Hlavní obsah

même [mεm]

Přídavné jméno

  1. stejný, (ten)týžpřed podstatným jménemen même tempssoučasně, zároveňC'est la même chose.Je to totéž.
  2. sám, právě, (dokonce) iza podstatným jménem nebo zájmenemmoi-mêmejá sámmême quand, même si, si mêmei kdyby, i když

Vyskytuje se v

justice: vykonat sám nad sebou spravedlnost, pomstít sese faire justice (à soi-même)

lui: on sámlui-même

même: přímo, rovnouà même

moi: já sám osobněmoi-même

nous: my saminous-même(s)

quand: i kdybyquand (bien) même...

si: i kdybymême si

temps: zároveň, současněen même temps

titre: stejněau même titre

espèce: téhož druhu, (ten)týžde la même espèce

estime: sebeúctaestime de soi-même

façon: stejně jakoen même façon que

imbu: být velmi domýšlivý, myslet si o sobě bůhvícoêtre imbu de soi-même

lors: i když, i kdybylors même que

manière: stejně, právě takde la même manière

moquer: posmívat se sám soběse moquer de soi-même

oubli: sebezapřeníoubli de soi-même

renoncement: sebezapřenírenoncement à soi-même

soi: druhé jáun autre soi-même

soi-même: vystoupit ze sebesortir de soi-même

toi: ty sám osobnětoi-même

donner: vydat ze sebe to nejlepšídonner le meilleur de soi-même

refaire: udělat znovu tytéž chybyrefaire les mêmes erreurs

acabit: na jedno kopytode/du même acabit

bord: Jsme na stejné lodi.Nous sommes du même bord.

chanson: Je to pořád ta samá písnička.C'est toujours la même chanson.

demain: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même.

enseigne: být na tom stejně jako kdoêtre logé à la même enseigne que qqn

farine: ze stejného těstade la même farine

fleur: Ženu ani květinou neuhodíš.Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.

histoire: Je to pořád dokola.C'est toujours la même histoire.

lendemain: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.

musique: Je to pořád dokola.C'est toujours la même musique.

onde: být na stejné vlnové délce rozumět sihovor. être sur la même longueur d'onde

ordonné: Bližší košile než kabát.Charité bien ordonnée commence par soi-même.

panier: vsadit všechno na jednu kartumettre tous ses œufs dans le même panier

pareil: To vyjde nastejno., To je prašť jako uhoď.C'est du pareil au même.

prix: To je jedno., Vyjde to na stejno.C'est le même prix.

prochain: Budeš milovat bližního svého jako sebe sama.Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

sac: strkat vše do jednoho pytlemettre dans le même sac

den: téhož dnele jour même

ještě: ještě dnesaujourd'hui même

od, ode: udělat co sám od sebefaire qqch de soi-même

paní: být svou paníêtre maîtresse de soi-même

samolibý: být samolibýêtre (tout) rempli de soi-même, se gober

stejný: stejného druhu, stejné povahyde même nature

svůj, svá, své, svoje: vést stále svouchanter toujours la même chanson

v, ve: v okamžikuà l'instant même

vystačit: vystačit si sámse suffire à soi-même

nastejno: Vyjde to nastejno.Cela revient au même.

sám, sama, samo, samý: Sám vidíš, že...Tu vois toi-même que...

sebe: sám sebesoi-même

sebou: spokojený sám se seboucontent de lui-même

tobě: tobě taky odpověď na přáníà toi aussi, de même

týž: táž, tatážla même

vrstevník: být vrstevníkem kohoêtre de même âge que qqn

brdo: být na jedno brdoêtre coulé dans le même moule

délka: být na stejné vlnové délce rozumět siêtre sur la même longueur d'onde

dotknout se: Ani se jí nedotkl.Il ne l'a même pas touchée.

historie: Je to stále ta stejná historie. pořád dokolaC'est toujours la même histoire.

květina: Ženu ani květinou neuhodíš.Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.

mysl: být jedné mysli s kýmêtre du même avis que qqn

odkládat: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.

písnička: opakovat stále stejnou písničkurépéter toujours la même chanson

sahat: Nesahá mu/jí ani po kotníky.Il ne lui arrive/vient même pas à la cheville.

střecha: bydlet pod jednou střechouvivre sous le même toit

táhnout: táhnout s kým za jeden provazêtre du bord de qqn, être du même bord

těsto: být ze stejného těstaêtre de la même farine

utnout: I mistr tesař se někdy utne.Cela arrive même au meilleur.

zapřít: zapřít nos mezi očimanier l'évidence même

chose: totéžla même chose