Hlavní obsah

par

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

acclamation: par acclamationaklamačně, aklamací

à-coup: par à-coupstrhaně, nárazově, přerušovaně

ailleurs: par ailleursjinak z jiného hlediska

assisté: assisté par ordinateurpočítačem podporovaný, za pomoci/s využitím/pomocí počítače, řízený výpočetní technikou

autre: autre partjinde, jinam

aventure: d'aventure, par aventurenáhodou

bonheur: par bonheurnaštěstí, šťastnou náhodou

ci: par-ci par-làtu a tam, sem tam, místy

cœur: par cœurnazpaměť, zpaměti

commencer: commencer parfaire qqch začí(na)t čím

comparaison: par comparaisonà/avec qqch ve srovnání s čím

conséquent: par conséquenttudíž, tedy, následkem toho

considération: par considération pourqqn s ohledem na koho, z úcty ke komu

contraste: par contrastenaopak

contre: par contrezato, naopak, naproti tomu

contumace: par contumacev nepřítomnosti

crainte: dans la crainte de, par crainte de, crainte deqqch ze strachu, z obavy z čeho

définition: par définition(už) svou definicí, ze své podstaty, z povahy věci

degré: par degréspostupně

delà: par(-)delà qqchza čím, na druhé straně čeho, přes co

dénigrement: par dénigrementhanlivě, opovržlivě

derrière: par-derrièrezezadu, zadem

dessous: par-dessousqqch pod čím

dessus: par-dessushorem, navrch

devant: par-devantzpředu, předem

devers: par-deversqqn před kým, kniž. ve vlastnictví koho

écrit: par écritpísemně

endroit: par endroitsmísty

entremise: par l'entremise de qqnprostřednictvím koho

excellence: par excellencepar excellence, v pravém slova smyslu

fait: par le fait, de fait, en faitve skutečnosti, opravdu, fakticky

finir: finir parnakonec, konečně

force: par forcesilou, násilím

habitude: par habitudeze zvyku

haine: en/par haine deqqch z nenávisti k čemu

hasard: par hasardnáhodou, náhodně

ici: par icitudy, zde, sem

impossible: par impossibleproti (všemu) očekávání, (čirou) náhodou

inadvertance: par inadvertancenedopatřením

indivis: par indivisrukou společnou a nerozdílnou, nedílně, solidárně

interposé: par interposéprostřednictvím

intervalle: par intervallesobčas, čas od času, chvílemi

jeu: par jeuze žertu, pro zábavu

jour: par jourdenně, za den

marché: par-dessus le marchénadto, navíc, ještě k tomu

mégarde: par mégardeomylem, nedopatřením

menu: par le menuv detailech

millier: par millierspo tisících, nepočítaně, ve velkém množství

miracle: par miraclezázrakem

moment: par momentschvílemi, občas

opposition: par oppositionnaopak, v protikladu

palier: par palierspostupně, progresivně

par: de parqqn/qqch ve jménu koho/čeho

parenthèse: entre parenthèses, par parenthèsemimochodem

part: faire la partde qqch počítat s čím, přihlížet k čemu

passé: par le passév minulosti, dříve

plaisir: pour le plaisir, pour son plaisir, par plaisirpro zábavu, pro potěšení, (jen tak) z plezíru

principe: par principeze zásady, principiálně

rapport: par rapportà qqn/qqch vzhledem, se zřetelem ke komu/čemu, s ohledem na koho/co

ricochet: par ricochetnepřímo, oklikou

solder: se solder en/parvykazovat schodek ap.

