Hlavní obsah

voir [vwaʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. faire voir qqch ukázat, předvést co
  2. laisser voir qqch netajit, dát najevo, projevit co
  3. shlédnout film ap., pozorovat nehodu ap. co, (po)dívat se na koho/covoir une villenavštívit město
  4. navštívit, vídataller voir qqnnavštívit kohovenir voir qqnpřijít ke komu
  5. qqch setkávat se s čím pravidelně
  6. číst text ap., zpozorovat, nalézt chyby v textu ap.
  7. rozmyslit si, rozvážit si, uvážit
  8. qqn/qqch dívat se, nahlížet, nazírat na koho/co
  9. voir à +inf. bdít nad čím, dohlížet, dbát na co

Vyskytuje se v

clair: voir clairdobře vidět

claire-voie: à claire-voielaťkový

garde: garde à vuepředběžné zadržení, policejní vazba

lacté: Voie lactéeMléčná dráha

perdre: perdre qqn/qqch de vueztratit koho/co z očí, pustit koho/co z hlavy, přen. ztratit co ze zřetele

perte: à perte de vuedo nedohledna, do nekonečna, kam až oko dohlédne

prise: prise de vue(s)záběr filmový, snímek fotografický

vis: (escalier à) vistočité schody/schodiště

voie: voie (ferrée)železnice, dráha, trať

voie: voie d'eaudíra v lodi

vu: vu ques ohledem na to, že, s ohledem k tomu, že, se zřetelem k tomu, že

vue: à première vuena první pohled

vue: de vueod vidění

vue: à vuena viděnou, při předložení splatný

vue: à vue d'œiločividně, před očima

vue: en vue(dobře) viditelný, na viditelném místě, přen. známý

vue: en vuede qqch na dohled od čeho, v dohledu čeho

vue: vue d'ensemblecelkový pohled

affaiblissement: affaiblissement de la vueslábnutí zraku

circulation: voie à grande circulationhlavní silnice

couleur: hovor. en voir de toutes les couleurszakusit mnoho nepříjemností

couleur: hovor. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs.Ten mu to (ale) dal.

court: avoir la vue courtebýt krátkozraký, být omezený

double: voir doublevidět dvojmo

étroitesse: étroitesse de vuesomezenost, omezený rozhled

façon: C'est une façon de voir.Je to úhel pohledu.

général: vue généralecelkový pohled

imprenable: vue imprenablenezastavitelný výhled

obligation: se voir/se trouver/être dans l'obligation de faire qqchbýt povinen/nucen co udělat

œil: à vue d'œiločividně

perdre: perdre la vueoslepnout, přijít o zrak

point de vue: du point de vue de qqn/qqchz hlediska, ze stanoviska koho/čeho

royal: voie royalenejschůdnější cesta

rude: en voir de rudeszažít těžké časy

vis-à-vis: parler à son vis-à-vismluvit se svým protějškem

voie: voie publiqueveřejná komunikace

voie: sur la voie publiquena veřejnosti

voie: donner de la voie à une scierozvádět zuby pily

vu: au vu et au su de tout le mondepřed očima všech, veřejně

vue: à perte de vuedo nedohledna, až kam oko dohlédne

vue: point de vueúhel pohledu

vue: stav. vue imprenablenezastavitelný výhled

vue: avoir vue sur qqchmít výhled na co

vue: prise de vuezáběr

vue: échange de vuesvýměna názorů

vue: en vue de qqchvzhledem k čemu

à: C'est à voir.To musíte vidět.

à: Il vit à Paris.Žije v Paříži.

aller: Cette vis et ce boulon vont ensemble.Ten šroub a matka patří k sobě.

amusant: amusant à voir/entendre(je) zábavné vidět/slyšet

apprécier: L'euro s'est apprécié vis-à-vis du dollar.Euro vůči dolaru stouplo.

après: voyez ci-aprèsviz dále

baisser: Sa vue baisse.Slábne mu zrak.

compte: compte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent

dérober: dérober qqch à la vue de qqntajit co před kým

desserrage: desserrage d'une vispovolení šroubu

développement: pays en voie de développementrozvojová země

faire: faire voir qqch à qqnukázat komu co

falloir: Il faut voir.Uvidíme.

lequel: milieu dans lequel il vitprostředí, ve kterém žije

on: Quand est-ce qu'on se voit ?Kdy se uvidíme?

point de vue: point de vue sur la mervýhled na moře

suivre: On le verra dans l'exemple qui suit.Uvidíme to na příkladu, který bude následovat.

sur: vue sur la mervýhled na moře

beau: Cela est beau à voir.To je krása.

bleu: n'y voir que du bleunebýt z toho moudrý, být z toho jelen

chandelle: (en) voir trente-six chandelles(u)vidět hvězdičky před očima po ráně do hlavy

connu: Ni vu ni connu.Ticho po pěšině., Nikomu ani muk.

loup: avoir vu le louppřijít o věnec nebýt už pannou

nez: à vue de nezod oka, přibližně

ni: Ni vu ni connu !Nikomu ani muk!

peinture: hovor. Je ne peux pas le voir en peinture.Nemohu ho ani vystát.

portée: à portée de la vuena dohled

prisme: voir qqch à travers un prisme de qqchdívat se na co očima čeho zkresleně

qui: Qui vivra verra.To se uvidí., Časem uvidíme.

redire: Je ne vois rien à redire à cela.Nemůžu tomu nic vytknout.

remettre: remettre qqn sur la (bonne) voiepřivést koho zpět na správnou cestu

rose: voir tout en rosevidět vše růžově, malovat si to růžově

serrer: serrer la vis à qqndržet koho zkrátka, utáhnout komu šroub

tunnel: voir le bout du tunnel(u)vidět světlo na konci tunelu

vis: serrer la vis à qqnpřiskřípnout koho

voie: quitter la bonne voiesejít ze správné cesty

voie: mettre qqn sur la voieukázat komu cestu, přivést koho na stopu

vu: Ni vu ni connu.Nikomu o tom ani muk.

vue: hovor. en mettre plein la vue à qqnvytřít komu zrak

celkový: celkový pohledvue générale

cesta: dýchací cestyvoies respiratoires

dálnice: čtyřproudová dálniceautoroute à quatre voies

dohled: na dohledà portée de sa vue

dráha: Mléčná dráhala Voie lactée