Hlavní obsah

par

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

accident: par accidentnáhodou

acclamation: par acclamationaklamačně, aklamací

à-coup: par à-coupstrhaně, nárazově, přerušovaně

ailleurs: par ailleursjinak z jiného hlediska

assisté: assisté par ordinateurpočítačem podporovaný, za pomoci/s využitím/pomocí počítače, řízený výpočetní technikou

autre: autre partjinde, jinam

autre: d'autre partjinak

aventure: d'aventure, par aventurenáhodou

bonheur: par bonheurnaštěstí, šťastnou náhodou

ci: par-ci par-làtu a tam, sem tam, místy

cœur: par cœurnazpaměť, zpaměti

commencer: commencer parfaire qqch začí(na)t čím

comparaison: par comparaisonà/avec qqch ve srovnání s čím

conséquent: par conséquenttudíž, tedy, následkem toho

considération: par considération pourqqn s ohledem na koho, z úcty ke komu

contraste: par contrastenaopak

contre: par contrezato, naopak, naproti tomu

contumace: par contumacev nepřítomnosti

crainte: dans la crainte de, par crainte de, crainte deqqch ze strachu, z obavy z čeho

définition: par définition(už) svou definicí, ze své podstaty, z povahy věci

degré: par degréspostupně

delà: par(-)delà qqchza čím, na druhé straně čeho, přes co

dénigrement: par dénigrementhanlivě, opovržlivě

derrière: par-derrièrezezadu, zadem

dessous: par-dessousqqch pod čím

dessous: par-dessousspodem, zespodu

dessus: par-dessushorem, navrch

dessus: par-dessus qqchpřes, na co

devant: par-devantzpředu, předem

devers: par-deversqqn před kým, kniž. ve vlastnictví koho

écrit: par écritpísemně

endroit: par endroitsmísty

entremise: par l'entremise de qqnprostřednictvím koho

excellence: par excellencepar excellence, v pravém slova smyslu

fait: par le fait, de fait, en faitve skutečnosti, opravdu, fakticky

finir: finir parnakonec, konečně

force: par forcesilou, násilím

habitude: par habitudeze zvyku

haine: en/par haine deqqch z nenávisti k čemu

hasard: par hasardnáhodou, náhodně

ici: par icitudy, zde, sem

impossible: par impossibleproti (všemu) očekávání, (čirou) náhodou

inadvertance: par inadvertancenedopatřením

indivis: par indivisrukou společnou a nerozdílnou, nedílně, solidárně

interposé: par interposéprostřednictvím

intervalle: par intervallesobčas, čas od času, chvílemi

jeu: par jeuze žertu, pro zábavu

jour: par jourdenně, za den

marché: par-dessus le marchénadto, navíc, ještě k tomu

mégarde: par mégardeomylem, nedopatřením

menu: par le menuv detailech

millier: par millierspo tisících, nepočítaně, ve velkém množství

miracle: par miraclezázrakem

moment: par momentschvílemi, občas

opposition: par oppositionnaopak, v protikladu

opposition: par oppositionà qqch v protikladu k čemu

palier: par palierspostupně, progresivně

parenthèse: entre parenthèses, par parenthèsemimochodem

part: faire la partde qqch počítat s čím, přihlížet k čemu

part: d'autre partmimo to, kromě toho, ostatně na začátku věty

part: à partstranou, zvlášť, odděleně

part: à partqqch/qqn vyjma, kromě koho/čeho, vyjímaje koho/co

part: à partoddělený

part: à partzvláštní, sám pro sebe

passé: par le passév minulosti, dříve

plaisir: pour le plaisir, pour son plaisir, par plaisirpro zábavu, pro potěšení, (jen tak) z plezíru

principe: par principeze zásady, principiálně

rapport: par rapportà qqn/qqch vzhledem, se zřetelem ke komu/čemu, s ohledem na koho/co

ricochet: par ricochetnepřímo, oklikou

solder: se solder en/parvykazovat schodek ap.

suite: par la suitepozději, časem

suite: par suitede qqch kvůli čemu

terre: par terrena zemi, po zemi, na zem

travers: en/par le traversnapříč, ze strany, z boku o lodi

trop: par trop(až) příliš, přespříliš, nadmíru

un: un à/par unjeden po druhém, jeden za druhým, po jednom

accès: par accèsstřídavě, podle nálady

accumulation: chauffage par accumulationvytápění akumulačními kamny

action: société par actionsakciová společnost

adjudication: vente par adjudicationprodat v dražbě

air: transport par airletecká přeprava

alliance: neveu par alliancesynovec vyženěný

amitié: par amitiéz přátelství

analogie: par analogie avec qqchanalogicky, obdobně s čím

appréciation: appréciation du tableau par l'expertocenění obrazu odborníkem

brûlure: brûlure par un liquideopařenina

ça: à part çamimo to

chance: par chancenaštěstí, šťastnou náhodou

conviction: faire qqch par conviction(u)dělat co z přesvědčení

couleur: passer par toutes les couleursstřídat všechny barvy rozčilením