suite: par la suitepozději, časem

terre: par terrena zemi, po zemi, na zem

travers: en/par le traversnapříč, ze strany, z boku o lodi

trop: par trop(až) příliš, přespříliš, nadmíru

un: un à/par unjeden po druhém, jeden za druhým, po jednom

accès: par accèsstřídavě, podle nálady

accumulation: chauffage par accumulationvytápění akumulačními kamny

action: société par actionsakciová společnost

adjudication: vente par adjudicationprodat v dražbě

air: transport par airletecká přeprava

alliance: neveu par alliancesynovec vyženěný

amitié: par amitiéz přátelství

analogie: par analogie avec qqchanalogicky, obdobně s čím

appréciation: appréciation du tableau par l'expertocenění obrazu odborníkem

brûlure: brûlure par un liquideopařenina

ça: à part çamimo to

chance: par chancenaštěstí, šťastnou náhodou

conviction: faire qqch par conviction(u)dělat co z přesvědčení

couleur: passer par toutes les couleursstřídat všechny barvy rozčilením

cours: cours par correspondancedálkové studium, korespondenční kurs

décès: faire-part de décèsúmrtní oznámení

défaut: par défautz nedostatku

dérision: dire qqch par dérisionříci co s posměchem

distraction: oublier qqch par distractionzapomenout co z roztržitosti

enseignement: enseignement par correspondancedálkové studium

éprouvé: région éprouvée par la sécheressekraj stižený suchem

accident: par accidentnáhodou

brát: Tu touches combien par mois ?Kolik bereš měsíčně ?

cena: prix par piècecena za kus

čirý: par pur hasardčirou náhodou

dolů: arrondir qqch par le baszaokrouhlit co dolů

dopravit: transporter par aviondopravit letadlem

dopravovat: transporter par aviondopravovat letadlem

doslech: savoir qqch par ouï-direznát co jen z doslechu

fax: envoyer qqch par faxposlat co faxem

hádanka: parler par énigmesmluvit v hádankách

hrst: à poignées/par poignéeshrstmi/po hrstech

hygienický: par mesure d'hygiènez hygienických důvodů

ironie: par ironie du sortironií osudu

k, ke, ku: par exempleku příkladu

kabelový: télévision par câble, (réseau) câble kabelová televize

korespondenční: cours par correspondancekorespondenční kurs

kouzlo: comme par magiejako(by) kouzlem

kurz: cours par correspondancekorespondenční kurs

kus: prix par pièceekon. cena za kus

legrace: faire qqch par plaisanteriedělat co z legrace

lest: obtenir qqch par (la) rusezískat co lstí

mimo: à part celamimo to

na: par exemplena příklad

nad, nade: en avoir par-dessus la tête de qqchmít čeho až nad hlavu

náhodou: par raccroc, de raccrocšťastnou náhodou

nahrazovat: compenser la qualité par la quantiténahrazovat kvalitu kvantitou

naprázdno: ne pas avoir résultat, se solder par un échec, ne servir à rien, ze soutěže ap. revenir bredouillevyjít naprázdno

náznakově: parler par sous-entendusmluvit náznakově

nedopatření: par inadvertancenedopatřením

nepřítomnost: par contumacepráv. v nepřítomnosti

nešťastný: par malheurnešťastnou náhodou

nezdar: se solder par un échec, aboutir à un échecskončit nezdarem

nouze: par nécessitéz nouze

obrat: répondre par retour (du courrier)odepsat obratem (pošty)

od, ode: par natureod přírody

odděleně: faire chambre à partspát odděleně o páru

odeslat: expédier une lettre par courrierodeslat dopis poštou

odkázat: léguer par testamentodkázat v závěti

odveta: par revanchejako odveta

ohled: en considération de qqch, par considération pour qqchs ohledem na co

opatrnost: par (mesure de) prudencez opatrnosti

opis: exprimer qqch par périphrasevyjádřit co opisem

orientovat se: s'orienter par son ombreorientovat se podle stínu

osud: par une ironie du sortironií osudu

ale: mais d'autre partale na druhé straně

dělit: Vingt divisé par cinq fait quatre.Dvacet děleno pěti jsou čtyři.

denně: trois fois par jourtřikrát denně

e-mail: envoyer qqch par e-mailposlat co e-mailem

happy end: Le roman se termine par un dénouement heureux.Román končí happy endem.

chodit: Ne pars pas encore !Nechoď ještě!

jednou: une fois par...jednou za...

jet: Le train part à trois heures.Vlak jede ve tři hodiny.

jít: Pour aller à la gare, c'est par là ?, C'est le chemin pour aller à la gare ?Jde se tudy na nádraží?

laskavý: C'est très gentil de votre part.To je od vás velmi laskavé.

milý: C'est très gentil de votre part/à vous.To je od vás velice milé.

naproti: par contre, en revanchenaproti tomu

někde: Il y a des toilettes par ici ?Je tady někde toaleta?

odvolání: par référence à qqchs odvoláním na co