přijít pozděêtre en retard

prázdný: přijít s prázdnýma rukamaarriver les mains vides

správný: přijít ve správný okamžikarriver au bon moment

svůj, svá, své, svoje: přijít si na svéen avoir pour son argent

včas: přijít včasarriver à l'heure

vhod: přijít vhod komuconvenir à qqn, tomber à point

aby: Přišel, aby tě poznal.Il est venu pour faire ta connaissance.

aniž: Přišel, aniž se ohlásil.Il est venu sans annoncer son arrivée.

: Ať hned přijde!Qu'il vienne tout de suite !

: Přijde až zítra.Il n'arrive que demain.

hned: Přijdu hned.J'arrive tout de suite.

jindy: Přijdu jindy.Je repasse une autre fois.

mezi: Přijď mezi nás.Viens parmi nous.

mně: Přijď ke mně.Viens chez moi.

nepodařit se: Nepodařilo se mi přijít včas.Je ne suis pas arrivé à être à temps.

nevhod: přijít nevhodtomber mal, arriver mal à propos/à contretemps

zkrátka: přijít zkrátka utrpět škoduêtre lésé

zpoždění: přijít se zpožděnímarriver en retard

bláto: přijít z bláta do loužechanger son cheval borgne pour un cheval aveugle

draze: To ti přijde draho.Tu me le payeras.

hotové: Rád přijde k hotovému.Il aime la besogne (toute) faite.

housle: Přišel k tomu jako slepý k houslím.Cela lui est tombé tout cuit dans le bec.

k, ke, ku: přijít k úrazuêtre accidenté

kloub: přen. přijít čemu na kloubdécouvrir le pot aux roses

křížek: expr. přijít s křížkem po funusearriver comme les carabiniers

mysl: přijít komu na myslvenir à l'esprit de qqn

okap: přijít z deště pod okapchanger un cheval borgne contre un aveugle

potopa: Po nás (ať přijde) potopa.Après nous le déluge.

schůzka: nepřijít na schůzkuposer un lapin

sobě: přijít k soběrevenir à soi

trocha, troška: přijít se svou troškou do mlýnaplacer un mot

zmar: přijít na zmaraller à vau-l'eau

ça: ça dépendmožná, přijde na to, podle toho

esprit: reprendre ses espritspřijít k sobě

pas: arriver sur les pas de qqnpřijít těsně po kom

perdre: perdre la confiance de qqnpřijít o koho důvěru

perdre: perdre la vueoslepnout, přijít o zrak

poser: poser un lapin à qqnnepřijít na schůzku s kým, napálit koho

raison: revenir à la raisonpřijít (znovu) k rozumu

rescousse: arriver à la rescousse de qqnpřijít komu na pomoc

retard: arriver en retardpřijít se zpožděním

retard: être en retardpřijít pozdě, opozdit se

soi: revenir à soipřijít k sobě, vzpamatovat se

trouver: aller/venir trouver qqnjít/přijít ke komu na návštěvu ap.

voir: venir voir qqnpřijít ke komu

accepter: Il a accepté de venir.Uvolil se, že přijde.

afin de: Je me hâte afin d'arriver à l'heure.Pospíchám, abych přišel včas.

arriver: arriver chez soipřijít domů

attendre: en attendant l'arrivée du courriernež přijde pošta

connaissance: reprendre connaissancepřijít k vědomí, (znovu) nabýt vědomí

craindre: Je crains qu'il (ne) vienne.Bojím se, že přijde.

croire: Je ne crois pas qu'il viendra.Nemyslím, že přijde.

dépendre: Ça dépend.Přijde na to., Záleží na tom.

être: Est-ce que vous venez ?Přijdete?

: au cas où il viendraitv případě, že by přišel, v případě, kdyby přišel

ramasser: Où l'a-t-il ramassé ?Kde k němu přišel?

reprendre: reprendre connaissancepřijít k sobě, nabýt vědomí

borgne: changer son cheval borgne pour un cheval aveuglepřijít z bláta do louže

carême: arriver comme mars en carêmepřijít jako na zavolanou

emporter: Vous ne l'emporterez pas au paradis.To vám přijde draho., To si odskáčete.

loup: avoir vu le louppřijít o věnec nebýt už pannou

oiseau: donner à qqn des noms d'oiseauxnemoci komu přijít na jméno

part: avoir sa part de gâteaupřijít si na své podílet se na zisku

pot: découvrir le pot aux rosespřijít věci na kloub, odhalit tajemství

pour: en avoir pour son argentpřijít si na své, dobře koupit, nepřijít zkrátka

tomber: tomber à rienpřijít vniveč

vau-l'eau (à): (s'en) aller à vau-l'eaupřijít na zmar

venir: venir au mondepřijít na svět, narodit se