Hlavní obsah

passé [pɑse]

Podstatné jméno mužské

  1. minulostpassé d'une villehistorie města
  2. ling.minulý časpassé composéminulý čas složený, perfektum složenépassé simpleminulý čas jednoduchý, perfektum jednoduché

Předložka

  • po časově, za místně

Přídavné jméno

  1. minulý, uplynulýparticipe passépříčestí minuléinfinitif passéinfinitiv minulý
  2. přezrálý meloun
  3. vybledlý, zašlý o barvě ap.passé de modevyšlý z módy, staromódní, nemoderní

Vyskytuje se v

outre: jít dále, pokračovat, přejítpasser outre

passe: heslo, voj. ohlas druh heslamot de passe

passé: v minulosti, dřívepar le passé

passer: qqn/qqch pustit, nechat projít koho/co, propouštět co světlo ap.laisser passer

antérieur: předminulý časpassé antérieur

bac: udělat maturupasser le bac

caprice: vyhovět rozmarům kohopasser à qqn tous ses caprices

couleur: střídat všechny barvy rozčilenímpasser par toutes les couleurs

crible: prosévatpasser au crible

dominer: (z)krotit své vášnědominer ses passions

fil: probodnout, proklát mečempasser au fil de l'épée

mot: heslomot de passe

par: jít hlavoupasser par la tête

silence: přejít co mlčenímpasser qqch sous silence

sujétion: podléhání vášnímsujétion aux passions

tamis: prosítpasser au tamis

temps: trávit čas čímpasser son temps à (faire) qqch

tête: Pusťte ho dopředu.Faites-le passer en tête.

triompher: krotit vášnětriompher des passions

asservir: zkrotit své vášněasservir ses passions

assurer: Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.Sa conduite passée nous assure de l'avenir.

bachot: udělat maturupasser le bachot

business: Podej mi ten krám.Passe-moi ce business-là.

couper: rozdělit slovo a jít na další řádekcouper un mot et passer à la ligne

mauvais: zažít horké chvílepasser un mauvais quart d'heure

permis: udělat řidičákpasser son permis

que: Co se děje?Que se passe-t-il ?

récent: blízká minulostling. passé récent

régner: ovládat své vášněrégner sur ses passions

simple: jednoduchý minulý časpassé simple

visite: nechat se prohlédnout lékařem, jít na prohlídkupasser la visite (médicale)

bride: popustit uzdu svým vášnímlâcher la bride à ses passions

casser: Všechno má svůj konec.Tout passe, tout lasse, tout casse.

casserole: být v rejži, muset podržet o ženě donucené k souložihovor. passer à la casserole

commentaire: K tomu není třeba nic dod(áv)at.Cela se passe de commentaire.

corps: (Bylo by to možné) jen přes mou mrtvolu.Il faudra me passer sur le corps.

courant: Kontakt je navázán.hovor. Le courant passe.

éponge: přejít, smazat copasser l'éponge sur qqch

goût: sprovodit koho ze světa, poslat koho na onen světfaire passer à qqn le goût du pain

jeunesse: Ať se mládí vydovádí.Il faut que jeunesse se passe.

lettre: lehce strávit, jít jako po másle, lehce projít o potravinách i přen.hovor. passer comme une lettre à la poste

peigne: důkladně prohledatpasser au peigne fin

perte: považovat co za ztracenépasser qqch par profits et pertes

proverbe: stát se příslovečnýmpasser en proverbe

quart: prožít nepříjemnou chvilkupasser un mauvais quart d'heure

rampe: = mít úspěch v divadle ap.passer la rampe

savon: setřít koho, vyhubovat komupasser un savon à qqn

surmultiplié: rozjet se na plné obrátky, zabratpasser la surmultipliée

čas: čas přítomný/minulý/budoucíprésent /passé /futur

čin: přistoupit k činupasser à l'action

heslo: výp. přístupové heslomot de passe, mdp , clé d'accès

hotel: hodinový hotelhôtel de passe

hranice: přejít/přejet/překročit hranicefranchir/passer la frontière

chuť: nechat komu zajít chuť do čeho, na cofaire passer à qqn l'envie de qqch

komise: předstoupit před komisipasser devant un jury

lhůta: po uplynutí této lhůty...passé ce terme...

minulý: ling. příčestí minuléparticipe passé

mistr: stát se mistrem v čempasser maître dans qqch

mlčení: přejít co mlčenímpasser qqch sous silence

nechat: nechat komu zajít chuť na cofaire passer à qqn l'envie de qqch

odkaz: odkaz minulostilegs du passé

opozice: přejít do opozicepasser à l'opposition

perfektum: perfektum složenépassé composé

povšimnutí: zůstat bez povšimnutípasser inaperçu

prohlídka: podstoupit lékařskou prohlídkupasser la visite médicale

projít: projít nezpozorovánpasser inaperçu

projíždět: projíždět bez zastavenípasser sans s'arrêter

pryč: Je osm pryč.Il est huit heures passées.

předat: předat komu slovopasser la parole à qqn

přehled: podat přehled čehopasser qqch en revue

přejít: přejít do opozicepasser à l'opposition

přes, přese: zůstat přes nocpasser une nuit

příčestí: příčestí minulé/přítomnéparticipe passé/présent

příležitost: propást příležitostlaisser passer une occasion

přístupový: přístupové heslomot de passe

dít se: Co se děje?Qu'est-ce qui se passe ?

kolem: Přešla kolem nás.Elle est passée à côté de nous.

minulost: v minulostidans le passé

okolo: jít okolo koho/čehopasser près de qqn/qqch

okraj: poznámka na okrajremarque en passant

přehlídka: uspořádat přehlídku čehofaire/passer une revue de qqch

překročit: překročit hranicepasser la frontière

riviéra: strávit dovolenou na Riviéřepasser ses vacances sur la Côte d'Azur

sám, sama, samo, samý: To přejde samo.Cela passera tout seul.

stát se: Co se stalo?Qu'est-ce qui s'est passé ?

svůj, svá, své, svoje: Jdi si po svém.Passe ton chemin.

čáry: Čáry máry fuk!Passez muscade !

kudla: hovor. jít pod kudlupasser sur le billard

mazat: mazat komu med kolem pusypasser de la pommade à qqn

meteor: zazářit jako meteorpasser comme un météore

myš: Ani myš by tam neproklouzla.Pas un chat ne passerait.

napadat: expr. Co tě napadá!Qu'est-ce qui te prend ?, Qu'est-ce qui te passe par la tête !

nevděk: Nevděk světem vládne.La fête passée, adieu le saint.

nůž: jít pod nůžhovor. monter/passer sur le billard

pec: expr. sedět za pecípasser sa vie dans ses pantoufles

popustit: popustit uzdu svým vášnímlâcher la bride à ses passions

pouť: přen. skončit svou pozemskou pouťpasser de vie à trépas, faire le grand voyage

proklouznout: Neproklouzne ani myš.Une souris ne passerait pas.

protlouct se: protlouct se k maturitěavoir beaucoup de peine à passer son baccalauréat

přehnat se: přehnat se jako velká vodapasser comme un ouragan

přecházet: přecházet co mlčenímpasser qqch sous silence

štafeta: předat komu štafetupasser le flambeau à qqn

šťárat (se): přen. šťárat se v minulostifouiller dans le passé

štěkat: Psi štěkají, karavana jde dál.Les chiens aboient, la caravane passe.