Hlavní obsah

passer [pɑse]

Intranzitivní sloveso

 1. procházet, projíždět, proplouvaten passantcestou, na skok, přen. mimochodem
 2. vést, projet, proletět kudy
 3. promítat se, hrát se o filmu ap.
 4. vysílat se v rádiu ap., běžet v televizi, vystupovat v rádiu nebo televizi
 5. sur/dessus qqch přejít přes most ap., přeskočit, přeletět (přes) co
 6. avant/après qqn (pro)jít, (pro)jet před/za kým, po kom, předejít koho
 7. (pro)jít, (pro)jet průsmykem ap., (pro)letět kudy, s obtížemi
 8. laisser passer qqn/qqch pustit, nechat projít koho/co, propouštět co světlo ap.
 9. passer (encore) budiž, dejme tomu
 10. y passer hovor.umřít
 11. de qqch à/dans/en qqch (pře)jít, (pře)jet, dost(áv)at se odkud kampasser de main en mainjít z ruky do ruky
 12. přen.de qqch à/dans/en qqch přejít od čeho k čemu
 13. à/dans/en/chez qqn/qqch (při)jít, přistoupit ke komu/čemu, vstoupit kam
 14. passer +inf. jít, jet co udělat
 15. (u)plynout, utéct, uběhnout o časeComme le temps passe !Jak ten čas letí!
 16. přejít např. o smutku, mizet o bolesti ap.
 17. (vy)blednout o barvách
 18. pour qqn/qqch být pokládán, platit za koho/costavové sloveso, pomocné sloveso avoir, následuje subst., adj., zájmeno nebo infinitivElle le fait passer pour un idiot.Dělá z něho idiota.se faire passer pour qqn/qqchvydávat se za koho/co

Tranzitivní sloveso

 1. passer son chemin jít svou cestou, pokračovat v cestě bez zastavení
 2. qqch přejít, přejet, přeskočit copasser un murpřelézt zeď
 3. přen.(u)dělat, složit, vykon(áv)at zkoušku ap.
 4. (s)trávit, prožít časpasser son temps à faire qqchtrávit čas čím
 5. opomenout, přeskočit, vynech(áv)at část celku
 6. qqch à qqn odpustit, povolit, dovolit komu co
 7. qqch překročit, přejít, přejet (přes) co
 8. qqch přepravit, převézt, provézt co např. zbožípasser une fausse pièceudat falešnou minci
 9. qqch sur qqch přejet čím co, čím po čem, natřít co na co
 10. qqn/qqch par/à qqch přejet, přetřít, natřít co čím
 11. přecedit kávu, polévku ap., (pro)pasírovat např. omáčku
 12. promítnout, uvádět, dávat film
 13. vysílat pořad v televizi nebo rádiu, přehrát desku ap.
 14. hodit na sebe, natáhnout (si), obléct (si) rychle a ledabyle
 15. (za)řadit rychlost v autě
 16. qqch à qqn pod(áv)at, před(áv)at vzkaz ap., d(áv)at komu copasser la parole à qqnpředat komu slovo
 17. qqn dát, předat koho v telefonu
 18. přenést nemocpasser une grippe à qqnnakazit koho chřipkou
 19. se passer (u)plynout, ubíhat, probíhat
 20. se passer přejít
 21. se passer stát se, udát se, přihodit seQu'est-ce qui se passe ?, Que se passe-t-il ?Co se děje?
 22. se passer de qqn/qqch obejít se bez koho/čehose passer d'argentobejít se bez peněz

Fráze

 1. passer l'aspirateurvysá(va)t

Vyskytuje se v

outre: jít dále, pokračovat, přejítpasser outre

passe: heslo, voj. ohlas druh heslamot de passe

passé: v minulosti, dřívepar le passé

passer: qqn/qqch pustit, nechat projít koho/co, propouštět co světlo ap.laisser passer

antérieur: předminulý časpassé antérieur

bac: udělat maturupasser le bac

caprice: vyhovět rozmarům kohopasser à qqn tous ses caprices

couleur: střídat všechny barvy rozčilenímpasser par toutes les couleurs

crible: prosévatpasser au crible

dominer: (z)krotit své vášnědominer ses passions

fil: probodnout, proklát mečempasser au fil de l'épée

mot: heslomot de passe

par: jít hlavoupasser par la tête

silence: přejít co mlčenímpasser qqch sous silence

sujétion: podléhání vášnímsujétion aux passions

tamis: prosítpasser au tamis

temps: trávit čas čímpasser son temps à (faire) qqch

tête: Pusťte ho dopředu.Faites-le passer en tête.

triompher: krotit vášnětriompher des passions

asservir: zkrotit své vášněasservir ses passions

assurer: Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.Sa conduite passée nous assure de l'avenir.

bachot: udělat maturupasser le bachot

business: Podej mi ten krám.Passe-moi ce business-là.

couper: rozdělit slovo a jít na další řádekcouper un mot et passer à la ligne

mauvais: zažít horké chvílepasser un mauvais quart d'heure

permis: udělat řidičákpasser son permis

que: Co se děje?Que se passe-t-il ?

récent: blízká minulostling. passé récent

régner: ovládat své vášněrégner sur ses passions

simple: jednoduchý minulý časpassé simple

visite: nechat se prohlédnout lékařem, jít na prohlídkupasser la visite (médicale)

bride: popustit uzdu svým vášnímlâcher la bride à ses passions

casser: Všechno má svůj konec.Tout passe, tout lasse, tout casse.

casserole: být v rejži, muset podržet o ženě donucené k souložihovor. passer à la casserole

commentaire: K tomu není třeba nic dod(áv)at.Cela se passe de commentaire.

corps: (Bylo by to možné) jen přes mou mrtvolu.Il faudra me passer sur le corps.

courant: Kontakt je navázán.hovor. Le courant passe.

