Hlavní obsah

mettre [mεtʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. qqch položit, klást, postavit co kamJe n'y ai jamais mis les pieds.Nikdy jsem tam nevkročil.mettre un mot entre guillemetsdát slovo do uvozovekmettre qqn en colèrerozzlobit koho
 2. qqn/qqch přivést, dovést, dát koho/co kammettre en placeuklidit, uložit, umístitmettre qqn en prisondát koho do vězenímettre de l'argent en réserveukládat penízemettre en circulationuvést do oběhu
 3. qqch à qqn obléci, nasadit komu co klobouk ap.
 4. qqch obléct si, vzít si na sebe co
 5. nosit, způsobit, udělatmettre fin à qqchukončit co, udělat konec čemu
 6. napsat, složit peníze na účet ap.
 7. mettons que... hovor.dejme tomu, že...
 8. hovor.dá(va)t
 9. mettre à niveau výp.upgradovat, nainstalovat novější verzi

Sloveso zvratné

 1. se mettre postavit se, posadit se, dostat se kamse mettre à tableposadit se ke stolu
 2. se mettre ve spojení s abstraktní situací nebo blíže neurčeným místemdostat se, dát sese mettre au service de qqndát se do služeb kohose mettre avec qqnžít, držet s kým
 3. se mettre zaujmout pozicise mettre à genouxkleknout sise mettre deboutpostavit se
 4. se mettre týká se fyzického nebo psychického stavuse mettre d'accorddohodnout sese mettre en colèrerozzlobit se
 5. se mettre en qqch dát se, vydat se do čehose mettre en marcherozjet se
 6. se mettre à (faire) qqch dát se, pustit se do čeho

Vyskytuje se v

aise: udělat si pohodlí, chovat se nenuceněse mettre à l'aise

avant: argumentovat čímmettre qqch en avant

bas: položit koho/co na zemmettre qqn/qqch bas

bâton: à qqn házet komu klacky pod nohymettre des bâtons dans les roues

boîte: vysmívat se komu, dělat si z koho bláznymettre qqn en boîte

condition: zpracovat propagandoumettre en condition

doute: zpochybnit comettre qqch en doute

examen: obviněnímise en examen

fin: qqch skončit, ukončit co, skoncovat s čímmettre fin à

martel: dělat si těžkou hlavuse mettre martel en tête

mettre: dejme tomu, že...mettons que...

mise: režie, výpravamise en scène

œuvre: použít čeho, upotřebit, uplatnit comettre en œuvre

panier: hodit do košemettre au panier

place: umístění, usazení, uloženímise en place

pli: vodová ondulacemise en plis

profit: využít co/čeho, zužitkovat comettre à profit

route: spustit, uvést do chodu stroj ap.mettre en route

sommeil: dočasně zastavit comettre qqch en sommeil

valeur: zhodnotit, valorizovat majetek, zúrodnit pozemek ap., přen. uplatnit vlohy ap., zdůraznit comettre qqch en valeur

accusation: obžalovací senát, radní komorachambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusation

bâillon: dát roubík do úst, přen. zacpat ústa komumettre un bâillon à qqn

ban: vypovědět, vyobcovat, dát do klatby kohomettre qqn au ban

bout: odkráčet, odporoučet sehovor. mettre les bouts

califourchon (à): sednout si rozkročmose mettre à califourchon

cap: nabrat kurz na comettre le cap sur qqch

caution: propustit na kaucimettre en liberté sous caution

charge: nabí(je)t bateriimettre une batterie en charge

chose: upřesnit, objasnitmettre les choses au point

code: (za)kódovatmettre en code

combat: vyřadit z bojemettre hors de combat

consigne: dát kufr do úschovnymettre sa valise à la consigne

contribution: využí(va)t služeb kohomettre qqn à contribution

corde: strčit hlavu do oprátkyse mettre la corde au cou

défaut: přivést koho do úzkých, oklamat kohomettre qqn en défaut

déroute: rozprášit nepřítele, obrátit nepřítele na útěkmettre l'ennemi en déroute

désordre: udělat v čem nepořádekmettre du désordre en qqch

diapason: přizpůsobit se komuse mettre au diapason de qqn

embarras: přivést koho do úzkýchmettre qqn dans l'embarras

entre: dát co do závorkymettre qqch entre parenthèses

épreuve: podrobit zkoušce, vyzkoušet koho/comettre qqn/qqch à l'épreuve

état: uvést do pořádku, připravit, přichystatmettre en état

évidence: jasně ukázat, ozřejmit comettre qqch en évidence

exquis: lahodné jídlomets exquis

fard: nalíčit sese mettre du fard

feu: zapálit, podpálit comettre le feu à qqch

gage: zastavit co v zastavárně ap.mettre qqch en gage

genou: pokleknoutse mettre à genoux

gueule: nacpat se, nabažit ses'en mettre plein la gueule

impossibilité: znemožnit komu comettre qqn dans l'impossibilité de faire qqch

jour: vyřídit (resty), uvést do pořádku, aktualizovat comettre à jour qqch

marche: rozběhnout se, rozjet sese mettre en marche

mien: Vložil jsem do toho kus své práce.J'y ai mis du mien.

