Hlavní obsah

passer [pɑse]

Intranzitivní sloveso

 1. procházet, projíždět, proplouvaten passantcestou, na skok, přen. mimochodem
 2. vést, projet, proletět kudy
 3. promítat se, hrát se o filmu ap.
 4. vysílat se v rádiu ap., běžet v televizi, vystupovat v rádiu nebo televizi
 5. sur/dessus qqch přejít přes most ap., přeskočit, přeletět (přes) co
 6. avant/après qqn (pro)jít, (pro)jet před/za kým, po kom, předejít koho
 7. (pro)jít, (pro)jet průsmykem ap., (pro)letět kudy, s obtížemi
 8. laisser passer qqn/qqch pustit, nechat projít koho/co, propouštět co světlo ap.
 9. passer (encore) budiž, dejme tomu
 10. y passer hovor.umřít
 11. de qqch à/dans/en qqch (pře)jít, (pře)jet, dost(áv)at se odkud kampasser de main en mainjít z ruky do ruky
 12. přen.de qqch à/dans/en qqch přejít od čeho k čemu
 13. à/dans/en/chez qqn/qqch (při)jít, přistoupit ke komu/čemu, vstoupit kam
 14. passer +inf. jít, jet co udělat
 15. (u)plynout, utéct, uběhnout o časeComme le temps passe !Jak ten čas letí!
 16. přejít např. o smutku, mizet o bolesti ap.
 17. (vy)blednout o barvách
 18. pour qqn/qqch být pokládán, platit za koho/costavové sloveso, pomocné sloveso avoir, následuje subst., adj., zájmeno nebo infinitivElle le fait passer pour un idiot.Dělá z něho idiota.se faire passer pour qqn/qqchvydávat se za koho/co

Tranzitivní sloveso

 1. passer son chemin jít svou cestou, pokračovat v cestě bez zastavení
 2. qqch přejít, přejet, přeskočit copasser un murpřelézt zeď
 3. přen.(u)dělat, složit, vykon(áv)at zkoušku ap.
 4. (s)trávit, prožít časpasser son temps à faire qqchtrávit čas čím
 5. opomenout, přeskočit, vynech(áv)at část celku
 6. qqch à qqn odpustit, povolit, dovolit komu co
 7. qqch překročit, přejít, přejet (přes) co
 8. qqch přepravit, převézt, provézt co např. zbožípasser une fausse pièceudat falešnou minci
 9. qqch sur qqch přejet čím co, čím po čem, natřít co na co
 10. qqn/qqch par/à qqch přejet, přetřít, natřít co čím
 11. přecedit kávu, polévku ap., (pro)pasírovat např. omáčku
 12. promítnout, uvádět, dávat film
 13. vysílat pořad v televizi nebo rádiu, přehrát desku ap.
 14. hodit na sebe, natáhnout (si), obléct (si) rychle a ledabyle
 15. (za)řadit rychlost v autě
 16. qqch à qqn pod(áv)at, před(áv)at vzkaz ap., d(áv)at komu copasser la parole à qqnpředat komu slovo
 17. qqn dát, předat koho v telefonu
 18. přenést nemocpasser une grippe à qqnnakazit koho chřipkou
 19. se passer (u)plynout, ubíhat, probíhat
 20. se passer přejít
 21. se passer stát se, udát se, přihodit seQu'est-ce qui se passe ?, Que se passe-t-il ?Co se děje?
 22. se passer de qqn/qqch obejít se bez koho/čehose passer d'argentobejít se bez peněz

Fráze

 1. passer l'aspirateurvysá(va)t

Vyskytuje se v

outre: passer outrejít dále, pokračovat, přejít

outre: passer outre à qqchnedbat čeho, přejít co (bez povšimnutí)

passe: mot de passeheslo, voj. ohlas druh hesla

passé: par le passév minulosti, dříve

antérieur: passé antérieurpředminulý čas

bac: passer le bacudělat maturu

caprice: passer à qqn tous ses capricesvyhovět rozmarům koho

couleur: passer par toutes les couleursstřídat všechny barvy rozčilením

crible: passer au cribleprosévat

dominer: dominer ses passions(z)krotit své vášně

fil: passer au fil de l'épéeprobodnout, proklát mečem

mot: mot de passeheslo

par: passer par la têtejít hlavou

passe: être en passe de faire qqchmít vyhlídku na co, být na nejlepší cestě k čemu

passé: passé composéminulý čas složený, perfektum složené

passé: passé simpleminulý čas jednoduchý, perfektum jednoduché

passé: participe passépříčestí minulé

passé: infinitif passéinfinitiv minulý

passé: passé de modevyšlý z módy, staromódní, nemoderní

silence: passer qqch sous silencepřejít co mlčením

sujétion: sujétion aux passionspodléhání vášním

tamis: passer au tamisprosít

temps: passer son temps à (faire) qqchtrávit čas čím

tête: Faites-le passer en tête.Pusťte ho dopředu.

