Hlavní obsah

dire [diʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch à qqn říci, povědět, pravit komu cosans mot direbeze slov(a), mlčkyà vrai direpo pravdě řečenodire son fait à qqnříct komu pravdu do očí, říct komu co od plicC'est le moins qu'on puisse dire.To přinejmenším.
  2. se dire říci si sám sobě
  3. on dirait que člověk by řekl, že
  4. à qqn de faire qqch říct komu, aby udělal co
  5. přednést, (za)recitovat, (za)deklamovat repliku ap.
  6. se dire říkat se používat se v řeči
  7. qqch vyjádřit písemně, říct co v knize ap.Pour ainsi dire.Abych tak řekl.Comme qui dirait.Tak říkajíc., Jakoby., Jaksi.

Vyskytuje se v

ainsi: pour ainsi direabych tak řekl(a), takřka, jaksi

autrement: autrement ditjinak řečeno

c'est-à-dire: c'est-à-dire queto znamená, že

être: c'est-à-direto jest, totiž, vlastně

on: on-dit, qu'en-dira-t-onpomluva, klep

proprement: proprement ditpřesně řečeno, v pravém slova smyslu

qui: comme qui diraittak říkajíc

aventure: dire la bonne aventure à qqnvěštit komu osud

bien-aimé: Louis XV, dit le Bien-AiméLudvík XV., zvaný Milovaný

ce: ce disant, ce faisanta přitom

dérision: dire qqch par dérisionříci co s posměchem

drôlerie: dire des drôleriesvyprávět vtipy

entre: (soit dit) entre nousmezi námi

façon: On peut dire, d'une façon générale...Obecně můžeme říci...

injure: dire des injuresnadávat

méchanceté: dire des méchancetéspomlouvat, mít jedovaté poznámky

mot: en disant ces motsse slovy

pensée: dire sa penséevyslovit své mínění

rien: sans rien direbeze slova

sans: sans mot direbeze slova

sans: Cela va sans dire.To se rozumí samo sebou.

si: Si on peut dire.Dá-li se to tak říct.

si: Si j'ose dire.Pokud to tak mohu říci.

vrai: à dire (le) vrai, à vrai direpo pravdě řečeno, abych pravdu řekl(a)

bien: Eh bien ! Qu'en dites-vous ?Tak co tomu říkáte?

ce: C'est vous qui le dites !To říkáte vy!

comme: comme on ditjak se říká

derrière: Il dit du mal de lui par-derrière.Pomlouvá ho za jeho zády.

donc: hovor. Dis donc !No teda!

être: C'est moi qui vous le dis.To vám říkám já.

falloir: Il faut vous dire que...Musím vám říct, že...

on: On dit que...Říká se, že...

ouf: Il n'a pas eu le temps de dire ouf.Nestačil ani hlesnout.

que: Que ne le disiez-vous ?Proč jste to neřekl(a)?

que: Qu'en dites-vous ?Co na to říkáte?

revenir: Cela revient à dire que...To znamená, že...

adieu: dire adieu à qqchrozloučit se s čím, dát sbohem čemu zanechat, vzdát se

amen: dire amen à tout ce que dit qqnpobožně souhlasit se vším, co kdo říká

aussitôt: aussitôt dit, aussitôt faita je to (hotovo), hned jak se řeklo, tak se udělalo

avenir: L'avenir (nous) le dira.Budoucnost ukáže.

bientôt: Cela est bientôt dit.To se lehce řekne.

chose: Chose dite, chose faite.Co se řekne, to se splní.

consentir: Qui ne dit mot consent.Mlčení znamená souhlas.

facile: Cela est plus facile à dire qu'à faire.To se lehko řekne a hůř udělá.

fleur: Dis-le avec des fleurs.Řekni to květinou.

mot: Qui ne dit mot consent.Mlčení znamená souhlas.

ni: ne dire ni oui ni nonneříkat ani ano ani ne

oreille: dire qqch à qqn à l'oreillepošeptat komu co do ouška

pendre: dire pis que pendre de qqnzle koho pomlouvat

pourquoi: hovor. Vous ferez cela ou vous direz pourquoi.Buď to uděláte nebo uvidíte (zač je toho loket).

vérité: dire ses quatre vérités à qqnříct komu pravdu do očí, říct komu co od plic