Hlavní obsah

faire [fεʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. (u)dělatfaire une erreurudělat chybufaire l'amourmilovat se souložit
 2. (u)dělat, zhotovit nábytek ap., postavit hnízdo, dům ap., vyrobitfaire le painpéct chlebaFaites-moi un café.Udělejte mi kávu.
 3. faire un enfant porodit/zplodit dítě o ženě
 4. (u)dělat, vykon(áv)at pohyb ap.faire un pasudělat krokfaire un clin d'œilmrknoutfaire de l'essence(na)tankovat (benzín)faire des achatsnakupovatfaire un litustlat postelfaire la chambreuklidit pokojfaire la vaisselleumýt nádobífaire des recherchesprovádět výzkumfaire le ménageuklidit
 5. dělat, pracovat, studovatfaire son droit/sa médecinedělat práva/medinu studovat právnickou, lékařskou fakultu ap.
 6. (u)dělat hluk, škodu ap., způsobitfaire une blessure(z)ranitfaire peurpostrašit, vystrašit, vyděsithovor. savoir y faireumět v tom chodit, vyznat se v tlačenici
 7. (u)jít, (u)jet, urazit vzdálenostfaire quinze kilomètres à pied(u)jít pěšky patnáct kilometrůfaire cent kilomètres à l'heurejet rychlostí sto kilometrů za hodinufaire tous les magasinsprojít všechny obchody
 8. tvořit, vytvářetUn tissu qui fait des plis.Látka, která vytváří záhyby.
 9. faire faire qqch vyjadřuje působení nějakého činitele na činnost nebo stav někoho jinéhofaire tomber qqchshodit cofaire taire qqnumlčet kohofaire voir qqch à qqnukázat komu co
 10. faire faire qqch dát (u)dělat cofaire réparer des chaussuresdát (si) opravit boty

Sloveso neosobní

 • býto počasí ap.Il fait beau/froid/soleil.Je pěkně/zima/slunečno.Il fait jour/nuit.Je den/noc.Il faisait trente degrés à l'ombre.Bylo třicet stupňů ve stínu.

Vyskytuje se v

accompli: hotová věc, daná věc, dokonaná skutečnostfait accompli

antichambre: čekat v předpokoji na přijetí, přen. doprošovat se přízněfaire antichambre

appel: à qqn/qqch dovolávat se koho/čeho, apelovat na koho/cofaire appel

appoint: doplatit částku (v drobných)faire l'appoint

attention: à qqch/qqn dá(va)t pozor na koho/cofaire attention

autorité: být za autoritu znalcem, kapacitou v nějakém oborufaire autorité

beau: faire qqch je snadné coil fait beau

bloc: utvořit blokfaire bloc

bronzer: opalovat sese faire bronzer

chier: srát, prudit kohofaire chier qqn

chorus: přizvukovat, souhlasitfaire chorus

corps: avec qqch (vy)tvořit (jeden) celek s čímfaire corps

cour: à qqn dvořit se komu, ucházet se o čí přízeň, hledět si získat kohofaire la cour

crédit: prod(áv)at na úvěr komufaire crédit à qqn

danser: qqn provést, vyvést kohofaire danser

défaut: nedostávat se, chybět, scházetfaire défaut

défiler: rolovatfaire défiler

descente: vyrazit do města ap.faire une descente

désirer: nech(áv)at se prosit, nech(áv)at na sebe čekatse faire désirer

disparaître: qqn/qqch odstranit koho/co svědka, překážky ap., odcizit co důkaz ap.faire disparaître

divers: události dne, denní zprávy rubrika v novináchles faits divers

diversion: à qqch dát zapomenout na co, odvést pozornost od čehofaire diversion

état: jednat jako kdofaire état de qqn

face: à qqch být obrácen (čelem) k čemu, čelit, odolávat komu/čemufaire face

faire: porodit/zplodit dítě o ženěfaire un enfant

fait: de qqch následkem čeho, pro codu fait

fega: dávat (si) bacha, dávat si majzlafaire fega

fi: de qqch opovrhovat, pohrdat čímfaire fi

figure: mít důležitou rolifaire figure

foi: být platnýfaire foi

fonction: qqn zastávat úřad kohofaire fonction de

fond: qqn/qqch spolehnout se na koho/cofaire fond sur

fort: de qqch troufat si na cose faire fort

fureur: mít velký úspěch u divákůfaire fureur

gaffe: dá(va)t (si) bachafaire gaffe

geste: de qqn chování, jednání a skutky kohofaits et gestes

gringue: à qqn balit koho, nadbíhat, dvořit se komufaire du gringue

honneur: à qqn dělat čest, prokázat čest komufaire honneur

honte: à qqn (u)dělat komu ostudufaire honte

horreur: à qqn vzbuzovat hrůzu, vzbuzovat odpor u koho, odpuzovat kohofaire horreur (à)

illusion: klamatfaire illusion

joujou: avec qqch hrát si s čímfaire joujou

jour: vyjít najevose faire jour

justice: de qqn odsoudit kohofaire justice

maître: mít (naprostou) volnost v čem, moci volně dělat coêtre maître de faire qqch

mal: à qqn působit bolest komufaire mal

malheur: vypěnit, vybouchnoutfaire un malheur

malin: dělat ze sebe chytrého, vytahovat se, naparovat sefaire le malin

manche: žebratfaire la manche

montre: qqch chlubit se čím, stavět na odiv cofaire montre de

nique: à qqn strouhat mrkvičku, posmívat se komufaire la nique

non: ale nenon fait

objet: de qqch být předmětem čehofaire, être l'objet

obstacle: à qqn/qqch bránit komu/čemufaire obstacle

office: de qqn zastávat úřad koho, působit jako kdofaire office

parade: de qqch stavět na odiv co, blýskat se, honosit se čímfaire parade

paraître: qqch ukázat, projevit cofaire paraître

part: de qqch počítat s čím, přihlížet k čemufaire la part

partie: de qqch být součástí čeho, náležet, patřit k čemufaire partie

peine: à qqn způsobit zármutek komufaire de la peine

penser: qqn/qqch připomínat koho/cofaire penser à

peur: à qqn nahnat strach komufaire peur

pipi: vyčurat se, počur(áv)at se, vylulat sefaire pipi

plein: de qqch naplnit čímfaire le plein

pleurer: k pláčià (faire) pleurer

pont: nepracovat ve všední den mezi dvěma svátkyfaire le pont

preuve: de qqch prokázat, projevit, osvědčit cofaire preuve

profit: qqch využívat čeho, mít prospěch z čehofaire son profit de

question: být spornýfaire question

rage: zuřit, řádit o bouři ap.faire rage

réflexion: po zralé úvazeréflexion faite

remarquer: upozornit na sebese faire remarquer

revivre: obnovit, (znovu) zavéstfaire revivre

roue: udělat přemet stranou/hvězdufaire la roue

sauter: dát pryč, odstranit, zrušitfaire sauter

semblant: faire qqch dělat jako byfaire semblant de

abstinence: držet půst, postit sefaire abstinence

acquisition: koupit půdufaire l'acquisition d'un terrain

acte: projevit, dokázat cofaire acte de qqch

action: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

allusion: narážet na co, naznačovat cofaire allusion à qqch

amour: pomilovat se, vyspat se s kýmfaire l'amour avec qqn

apparition: objevit se na nějakém místěfaire son apparition

abstraction: qqch pomíjet, odmyslit co, abstrahovat od čeho, nehledět k čemufaire abstraction de