Hlavní obsah

y [igʀεk]

Podstatné jméno mužské neměnné

Podstatné jméno mužské neměnné

  • y symbol pro neznámou veličinu nebo souřadniciaxe des yosa y

Zájmeno

  1. tamTu y vas.Jdeš tam.y comprisvčetněJe n'y suis (chez moi) pour personne.Pro nikoho nejsem doma.
  2. (na) toJ'y renonce.Vzdávám to.
  3. mu/
  4. v ustálených obratechil y aje (tam) vyjadřuje přítomnost nebo existenci někoho nebo něčehoJe n'y tiens plus.Už mi na tom nezáleží.Ça y est !A je to!, Hotovo!, Už je to tu!, Tak je to!

Zájmeno

Vyskytuje se v

doute: není pochybil n'y a pas de doute

entendre: vyznat ses'y entendre

être: chápaty être

loin: to je dálka, přen. to je velký rozdílil y a loin

passer: umříty passer

prendre: počínat si, vést si jaks'y prendre

longtemps: nedávnoil n'y a pas longtemps

lurette: Je tomu hezky dávno.Il y a belle lurette.

mettre: Nikdy jsem tam nevkročil.Je n'y ai jamais mis les pieds.

mien: Vložil jsem do toho kus své práce.J'y ai mis du mien.

pas: Není zač.Il n'y a pas de quoi.

penser: (u)dělat co bezmyšlenkovitěfaire qqch sans y penser

sien: dát do toho něco svého, přispět (svým dílem), projevit dobrou vůliy mettre du sien

y: osa yaxe des y

aller: Je to křehké, (zacházejte s tím) jemně!C'est fragile, allez-y doucement !

cause: Vše má svůj důvod,.Il n'y a pas d'effet sans cause.

compte: Výpočet není správný.Le compte n'y est pas.

faire: umět v tom chodit, vyznat se v tlačenicihovor. savoir y faire

hic: Má to jeden háček.Il y a un hic.

masse: Moc jich tam není.Il n'y en a pas des masses.

on: (Pů)jdeme (tam)., Jdeme na to.On y va.

opposer: Jsem zásadně proti tomu.Je m'y oppose formellement.

pavoiser: Není důvod se radovat!(Il n') Y a pas de quoi pavoiser !

regarder: pořádně si to rozvážity regarder à deux fois

repenser: Ještě si to promyslím., Ještě o tom budu uvažovat.J'y repenserai.

rien: Není k tomu co dodat.Il n'y a rien à ajouter.

rigoler: Tady není nic k smíchu., To není žádná prdel.Il n'y a pas de quoi rigoler.

risquer: Na to si netroufám., K tomu se neodvážím.Je ne m'y risquerai pas.

suffire: Už na to nestačím.Je n'y suffis plus.

tant: Pojďme ven, dokud svítí slunce.Sortons tant qu'il y a du soleil.

u: ve formě Uen U

U. V.: UV záření typu AU. V. A.

vent: Fouká (vítr), je větrno.Il y a du vent.

air: Je ticho před bouří.Il y a de l'orage dans l'air.

anguille: Za tím něco vězí., V tom je nějaký háček.Il y a anguille sous roche.

bail: Je to hrozně dlouho.hovor. Il y a un bail.

balcon: Ta má ale kozy. velká ňadrahovor. Il y a du monde au balcon.

bleu: nebýt z toho moudrý, být z toho jelenn'y voir que du bleu

cheveu: Má to háček!hovor. Il y a un cheveu !

commencement: Učený z nebe nespadl., Každý začátek je těžký.Il y a un commencement à tout.

coupe: Od slov daleko k činům.Il y a loin de la coupe aux lèvres.

dessus: Nadto není., Není nic lepšího.Il n'y a rien au-dessus.

électricité: Situace je napjatá.Il y a de l'électricité dans l'air.

épine: Není růže bez trní.Il n'y a pas de roses sans épines.

feu: Není ohně bez dýmu.Il n'y a pas de fumée sans feu.

flairer: Vycítil nebezpečí.Il a flairé qu'il y avait un danger.

fouetter: To nestojí za řeč., Z toho se nestřílí.Il n'y a pas de quoi fouetter un chat.

frotter: Špatně pochodí, kdo o něj zavadí.Qui s'y frotte s'y pique.

fumée: Není kouře bez ohýnku.Il n'y a pas de fumée sans feu.

gaz: Něco je ve vzduchu.hovor. Il y a de l'eau dans le gaz.

latin: už (to) vůbec nechápat(y) perdre son latin

lézard: bez problémů(il n')y a pas de lézard

mort: nejednat v rukavičkách, nemazlit se s tímne pas y aller de main morte

ombre: Je v tom háček.Il y a une ombre au tableau.

orage: Bouřka visí ve vzduchu.hovor. Il y a de l'orage dans l'air.

perdre: marně se namáhat, mařit čas, nevyznat se v tomy perdre son latin

profit: je prospěšné udělat coil y a (du) profit à faire qqch

quoi: Není zač. odpověď na děkujiIl n'y a pas de quoi.

reprendre: podruhé se pustit do čehos'y reprendre à deux fois pour faire qqch

souffler: Myslí si, že to udělá raz dva.hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.

