Hlavní obsah

cesta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (polní ap.) route f, piste fbýt na cestěêtre en route
  2. (směr pohybu, dráha) chemin m, voie f, passage mzeptat se koho na cestudemander le chemin à qqnMohl byste mi ukázat cestu?Pourriez-vous me montrer le chemin ?dýchací cestyvoies f pl respiratoires
  3. (chůze, jízda ap.) voyage m(okružní) tour mbýt na cestáchêtre en voyageslužební cestavoyage m d'affairescesta kolem světatour m du mondeŠťastnou cestu!Bon voyage !
  4. (postup) voie f, chemin m, piste f

Vyskytuje se v

klestit: klestit cesturazit frayer le chemin

razit: razit (si) cestuuvolňovat průchod čemu frayer la voie, ouvrir* la voie à qqch

dýchací: anat. cesty dýchacívoies respiratoires

horní: anat. horní cesty dýchacíparties supérieures des voies respiratoires

jantarový: hist. jantarová cestaroute de l'ambre

kolem: cesta kolem světatour du monde

křížový: křížová cestachemin de croix

mokrý: chem. mokrá cestavoie humide

obchodní: obchodní cestavoyage d'affaires

plán: plán cestyitinéraire

poslední: doprovodit koho na poslední cestěaccompagner qqn à sa dernière demeure

prodrat: prodrat (si) cestuse frayer un passage

služební: služební cestavoyage d'affaires

smyk: dostat smyk na mokré cestěfaire un dérapage sur une route mouillée

stát: stát v cestě komu/čemufaire obstacle à qqn/qqch

svět: cesta kolem světatour du monde

šťastný: Šťastnou cestu!Bon voyage !

úřední: úřední cestoupar voie légale

věc: nachystat si věci na cestupréparer ses affaires pour partir

vydat se: vydat se na cestuse mettre en route

vyrazit: vyrazit na cestuse mettre en route

dotázat se: dotázat se na cestudemander le chemin

nachystat: nachystat se na cestuse préparer pour le voyage

ptát se: ptát se koho na cestudemander son chemin à qqn

uvolnit: Uvolněte cestu!Dégagez le passage !

vést: Vede tato cesta do...?C'est bien la route de... ?

zeptat se: zeptat se na cestudemander le chemin

znát: Neznám cestu.Je ne connais pas le chemin.

balvan: být komu balvanem v cestěencombrer le passage de qqn

dláždit: Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.L'enfer est pavé de bonnes intentions.

pěkný: Odtud je to pěkný kus cesty.Il y a une bonne trotte d'ici.

postavit se: postavit se komu do cestyse mettre en travers du chemin

prošlapat: prošlapat cestu a jít příklademtracer le chemin pour donner exemple

překřížit: překřížit komu cestu zhatit plányfaire échouer les projets de qqn

stavět se: přen. stavět se komu do cestygêner (les projets) de qqn

vést: Všechny cesty vedou do Říma.Tous les chemins mènent à Rome.

vstoupit: vstoupit komu do cestycouper le chemin à qqn

vyšlapaný: chodit vyšlapanými cestamisuivre les sentiers battus

vyznačit: vyznačit cestu komutracer le chemin à qqn

zlatý: zlatá střední cestale juste milieu

zpět: přivést koho zpět na správnou cesturemettre qqn sur la (bonne) voie

caillouteux: chemin caillouteuxkamenitá cesta

croix: chemin de la Croixkřížová cesta

intention: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.

montrer: montrer le cheminukázat cestu

par: par ailleursjinudy, jinou cestou, na druhé straně, ostatně

passe: être en passe de faire qqchmít vyhlídku na co, být na nejlepší cestě k čemu

passer: en passantcestou, na skok, přen. mimochodem

perdre: perdre son cheminztratit cestu, sejít z cesty, zabloudit

route: être en routebýt na cestě

route: en cours de routeběhem cesty

route: perdre sa routeztratit cestu

royal: voie royalenejschůdnější cesta

simple: un aller simplejedna cesta jednoduchá jízdenka

station: stations de la croixzastavení na křížové cestě

surprise: voyage sans surprise(s)cesta bez zvláštních příhod

voyage: voyage d'affairesslužební cesta

voyage: voyage de nocessvatební cesta

voyage: Bon voyage !Šťastnou cestu!

aller: la route qui va au châteaucesta vedoucí k zámku

attarder: s'attarder en cheminzdržet se cestou

barrer: barrer le passage à qqnzastoupit komu cestu, stát komu v cestě

contre-haut (en): maison en contre-haut d'une routedům nad cestou

demander: demander son cheminptát se na cestu

détremper: chemin détrempérozbahněná cesta

en: Il est en voyage.Je na cestách.

partir: C'est bien parti.Dobře to začalo., Je to na dobré cestě.

pendant: pendant le voyageběhem cesty, cestou

suivre: suivre un cheminjít cestou

tortu: chemin tortukřivolaká cesta

barrage: faire barrage à qqn/qqchzatarasit cestu komu/čemu, postavit se na odpor, čelit komu/čemu

battu: suivre les sentiers battusubírat se vyšlapanou cestou sledovat tradiční postupy ap.

billard: Cette route est un vrai billard.Ta cesta je jako mlat.

chemin: se mettre sur le chemin de qqnpostavit se komu do cesty

coude: jouer des coudesrazit si lokty cestu, mít široké lokty, cpát se dopředu

écolier: prendre le chemin des écoliersjít nejdelší cestou

lit: faire le lit de qqn/qqchpřipravit komu/čemu cestu

paver: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.

rail: mettre sur les railsuvést na správnou cestu

remettre: remettre qqn sur la (bonne) voiepřivést koho zpět na správnou cestu

rester: rester en cheminzůstat na půl cesty

Rome: Tous les chemins mènent à Rome.Všechny cesty vedou do Říma.

route: Nos routes se sont croisées.Naše cesty se zkřížily.

route: être sur la bonne routebýt na správné cestě

tracer: tracer le chemin à qqnvyznačit cestu komu

vent: Bon vent !šťastnou cestu!, Ještě že je pryč!

voie: quitter la bonne voiesejít ze správné cesty

voie: mettre qqn sur la voieukázat komu cestu, přivést koho na stopu