Hlavní obsah

rester [ʀεste]

Vyskytuje se v

faim: rester sur sa faimnenajíst se dosyta, zůstat při chuti, přen. nepřijít si na své

reste: le reste du tempsjindy, po zbytek času

reste: de restedost, nazbyt

reste: du resteostatně, jinak

reste: resteszbytky jídla

reste: restesostatky lidské, tělesné pozůstatky

reste: restesresty nedodělané věci

arrière: rester en arrièrezůst(áv)at pozadu

deviner: Vous devinez le reste.Ostatní si snadno domyslíte.

immobile: rester immobilezůstat bez hnutí

liaison: rester en liaison étroitezůstat v úzkém kontaktu

reste: faire le restepostarat se o zbytek

reste: être en reste avec qqnbýt dlužen komu

reste: avoir de beaux restesbýt (stále) pohledný, nést stopy (bývalé) krásy

soi: rester maître de soiovládnout se

traîne: rester à la traînezůst(áv)at pozadu, loudat se

clouer: přen. rester cloué sur placestát jako přibitý

déconfit: rester tout déconfitzůstat celý zaražený

en: rester en placezůstat na místě

borne: rester planté comme une bornezůstat stát jako solný sloup

bûche: Il reste là comme une bûche.Stojí jako zařezaný.

carafe: rester en carafenehnout se z místa, zůstat viset

coi: en rester coizůstat nad tím (celý) paf

croisé: rester les bras croisészůstat se založenýma rukama

deçà: rester en deçà de la vériténeříkat ještě celou pravdu která je ještě horší

écrit: Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno.

envoler (s'): Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno., Slovo se ztratí, co je psáno, platí.

estomac: Ça lui est resté sur l'estomac.Leží mu to v žaludku. i přen.

gorge: Ça m'est resté dans la gorge.Uvízlo mi to v krku.

parole: Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno.

position: rester sur ses positionsstát za svým

reste: jouir de son restevyužít poslední příležitosti, ještě si něco užít

hluchý: zůstat hluchý k čemurester sourd à qqch

hnutí: zůstat bez hnutírester immobile

klobouk: nechat (si) klobouk na hlavěrester couvert

kontakt: zůstat v úzkém kontakturester en liaison étroite

ohlas: nemít ohlasrester sans écho

ostatní: postarat se o to ostatnífaire le reste

ostatní: všechno ostatníet tout le reste

otevřený: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

paf: zůstat pafen rester baba

pevně: stát si pevně za svými rozhodnutímirester inébranlable dans ses résolutions

pozadu: zůst(áv)at pozadurester à la traîne

příležitost: využít poslední příležitosti ještě si něco užítjouir de son reste

svobodný: zůstat svobodnárester fille

těsný: zůstat s kým v těsném kontakturester en rapports étroits avec qqn

údiv: stát v údivu před čímrester étonné devant qqch

vyznít: vyznít naprázdnorester sans écho

vzdálenost: zůst(áv)at v uctivé vzdálenostirester à distance respectueuse

zbytek: postarat se o zbytekfaire le reste

zbytek: po zbytek časule reste du temps

zbývat: Nezbývá nám mnoho času.Il ne nous reste pas trop de temps

zůstat: zůstat na nocrester pour la nuit

zůstat: Zůstaň na místě!Reste sur place !

drát: mrkat na dráten rester baba

duch: jít s duchem dobyrester moderne, être toujours à la mode

ležet: ležet komu v žaludkurester à qqn sur l'estomac

mezi: Zůstane to mezi námi.Cela restera entre nous.

pusa: zůstat s otevřenou pusourester bouche bée

sloup: stát jako solný slouprester planté comme une borne

solný: stát jako solný slouprester planté comme une borne

stát: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

uctivý: stát v uctivé vzdálenostirester à distance respectueuse

vzadu: zůst(áv)at vzadurester en arrière

zůstat: Zůstane to jen mezi námi.Cela restera entre nous.

zůstat: zůstat komu na krkurester sur les bras de qqn