Hlavní obsah

voir [vwaʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. faire voir qqch ukázat, předvést co
  2. laisser voir qqch netajit, dát najevo, projevit co
  3. shlédnout film ap., pozorovat nehodu ap. co, (po)dívat se na koho/covoir une villenavštívit město
  4. navštívit, vídataller voir qqnnavštívit kohovenir voir qqnpřijít ke komu
  5. qqch setkávat se s čím pravidelně
  6. číst text ap., zpozorovat, nalézt chyby v textu ap.
  7. rozmyslit si, rozvážit si, uvážit
  8. qqn/qqch dívat se, nahlížet, nazírat na koho/co
  9. voir à +inf. bdít nad čím, dohlížet, dbát na co

Vyskytuje se v

clair: dobře vidětvoir clair

claire-voie: laťkovýà claire-voie

garde: předběžné zadržení, policejní vazbagarde à vue

lacté: Mléčná dráhaVoie lactée

perdre: ztratit koho/co z očí, pustit koho/co z hlavy, přen. ztratit co ze zřeteleperdre qqn/qqch de vue

perte: do nedohledna, do nekonečna, kam až oko dohlédneà perte de vue

prise: záběr filmový, snímek fotografickýprise de vue(s)

vis: točité schody/schodiště(escalier à) vis

voie: železnice, dráha, traťvoie (ferrée)

voir: qqch ukázat, předvést cofaire voir

vu: s ohledem na to, že, s ohledem k tomu, že, se zřetelem k tomu, ževu que

vue: na první pohledà première vue

affaiblissement: slábnutí zrakuaffaiblissement de la vue

circulation: hlavní silnicevoie à grande circulation

couleur: zakusit mnoho nepříjemnostíhovor. en voir de toutes les couleurs

court: být krátkozraký, být omezenýavoir la vue courte

double: vidět dvojmovoir double

étroitesse: omezenost, omezený rozhledétroitesse de vues

façon: Je to úhel pohledu.C'est une façon de voir.

général: celkový pohledvue générale

imprenable: nezastavitelný výhledvue imprenable

obligation: být povinen/nucen co udělatse voir/se trouver/être dans l'obligation de faire qqch

œil: očividněà vue d'œil

point de vue: z hlediska, ze stanoviska koho/čehodu point de vue de qqn/qqch

royal: nejschůdnější cestavoie royale

rude: zažít těžké časyen voir de rudes

vis-à-vis: mluvit se svým protějškemparler à son vis-à-vis

à: To musíte vidět.C'est à voir.

aller: Ten šroub a matka patří k sobě.Cette vis et ce boulon vont ensemble.

amusant: (je) zábavné vidět/slyšetamusant à voir/entendre

apprécier: Euro vůči dolaru stouplo.L'euro s'est apprécié vis-à-vis du dollar.

après: viz dálevoyez ci-après

baisser: Slábne mu zrak.Sa vue baisse.

compte: běžný účet, kontokorentcompte courant, BeF compte à vue

dérober: tajit co před kýmdérober qqch à la vue de qqn

desserrage: povolení šroubudesserrage d'une vis

développement: rozvojová zeměpays en voie de développement

faire: ukázat komu cofaire voir qqch à qqn

falloir: Uvidíme.Il faut voir.

lequel: prostředí, ve kterém žijemilieu dans lequel il vit

on: Kdy se uvidíme?Quand est-ce qu'on se voit ?

suivre: Uvidíme to na příkladu, který bude následovat.On le verra dans l'exemple qui suit.

sur: výhled na mořevue sur la mer

beau: To je krása.Cela est beau à voir.

bleu: nebýt z toho moudrý, být z toho jelenn'y voir que du bleu

chandelle: (u)vidět hvězdičky před očima po ráně do hlavy(en) voir trente-six chandelles

connu: Ticho po pěšině., Nikomu ani muk.Ni vu ni connu.

loup: přijít o věnec nebýt už pannouavoir vu le loup

nez: od oka, přibližněà vue de nez

ni: Nikomu ani muk!Ni vu ni connu !

peinture: Nemohu ho ani vystát.hovor. Je ne peux pas le voir en peinture.

portée: na dohledà portée de la vue

prisme: dívat se na co očima čeho zkresleněvoir qqch à travers un prisme de qqch

qui: To se uvidí., Časem uvidíme.Qui vivra verra.

redire: Nemůžu tomu nic vytknout.Je ne vois rien à redire à cela.