montre: nařídit hodinkymettre sa montre à l'heure

parti: postavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro kohose mettre du parti, prendre le parti de qqn

pratique: uvést do praxemettre en pratique

accent: qqch klást důraz na co, zdůrazňovat comettre l'accent sur

rapport: zkontaktovat kohose mettre en rapport avec qqn

rebut: hodit co do smetímettre qqch au rebut

réfrigérateur: dát co do ledničkymettre qqch dans le réfrigérateur

rein: nasadit komu nůž na krkmettre à qqn l'épée dans les reins

relief: zdůraznit, vyzdvihnout, podtrhnout comettre qqch en relief

réserve: dávat stranou, ukládat comettre qqch en réserve

rouleau: natáčka na vlasyrouleau à mise en plis

scène: (z)inscenovat, (z)režírovatmettre en scène

secret: zasvětit koho do tajemstvímettre qqn dans le secret

service: uvést do provozumettre en service

sien: dát do toho něco svého, přispět (svým dílem), projevit dobrou vůliy mettre du sien

testament: pamatovat na koho v závětimettre qqn sur son testament

travail: dát se do prácese mettre au travail

veilleuse: ztlumit, přen. oslabit, omezit, přibrzdit, zredukovat comettre qqch en veilleuse

vente: dát co do prodejemettre qqch en vente

virgule: udělat čárkumettre une virgule

volant: posadit se za volantse mettre au volant

aplikace: aplikace ověřené teoriemise en application d'une théorie éprouvée

aplikovat: aplikovat teoriimettre une théorie en application

boj: vyřadit z bojemettre hors de combat

bokem: dát (si) co bokemmettre qqch de côté

čárka: udělat čárkumettre une virgule

dítě: přivést dítě na svět poroditmettre un enfant au monde

do: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la tête

gala: expr. hodit se do galase mettre sur son trente et un

graficky: graficky znázornitmettre en graphique

hlasovat: dát hlasovat o čemmettre qqch aux voix

hlava: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la/en tête

chládek: dát koho do chládku do vězenímettre qqn au frais

chod: uvést do chodumettre en route

chomout: strčit hlavu do chomoutuse mettre la corde au cou

jasně: jasně ukázat co ozřejmitmettre qqch en évidence

karanténa: dát koho do karanténymettre qqn en quarantaine

kauce: propustit koho na kaucimettre qqn en liberté sous caution

křížem: dát křížemmettre en croix

kutě: jít na kutěaller/se mettre au plumard

láhev: stáčení do lahvímise en bouteilles

myšlenka: uspořádat si myšlenkymettre ses idées en ordre

nahý: vysvléknout se do nahase mettre nu

nasadit: nasadit komu poutamettre les menottes à qqn

obálka: dát dopis do obálkymettre une lettre sous enveloppe

oběh: dát do oběhumettre en circulation

osolit: osolit (to)zvýšit rychlost auta appuyer sur le champignon, mettre la sauce, zesílit zvuk monter le son

paráda: vzít koho/co do parádymettre qqn/qqch au creuset

past: dát návnadu do pastimettre l'appât à un piège

plyn: přidat plynmettre les gaz, appuyer sur l'accélérateur

pohodlí: udělat si pohodlíse mettre à l'aise

pohotovost: uvést koho do pohotovostimettre qqn en garde

pohyb: uvést co do pohybumettre qqch en mouvement

pochod: dát se na pochodse mettre en marche

pochybnost: uvést v pochybnostmettre en cause

položit: položit důraz na comettre l'accent sur qqch

posadit se: posadit se ke stoluse mettre à table

postavení: práv. postavení koho mimo zákonmise de qqn hors la loi

potrestat: potrestat dítěmettre un enfant en pénitence

pouto: nasadit komu poutamettre les menottes à qqn

práce: dát se do prácese mettre au travail

praxe: použití zákona v praximise en application d'une loi

prodej: dát co do prodejemettre qqch en vente

propustit: propustit na svobodumettre en liberté

prostředek: (vy)užít všech (dostupných) prostředkůmettre en jeu toutes ses ressources

provoz: uvést do provozumettre en marche/service

aktualizace: provést aktualizaci softwaruprocéder à la mise à jour du logiciel

budík: nařídit/natáhnout budík na sedm hodinmettre le réveil à sept heures

dát se: dát se do prácese mettre au travail, commencer à travailler

klatba: dát koho do klatbyfrapper qqn d'anathème, mettre qqn au ban

který: Které šaty si vezmeš?Tu mets quelle robe ?

místo: dát na první místomettre à la première place

na: položit knihu na stůlmettre un livre sur la table

nahodit: nahodit motormettre un moteur en marche

naplocho: položit co naplochomettre qqch à plat

noviny: dát co do novinmettre qqch dans un journal

obléct: obléci si kabátmettre son manteau

brouk: nasadit brouka do hlavymettre la puce à l'oreille

černý: trefit se do černéhotirer dans le mille, faire mouche, mettre dans le noir

dát: dát co pod zámekmettre qqch sous clé

dílo: přiložit ruku k dílumettre la main à la pâte

dlažba: vyhodit koho na dlažbumettre qqn sur le pavé

dveře: vyhodit koho ze dveřímettre qqn à la porte

hanba: poslat koho na hanbumettre qqn au piquet

klacek: házet komu klacky pod nohymettre des bâtons dans les roues à qqn

kotva: přen. expr. zvednout kotvymettre les bouts/les voiles, lever l'encre, lever le camp

kůlnička: udělat z čeho kůlničku na dřívímettre qqch en capilotade

led: dát co k ledumettre qqch au placard/en sommeil

nahrabat si: nahrabat si jměnímettre du foin dans ses bottes

naruby: obrátit vše narubymettre tout sens dessus dessous

nic: Z ničeho nic se dala do pláče.Soudain elle s'est mise à pleurer.

nůž: nasadit komu nůž na krkmettre le couteau sous la gorge de qqn

obrátit: obrátit dům vzhůru nohamaretourner toute la maison, mettre la maison sens dessus dessous

oheň: Za to bych ruku do ohně nedal.Je n'en mettrais pas ma main au feu.