Hlavní obsah

cesta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (polní ap.) route f, piste fbýt na cestěêtre en route
  2. (směr pohybu, dráha) chemin m, voie f, passage mzeptat se koho na cestudemander le chemin à qqnMohl byste mi ukázat cestu?Pourriez-vous me montrer le chemin ?dýchací cestyvoies f pl respiratoires
  3. (chůze, jízda ap.) voyage m(okružní) tour mbýt na cestáchêtre en voyageslužební cestavoyage m d'affairescesta kolem světatour m du mondeŠťastnou cestu!Bon voyage !
  4. (postup) voie f, chemin m, piste f

Vyskytuje se v

klestit: razit frayer le cheminklestit cestu

razit: uvolňovat průchod čemu frayer la voie, ouvrir* la voie à qqchrazit (si) cestu

dýchací: voies respiratoiresanat. cesty dýchací

horní: parties supérieures des voies respiratoiresanat. horní cesty dýchací

jantarový: route de l'ambrehist. jantarová cesta

kolem: tour du mondecesta kolem světa

křížový: chemin de croixkřížová cesta

mokrý: voie humidechem. mokrá cesta

obchodní: voyage d'affairesobchodní cesta

plán: itinéraire plán cesty

poslední: accompagner qqn à sa dernière demeuredoprovodit koho na poslední cestě

prodrat: se frayer un passageprodrat (si) cestu

služební: voyage d'affairesslužební cesta

smyk: faire un dérapage sur une route mouilléedostat smyk na mokré cestě

stát: faire obstacle à qqn/qqchstát v cestě komu/čemu

svět: tour du mondecesta kolem světa

šťastný: Bon voyage !Šťastnou cestu!

úřední: par voie légaleúřední cestou

věc: préparer ses affaires pour partirnachystat si věci na cestu

vydat se: se mettre en routevydat se na cestu

vyrazit: se mettre en routevyrazit na cestu

dotázat se: demander le chemindotázat se na cestu

nachystat: se préparer pour le voyagenachystat se na cestu

ptát se: demander son chemin à qqnptát se koho na cestu

uvolnit: Dégagez le passage !Uvolněte cestu!

vést: C'est bien la route de... ?Vede tato cesta do...?

zeptat se: demander le cheminzeptat se na cestu

znát: Je ne connais pas le chemin.Neznám cestu.

balvan: encombrer le passage de qqnbýt komu balvanem v cestě

dláždit: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.

pěkný: Il y a une bonne trotte d'ici.Odtud je to pěkný kus cesty.

postavit se: se mettre en travers du cheminpostavit se komu do cesty

prošlapat: tracer le chemin pour donner exempleprošlapat cestu a jít příkladem

překřížit: faire échouer les projets de qqnpřekřížit komu cestu zhatit plány

stavět se: gêner (les projets) de qqnpřen. stavět se komu do cesty

vstoupit: couper le chemin à qqnvstoupit komu do cesty

vyšlapaný: suivre les sentiers battuschodit vyšlapanými cestami

vyznačit: tracer le chemin à qqnvyznačit cestu komu

zlatý: le juste milieuzlatá střední cesta

zpět: remettre qqn sur la (bonne) voiepřivést koho zpět na správnou cestu

caillouteux: chemin caillouteuxkamenitá cesta

croix: chemin de la Croixkřížová cesta

intention: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.

montrer: montrer le cheminukázat cestu

par: par ailleursjinudy, jinou cestou, na druhé straně, ostatně

passe: être en passe de faire qqchmít vyhlídku na co, být na nejlepší cestě k čemu

passer: en passantcestou, na skok, přen. mimochodem

perdre: perdre son cheminztratit cestu, sejít z cesty, zabloudit

route: être en routebýt na cestě

royal: voie royalenejschůdnější cesta

simple: un aller simplejedna cesta jednoduchá jízdenka

station: stations de la croixzastavení na křížové cestě

surprise: voyage sans surprise(s)cesta bez zvláštních příhod

voyage: voyage d'affairesslužební cesta

aller: la route qui va au châteaucesta vedoucí k zámku

attarder: s'attarder en cheminzdržet se cestou

barrer: barrer le passage à qqnzastoupit komu cestu, stát komu v cestě

contre-haut (en): maison en contre-haut d'une routedům nad cestou

demander: demander son cheminptát se na cestu

détremper: chemin détrempérozbahněná cesta

en: Il est en voyage.Je na cestách.

partir: C'est bien parti.Dobře to začalo., Je to na dobré cestě.

pendant: pendant le voyageběhem cesty, cestou

suivre: suivre un cheminjít cestou

tortu: chemin tortukřivolaká cesta

barrage: faire barrage à qqn/qqchzatarasit cestu komu/čemu, postavit se na odpor, čelit komu/čemu

battu: suivre les sentiers battusubírat se vyšlapanou cestou sledovat tradiční postupy ap.

billard: Cette route est un vrai billard.Ta cesta je jako mlat.

chemin: se mettre sur le chemin de qqnpostavit se komu do cesty

coude: jouer des coudesrazit si lokty cestu, mít široké lokty, cpát se dopředu

écolier: prendre le chemin des écoliersjít nejdelší cestou

lit: faire le lit de qqn/qqchpřipravit komu/čemu cestu

paver: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.

rail: mettre sur les railsuvést na správnou cestu

remettre: remettre qqn sur la (bonne) voiepřivést koho zpět na správnou cestu

rester: rester en cheminzůstat na půl cesty

Rome: Tous les chemins mènent à Rome.Všechny cesty vedou do Říma.

tracer: tracer le chemin à qqnvyznačit cestu komu

vent: Bon vent !šťastnou cestu!, Ještě že je pryč!

voie: quitter la bonne voiesejít ze správné cesty

cesta: être en routebýt na cestě