tableau: Má to jeden háček., Má to (jedinou) závadu.Il y a une ombre au tableau.

bezděčně: (u)dělat co bezmyšlenkovitěfaire qqch sans y penser

dálka: To je dálka.Il y a loin.

dávno: Je tomu už dávno, co...Il y a beau temps que...

dobře: dobře si to rozmyslety regarder à deux fois

houby: houby tomu rozumětn'y comprendre que couic

chvíle: před chvílíil y a un instant

jasně: vidět to jasnějiy voir plus clair

naplat: co naplattant pis, que faire, (il n'y a) rien à faire

odtud: přen. odtud (až) potuden toutes choses il y a une limite

pomyšlení: Ani pomyšlení!(Vous) n'y pensez pas !

rozumět: houby tomu rozumětn'y comprendre que couic

sloužit: Čím vám mohu sloužit?Qu'y a-t-il pour votre service ?

stát se: Nic se nestalo.Il n'y a pas de mal.

blízko: Je tady někde blízko benzínka?Il y a une station d'essence près d'ici ?

být: Byl bych ti napsal dopis, kdybych si vzpomněl.Je t'aurais écrit une lettre, si j'y avais pensé.

čekat: Čekal jsem to.Je m'y attendais.

daleko: Jak daleko je to odsud k moři?Combien y a-t-il d'ici à la mer ?

dokázat: Nedokáže to.Il n'y arrive pas.

chybět: Kdo chybí? ve školeQui manque ?, Qui est absent ?, Y a-t-il des absents ?

avoir: je, existuje, je tu/tam, je toil y a

: Za to já nemohu.Je n'y suis pour rien.

jak: Jak se tam dostanu?Je fais comment pour y arriver ?

jídlo: Co je k jídlu?Qu'est-ce qu'il y a à manger ?

jít: Jdeme !On y va !

kolej: bydlet na kolejiloger en cité U/résidence universitaire

letět: Musím letět.Il faut que je coure., Il faut que j'y aille.

léto: před dvěma letyil y a deux ans

moct: Já za to nemůžu.Ce n'est pas de ma faute., Je n'y suis pour rien.

ne: Tak jdeme, ne?On y va ou pas ?

někde: Je tady někde toaleta?Il y a des toilettes par ici ?

někdo: Je tu někdo?Il y a quelqu'un ?

operovat: Operovali ho před týdnem.Il s'est fait opérer il y a une semaine.

otáčet se: umět se otáčets'y connaître

poblíž: Je tady poblíž lékárna?Est-ce qu'il y a une pharmacie près d'/par ici ?

před, přede: před hodinouil y a une heure, cela/ça fait une heure

půl: před půl rokemil y a six mois

sahat: Nesahej na to.(N'y) touche pas.

sotva: To se sotva naučí.(Il n')y a pas de risque qu'il l'apprenne.

svůj, svá, své, svoje: Všechno má své meze.Il y a une limite à tout.

blázen: Blázen, kdo tomu věří.Fou qui s'y fie.

doufat: Doufám, že se mi to podaří.J'espère bien y arriver.

facka: Lítaly facky.Il y a eu une bagarre.

háček: Má to háček!Il y a un cheveu !

háj: být v hájiêtre foutu/-ue

hnout se: nemoci se hnout z místane savoir comment s'y prendre

hořet: žert. Udělám to zítra, snad nehoří!Je le ferai demain, il n'y a pas le feu (à la maison) !

hotový: expr. být se vším hned hotovne pas y aller par quatre chemins

chodit: Umí v tom chodit.Il sait naviguer., Il est débrouillard., Il s'y connaît bien.

jelen: Jsem z toho jelen.J'en suis comme deux ronds de flan., Je n'y vois que du bleu.

kde: Kde nic není, ani smrt nebere.Où il n'y a rien la mort perd ses droits.

kouř: Není kouře bez ohně.Il n'y a pas de fumée sans feu.

koza: Ta má kozy.Il y a du monde au balcon.

král: Byl jednou jeden král. začátek pohádekIl y avait une fois/Il était une fois un roi.

kudy: vědět kudy na tosavoir comment s'y prendre

lávka: pořek. Chyba lávky! omylLoin de là !, Vous n'y êtes pas !

legrace: Není to žádná legrace.Il n'y a pas de quoi rigoler.

mít: Máš na to! schopnostmiTu peux y arriver !

moudrý: nebýt z toho (vůbec) moudrýs'y perdre (complètement)

muzikant: Já nic, já muzikant.Je n'y suis pour rien.

ohlížet se: neohlížet se napravo nalevoy aller carrément

pěkný: Odtud je to pěkný kus cesty.Il y a une bonne trotte d'ici.

petržel: rozumět tomu jako koza petrželin'y comprendre que dalle

pohnout se: nemoct se pohnout z místa být v nesnázíchne savoir comment s'y prendre

popadnout: popadnout co všemi desetiy mettre les quatre doigts et le pouce

potud: Všeho je odtud potud.En toutes choses il y a une limite.

potvrzovat: pořek. Výjimka potvrzuje pravidlo.Il n'y a pas de règle sans exception.

pravidlo: Výjimka potvrzuje pravidlo.Il n'y a pas de règle sans exception.