triompher: triompher des passionskrotit vášně

asservir: asservir ses passionszkrotit své vášně

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

bachot: passer le bachotudělat maturu

business: Passe-moi ce business-là.Podej mi ten krám.

couper: couper un mot et passer à la lignerozdělit slovo a jít na další řádek

mauvais: passer un mauvais quart d'heurezažít horké chvíle

passé: passé d'une villehistorie města

permis: passer son permisudělat řidičák

que: Que se passe-t-il ?Co se děje?

récent: ling. passé récentblízká minulost

régner: régner sur ses passionsovládat své vášně

simple: passé simplejednoduchý minulý čas

visite: passer la visite (médicale)nechat se prohlédnout lékařem, jít na prohlídku

bride: lâcher la bride à ses passionspopustit uzdu svým vášním

casser: Tout passe, tout lasse, tout casse.Všechno má svůj konec.

casserole: hovor. passer à la casserolebýt v rejži, muset podržet o ženě donucené k souloži

commentaire: Cela se passe de commentaire.K tomu není třeba nic dod(áv)at.

corps: Il faudra me passer sur le corps.(Bylo by to možné) jen přes mou mrtvolu.

courant: hovor. Le courant passe.Kontakt je navázán.

crible: passer qqch au cribleprozkoumat, přezkoumat co

éponge: passer l'éponge sur qqchpřejít, smazat co

goût: faire passer à qqn le goût du painsprovodit koho ze světa, poslat koho na onen svět

jeunesse: Il faut que jeunesse se passe.Ať se mládí vydovádí.

lettre: hovor. passer comme une lettre à la postelehce strávit, jít jako po másle, lehce projít o potravinách i přen.

peigne: passer au peigne findůkladně prohledat

perte: passer qqch par profits et pertespovažovat co za ztracené

proverbe: passer en proverbestát se příslovečným

quart: passer un mauvais quart d'heureprožít nepříjemnou chvilku

rampe: passer la rampe= mít úspěch v divadle ap.

savon: passer un savon à qqnsetřít koho, vyhubovat komu

surmultiplié: passer la surmultipliéerozjet se na plné obrátky, zabrat

čas: čas přítomný/minulý/budoucíprésent /passé /futur

čin: přistoupit k činupasser à l'action

heslo: výp. přístupové heslomot de passe, mdp , clé d'accès

hotel: hodinový hotelhôtel de passe

hranice: přejít/přejet/překročit hranicefranchir/passer la frontière

chuť: nechat komu zajít chuť do čeho, na cofaire passer à qqn l'envie de qqch

komise: předstoupit před komisipasser devant un jury

lhůta: po uplynutí této lhůty...passé ce terme...

minulý: ling. příčestí minuléparticipe passé

mistr: stát se mistrem v čempasser maître dans qqch

mlčení: přejít co mlčenímpasser qqch sous silence

nechat: nechat komu zajít chuť na cofaire passer à qqn l'envie de qqch

odkaz: odkaz minulostilegs du passé

opozice: přejít do opozicepasser à l'opposition

perfektum: perfektum složenépassé composé

perfektum: konjunktiv perfektapassé du subjonctif

povšimnutí: zůstat bez povšimnutípasser inaperçu

prohlídka: podstoupit lékařskou prohlídkupasser la visite médicale

projít: projít nezpozorovánpasser inaperçu

projíždět: projíždět bez zastavenípasser sans s'arrêter

pryč: Je osm pryč.Il est huit heures passées.

předat: předat komu slovopasser la parole à qqn

předat: Okamžik, předám.(Attendez) Un instant, je vous le/la passe.

přehled: podat přehled čehopasser qqch en revue

přejít: přejít do opozicepasser à l'opposition

přejít: přejít od smíchu k slzámpasser du rire aux larmes

přejít: přejít co mlčenímpasser qqch sous silence

přes, přese: zůstat přes nocpasser une nuit

příčestí: příčestí minulé/přítomnéparticipe passé/présent

příležitost: propást příležitostlaisser passer une occasion

přístupový: přístupové heslomot de passe

trávit: trávit čas čímpasser son temps à faire qqch

univerzální: univerzální klíčpasse-partout

utřít: utřít prachpasser un coup de chiffon