Hlavní obsah

des [de]

  • stažený tvar určitého členu v mn. č. de + les
  • dělivý člen v mn. č.

Člen neurčitý

  1. neurčitý člen, mn. č. od un(e)un livre, des livreskniha, knihy blíže neurčené
  2. zdůraznění před číselným výrazem, dokonce i před unIl soulève des cinquante kilos comme un rien.Zvedne padesát kilo jako nic.
  3. ve vyšším stylu se des před přídavným jménem nahrazuje deElle a des petits pieds.Má malé nožky.

Vyskytuje se v

avocat: avocat du diableadvocatus diaboli, obhájce špatné věci

bâton: mettre des bâtons dans les rouesà qqn házet komu klacky pod nohy

bien: un bien, des biensbohatství

coin: jeu des quatre coinshra na škatule, (škatule,) škatule, hejbejte se

commerce: du commerceobchodní

communion: communion des saintsobcování svatých

concordance: concordance des tempsčasová souslednost

côté: du côté deqqch směrem, ve směru k čemu

coureur: coureur de(s) boistraper, zálesák

dent: du bout des dentsbez chuti, přen. zdráhavě, neochotně

dépit: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu

dès: dès lorsod tohoto okamžiku, v té chvíli

dès: dès lors queod chvíle kdy

dès: dès quejakmile

diable: du diable, de tous les diableshrozný, strašný, pekelný

dimanche: du dimanchenedělní, sváteční amatérský

distribution: distribution des prixrozdělování cen

division: division du travaildělba práce

doigt: le bout du doigtkonec prstu

domaine: service des domaines, les domainesspráva státního majetku

emploi: emploi du tempsrozvrh hodin

fait: du faitde qqch následkem čeho, pro co

femme: femme du mondežena z velkého světa

fois: des foisněkdy

gagner: gagner du terrainsur qqn postoupit, získ(áv)at území, šířit se přen.

grincer: grincer des dents(za)skřípat zuby i přen.

gringue: faire du gringueà qqn balit koho, nadbíhat, dvořit se komu

inspecteur: inspecteur des financesinspektor státní finanční správy

jour: du jourdnešní, čerstvý, současný, aktuální

long: tout du longpo celé délce

long: au long de, le long de, tout le long de, tout du long dede qqch podél čeho

maréchal: maréchal des logisčetař u jezdectva, dělostřelectva

masse: pas des massesmoc ne, nic moc, žádná sláva

mieux: des mieuxvelmi dobře

milieu: du milieuprostřední

moment: du moment où/quejakmile, hned jak

monde: le monde, du mondelidé

ordre: ordre du jourpořad jednání

ordre: à l'ordre du jouraktuální

origine: dès l'origineod (samého) počátku

acception: dans toute l'acception du termev plném slova smyslu

accident: accident du travailpracovní úraz

accusation: chambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusationobžalovací senát, radní komora

action: émettre des actionsvydat akcie

adoration: Adoration des Magesklanění Tří králů

affinité: avoir des affinités avec qqnbýt spřízněný s kým

aménagement: aménagement du territoireúzemní plán

Amérique: Amérique du SudJižní Amerika

Amérique: Amérique du NordSeverní Amerika

apôtre: Actes des apôtresSkutky apoštolů jedna z knih Nového zákona

appréciation: appréciation du tableau par l'expertocenění obrazu odborníkem

arbitraire: arbitraire du signearbitrárnost jazykového znaku

arrêt: arrêt du cœurzástava srdce

arrivée: arrivée du trainpříjezd vlaku

avance: faire des avances à qqnpředcházet si koho, nadbíhat komu

bar: faire la tournée des barsvymetat bary

bas: des hauts et des bas(střídavé) úspěchy a neúspěchy, výšky a pády

battement: battement des cilsmrknutí

battre: battre des ailestlouct křídly

béquille: marcher avec des béquilleschodit o berlích

Bermudes: triangle des Bermudesbermudský trojúhelník

bien: bien des foismnohokrát

bien: discerner le bien du malrozlišovat dobro od zla

blague: raconter des blagueskecat

bon: fin. bon du Trésorstátní pokladniční poukázka

bourreau: žert. bourreau des cœursdonchuán, záletník, svůdce

bouton: avoir des boutonsmít pupínky hlavně o akné

bronze: âge du bronzedoba bronzová

cachotterie: faire des cachotteriesdělat tajnosti

caisse: caisse du tympanbubínková dutina

camping: faire du campingtábořit

cancer: tropique du Cancerobratník Raka

candidat: se porter candidat à des électionskandidovat ve volbách

cantique: Le Cantique des cantiquesPíseň písní

caravane: caravane du Tour de France= reklamní doprovodný vůz závodu Tour de France

carreau: carreau des Halles= stánky s ovocem a zeleninou kolem pařížské tržnice

casier: extrait du casier judiciairevýpis z trestního rejstříku

cauchemar: faire des cauchemarsmít zlé sny

cavité: cavité du neznosní dutina

cerveau: écorce du cerveaumozková kůra

cerveau: inflammation du cerveauzánět mozku

cerveau: exode des cerveauxodliv mozků do ciziny

cessation: cessation des hostilitésklid zbraní

cessation: cessation du travailpřerušení práce

chambre: chambre des cartesnavigační kabina

chambre: chambre de chauffe/des machineskotelna/strojovna

champion: champion du mondemistr světa

changer: changer du tout au toutzměnit se úplně

chantage: faire du chantage à qqnvydírat koho

chanvre: chanvre du Bengalejuta