Hlavní obsah

des [de]

  • stažený tvar určitého členu v mn. č. de + les
  • dělivý člen v mn. č.

Člen neurčitý

  1. neurčitý člen, mn. č. od un(e)un livre, des livreskniha, knihy blíže neurčené
  2. zdůraznění před číselným výrazem, dokonce i před unIl soulève des cinquante kilos comme un rien.Zvedne padesát kilo jako nic.
  3. ve vyšším stylu se des před přídavným jménem nahrazuje deElle a des petits pieds.Má malé nožky.

Vyskytuje se v

acception: dans toute l'acception du termev plném slova smyslu

accident: accident du travailpracovní úraz

accusation: chambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusationobžalovací senát, radní komora

action: émettre des actionsvydat akcie

adoration: Adoration des Magesklanění Tří králů

affinité: avoir des affinités avec qqnbýt spřízněný s kým

aménagement: aménagement du territoireúzemní plán

Amérique: Amérique du SudJižní Amerika

Amérique: Amérique du NordSeverní Amerika

apôtre: Actes des apôtresSkutky apoštolů jedna z knih Nového zákona

appréciation: appréciation du tableau par l'expertocenění obrazu odborníkem

arbitraire: arbitraire du signearbitrárnost jazykového znaku

arrêt: arrêt du cœurzástava srdce

arrivée: arrivée du trainpříjezd vlaku

avance: faire des avances à qqnpředcházet si koho, nadbíhat komu

bar: faire la tournée des barsvymetat bary

bas: des hauts et des bas(střídavé) úspěchy a neúspěchy, výšky a pády

battement: battement des cilsmrknutí

battre: battre des ailestlouct křídly

béquille: marcher avec des béquilleschodit o berlích

Bermudes: triangle des Bermudesbermudský trojúhelník

bien: bien des foismnohokrát

bien: discerner le bien du malrozlišovat dobro od zla

blague: raconter des blagueskecat

bon: fin. bon du Trésorstátní pokladniční poukázka

bourreau: žert. bourreau des cœursdonchuán, záletník, svůdce

bouton: avoir des boutonsmít pupínky hlavně o akné

bronze: âge du bronzedoba bronzová

cachotterie: faire des cachotteriesdělat tajnosti

caisse: caisse du tympanbubínková dutina

camping: faire du campingtábořit

cancer: tropique du Cancerobratník Raka

candidat: se porter candidat à des électionskandidovat ve volbách

cantique: Le Cantique des cantiquesPíseň písní

caravane: caravane du Tour de France= reklamní doprovodný vůz závodu Tour de France

carreau: carreau des Halles= stánky s ovocem a zeleninou kolem pařížské tržnice

casier: extrait du casier judiciairevýpis z trestního rejstříku

cauchemar: faire des cauchemarsmít zlé sny

cavité: cavité du neznosní dutina

cerveau: écorce du cerveaumozková kůra

cerveau: inflammation du cerveauzánět mozku

cerveau: exode des cerveauxodliv mozků do ciziny

cessation: cessation des hostilitésklid zbraní

cessation: cessation du travailpřerušení práce

chambre: chambre des cartesnavigační kabina

chambre: chambre de chauffe/des machineskotelna/strojovna

champion: champion du mondemistr světa

changer: changer du tout au toutzměnit se úplně

chantage: faire du chantage à qqnvydírat koho

chanvre: chanvre du Bengalejuta

chapitre: doyen du chapitrekapitulní děkan

charme: faire du charme à qqnokouzlovat koho

chef: chef du gouvernementpředseda vlády

chef: la surprise du chefpřekvapení šéfkuchaře

cheval: faire du chevaljezdit na koni

chiffre: clé du chiffrešifrový klíč

choc: choc des verrespřiťuknutí sklenic při přípitku

chœur: faire partie des chœurszpívat ve sboru

chose: C'est la moindre des choses.To je to nejmenší.

chute: chute des poilspelichání

chute: chute des prixprudký pokles cen

ciel: royaume des cieuxkrálovství nebeské

cil: battre des cils(za)mrkat

claquette: faire des claquettesstepovat

classe: rentrée des classeszačátek školního roku

classification: classification périodique des élémentsperiodická soustava prvků Mendělejevova

coche: mouche du cochehorlivec

cochonnerie: raconter des cochonneriesvyprávět prasečinky

commémoration: náb. commémoration des mortspamátka zesnulých

commerce: faire du commerceobchodovat

commercial: École des hautes études commerciales H. E. C.Vysoká škola obchodní ve Francii

communiste: Manifeste du parti communisteKomunistický manifest

concession: faire des concessionsdělat ústupky

contrôle: contrôle des connaissancesprověrka znalostí ve škole

contrôle: contrôle des naissancesregulace porodnosti

corps: beauté du corpstělesná krása

corps: le corps et le sang du Christtělo a krev Páně

corps: soins du corpspéče o tělo

corps: exercice du corpstělesné cvičení

corps: entrer dans l'eau jusqu'au milieu du corpsvejít do vody až po pás

corps: garde du corpstělesná stráž

corps: donner corps à des idéeskonkretizovat myšlenky, dát svým představám (solidní) podklad

corps: corps du délitcorpus delicti věc doličná

coup: donner des coupsbouchat

coup: tirer des coups de fusilstřílet

coup: du premier couprázem, hned napoprvé

coupe: coupe du mondesvětový pohár

cours: descendre le cours du fleuveplout po proudu řeky

cours: cours du soirvečerní škola

création: depuis la création du monde(už) od stvoření světa