éponge: přejít, smazat copasser l'éponge sur qqch

goût: sprovodit koho ze světa, poslat koho na onen světfaire passer à qqn le goût du pain

jeunesse: Ať se mládí vydovádí.Il faut que jeunesse se passe.

lettre: lehce strávit, jít jako po másle, lehce projít o potravinách i přen.hovor. passer comme une lettre à la poste

peigne: důkladně prohledatpasser au peigne fin

perte: považovat co za ztracenépasser qqch par profits et pertes

proverbe: stát se příslovečnýmpasser en proverbe

quart: prožít nepříjemnou chvilkupasser un mauvais quart d'heure

rampe: = mít úspěch v divadle ap.passer la rampe

savon: setřít koho, vyhubovat komupasser un savon à qqn

surmultiplié: rozjet se na plné obrátky, zabratpasser la surmultipliée

čas: čas přítomný/minulý/budoucíprésent /passé /futur

čin: přistoupit k činupasser à l'action

heslo: výp. přístupové heslomot de passe, mdp , clé d'accès

hotel: hodinový hotelhôtel de passe

hranice: přejít/přejet/překročit hranicefranchir/passer la frontière

chuť: nechat komu zajít chuť do čeho, na cofaire passer à qqn l'envie de qqch

komise: předstoupit před komisipasser devant un jury

lhůta: po uplynutí této lhůty...passé ce terme...

minulý: ling. příčestí minuléparticipe passé

mistr: stát se mistrem v čempasser maître dans qqch

mlčení: přejít co mlčenímpasser qqch sous silence

nechat: nechat komu zajít chuť na cofaire passer à qqn l'envie de qqch

odkaz: odkaz minulostilegs du passé

opozice: přejít do opozicepasser à l'opposition

perfektum: perfektum složenépassé composé

povšimnutí: zůstat bez povšimnutípasser inaperçu

prohlídka: podstoupit lékařskou prohlídkupasser la visite médicale

projít: projít nezpozorovánpasser inaperçu

projíždět: projíždět bez zastavenípasser sans s'arrêter

pryč: Je osm pryč.Il est huit heures passées.

předat: předat komu slovopasser la parole à qqn

přehled: podat přehled čehopasser qqch en revue

přejít: přejít do opozicepasser à l'opposition

přes, přese: zůstat přes nocpasser une nuit

příčestí: příčestí minulé/přítomnéparticipe passé/présent

příležitost: propást příležitostlaisser passer une occasion

přístupový: přístupové heslomot de passe

trávit: trávit čas čímpasser son temps à faire qqch

univerzální: univerzální klíčpasse-partout

utřít: utřít prachpasser un coup de chiffon

válečný: jít před válečný soudpasser en conseil de guerre

věčnost: odebrat se na věčnosttrépasser, passer de vie à trépas, faire le grand voyage

velení: přen. předat velení komupasser la main à qqn

vstupní: výp. vstupní heslomot de passe

dít se: Co se děje?Qu'est-ce qui se passe ?

kolem: Přešla kolem nás.Elle est passée à côté de nous.

minulost: v minulostidans le passé

okolo: jít okolo koho/čehopasser près de qqn/qqch

okraj: poznámka na okrajremarque en passant

přehlídka: uspořádat přehlídku čehofaire/passer une revue de qqch

překročit: překročit hranicepasser la frontière

riviéra: strávit dovolenou na Riviéřepasser ses vacances sur la Côte d'Azur

sám, sama, samo, samý: To přejde samo.Cela passera tout seul.

stát se: Co se stalo?Qu'est-ce qui s'est passé ?

svůj, svá, své, svoje: Jdi si po svém.Passe ton chemin.

ten, ta, to: Podej mi, prosím, tu bílou tašku.Passe-moi ce sac blanc, s'il te plaît.

vložit: Vložte heslo.Insérez le mot de passe.

čáry: Čáry máry fuk!Passez muscade !

kudla: hovor. jít pod kudlupasser sur le billard

mazat: mazat komu med kolem pusypasser de la pommade à qqn

meteor: zazářit jako meteorpasser comme un météore

myš: Ani myš by tam neproklouzla.Pas un chat ne passerait.

napadat: expr. Co tě napadá!Qu'est-ce qui te prend ?, Qu'est-ce qui te passe par la tête !

nevděk: Nevděk světem vládne.La fête passée, adieu le saint.

nůž: jít pod nůžhovor. monter/passer sur le billard

pec: expr. sedět za pecípasser sa vie dans ses pantoufles

popustit: popustit uzdu svým vášnímlâcher la bride à ses passions

pouť: přen. skončit svou pozemskou pouťpasser de vie à trépas, faire le grand voyage

proklouznout: Neproklouzne ani myš.Une souris ne passerait pas.

protlouct se: protlouct se k maturitěavoir beaucoup de peine à passer son baccalauréat

přehnat se: přehnat se jako velká vodapasser comme un ouragan

přecházet: přecházet co mlčenímpasser qqch sous silence

štafeta: předat komu štafetupasser le flambeau à qqn

šťárat (se): přen. šťárat se v minulostifouiller dans le passé

štěkat: Psi štěkají, karavana jde dál.Les chiens aboient, la caravane passe.

tam: pořek. Musíme tam všichni.Tout le monde doit y passer.

téma: přeskakovat z jednoho tématu na druhépasser du coq à l'âne

trní: být jako nahý v trníêtre dans une mauvaise passe