remettre: přivést koho zpět na správnou cesturemettre qqn sur la (bonne) voie

rose: vidět vše růžově, malovat si to růžověvoir tout en rose

serrer: držet koho zkrátka, utáhnout komu šroubserrer la vis à qqn

tunnel: (u)vidět světlo na konci tuneluvoir le bout du tunnel

celkový: celkový pohledvue générale

cesta: dýchací cestyvoies respiratoires

dálnice: čtyřproudová dálniceautoroute à quatre voies

dohled: na dohledà portée de sa vue

dráha: Mléčná dráhala Voie lactée

dýchací: anat. cesty dýchacívoies respiratoires

horní: anat. horní cesty dýchacíparties supérieures des voies respiratoires

jasně: vidět to jasnějiy voir plus clair

jasno: mít jasno v čemvoir clair dans qqch

jednosměrný: jednosměrná doprava/ulice/silnicecirculation/rue/voie à sens unique

k, ke, ku: vzhledem k čemuvu qqch

klíč: tech. šroubový klíčclé à vis

kolej: odstavná kolej i přen.voie de garage

komunikace: veřejná komunikacevoie publique

krátkozraký: být krátkozrakýavoir la vue courte, přen. avoir la vue basse

kresba: kresba od okadessin à vue

laskomina: mít laskominy na coavoir des vues sur qqch

mléčný: astron. Mléčná dráhaVoie lactée

mokrý: chem. mokrá cestavoie humide

na: vidět co na vlastní očivoir qqch de ses propres yeux

nádherný: skýtat nádherný výhled na mořeprésenter une vue splendide sur la mer

najevo: dát najevo codát pocítit faire sentir qqch, netajit laisser voir qqch

návštěva: jít na návštěvu ke komualler voir qqn, rendre visite à qqn

od, ode: od okaà vue de nez

perspektiva: pohled z ptačí perspektivyvue aérienne, vue à vol d'oiseau

plán: mít velké plányvoir large

pohled: pronikavý pohledvue perçante

pohledět: radost pohledětc'est joli à voir

pozorovat: pozorovat lhostejněvoir tout d'un œil égal

pronikavý: pronikavý pohledvue perçante

pruh: dopr. silniční/dopravní/jízdní pruhvoie

přivést: přivést koho na stopumettre qqn sur la voie

rozvojový: rozvojová zeměpays en voie de développement

scestí: dostat se na scestímal tourner, s'engager dans la mauvaise voie

schod: točité schodyescalier à vis/en escargot

sklo: Máš tlusté sklo!Tu me caches la vue !

sprásknout: sprásknout ruce nad kým/čímêtre frappé de stupeur à la vue de qqn/qqch

stanovisko: zaujmout určité stanoviskose placer à un certain point de vue

špatný: mít špatný zrakavoir une mauvaise vue

trať: jednokolejná traťligne à voie unique

účet: běžný účetcompte courant, BeF compte à vue

úřední: úřední cestoupar voie légale

ústup: být na ústupuêtre en (voie de) régression

vazba: policejní/vyšetřovací vazba max. 48 hodingarde à vue

vedlejší: vedlejší kolej odstavná, i přen.voie de garage

vidění: znát koho od viděníconnaître qqn de vue

vidět: jasně vidětvoir clair(ement)

výhled: mít výhled na coavoir vue sur qqch

výměna: výměna názorůéchange d'opinions, échange de points de vue

zálusk: mít zálusk na koho/coavoir des vues sur qqn/qqch

zkrátka: přen. držet koho zkrátkatenir qqn de court, serrer la vis à qqn

zrak: ztratit zrakperdre la vue

ztrácet: ztrácet koho z dohleduperdre qqn de vue

ztratit: ztratit koho z očíperdre qqn de vue

železniční: železniční traťvoie ferrée

hledisko: z hlediska čehodu point de vue de qqch

ho: Vidíš to auto? – Vidím ho.Tu vois la voiture ? – Oui, je la vois.

jízdní: jízdní pruhvoie (de circulation), BeF bande de circulation

prostřednictvím: prostřednictvím čehopar l'intermédiaire/la voie de qqch

protisměr: v protisměruà contre-voie

rozednít se: Když se rozednilo, uviděl...À l'aube, il a vu...

sám, sama, samo, samý: Sám vidíš, že...Tu vois toi-même que...

viz: viz níže/výševoir ci-dessous/ci-dessus

vzhledem k: Vzhledem k tomu, že...Étant donné que..., Vu que...

zřídkakdy: Navštěvuje nás zřídkakdy.Il vient rarement nous voir.

brýle: dívat se na koho/co růžovými brýlemivoir qqn/qqch en rose

černě: vidět všechno černěvoir les choses en noir

dívat se: dívat se na svět růžovými brýlemivoir tout en rose

dopředu: vidět dopředu být prozíravývoir loin

dosáhnout: Kam oko dosáhlo.Tant que vue pouvait s'étendre.

dovést: iron. To si dovedu představit.Je vois ça d'ici.

fald: prohnat komu faldyen faire voir de toutes les couleurs à qqn

hvězdička: (u)vidět hvězdičky před očima(en) voir trente-six chandelles

jelen: Jsem z toho jelen.J'en suis comme deux ronds de flan., Je n'y vois que du bleu.

kam: Kdo chce kam, pomozme mu tam.Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.

lord: Žije si jako lord.Il vit en grand seigneur.