Hlavní obsah

reste [ʀεst]

Podstatné jméno mužské

 1. de qqch zbytek, zůstatek čeho předmětu nebo změřitelného množství
 2. le reste du temps jindy, po zbytek času
 3. de qqch zbytek čeho, to ostatní, de qqn ti ostatní
 4. de qqch zbývající část, zbytek čehofaire le restepostarat se o zbytek
 5. de reste dost, nazbytêtre en reste avec qqnbýt dlužen komu
 6. du reste ostatně, jinak
 7. de qqch ostatek, pozůstatek čeho
 8. restes zbytky jídla
 9. restes kniž.ostatky lidské, tělesné pozůstatky
 10. zbytek při dělení, rozdíl při odečítání
 11. de qqch trocha čehoavoir de beaux restesbýt (stále) pohledný, nést stopy (bývalé) krásy
 12. restes resty nedodělané věci

Vyskytuje se v

reste: jindy, po zbytek časule reste du temps

rester: dlouze se věnovat čemurester à faire qqch

arrière: zůst(áv)at pozadurester en arrière

deviner: Ostatní si snadno domyslíte.Vous devinez le reste.

immobile: zůstat bez hnutírester immobile

jour: mettre à jour qqchvyřídit (resty), uvést do pořádku, aktualizovat co

liaison: zůstat v úzkém kontakturester en liaison étroite

soi: ovládnout serester maître de soi

traîne: zůst(áv)at pozadu, loudat serester à la traîne

clouer: stát jako přibitýpřen. rester cloué sur place

déconfit: zůstat celý zaraženýrester tout déconfit

en: zůstat na místěrester en place

borne: zůstat stát jako solný slouprester planté comme une borne

bûche: Stojí jako zařezaný.Il reste là comme une bûche.

carafe: nehnout se z místa, zůstat visetrester en carafe

coi: zůstat nad tím (celý) pafen rester coi

croisé: zůstat se založenýma rukamarester les bras croisés

deçà: neříkat ještě celou pravdu která je ještě horšírester en deçà de la vérité

écrit: Co je psáno, to je dáno.Les paroles s'envolent, les écrits restent.

envoler (s'): Co je psáno, to je dáno., Slovo se ztratí, co je psáno, platí.Les paroles s'envolent, les écrits restent.

estomac: Leží mu to v žaludku. i přen.Ça lui est resté sur l'estomac.

gorge: Uvízlo mi to v krku.Ça m'est resté dans la gorge.

parole: Co je psáno, to je dáno.Les paroles s'envolent, les écrits restent.

position: stát za svýmrester sur ses positions

hluchý: zůstat hluchý k čemurester sourd à qqch

hnutí: zůstat bez hnutírester immobile

klobouk: nechat (si) klobouk na hlavěrester couvert

kontakt: zůstat v úzkém kontakturester en liaison étroite

ohlas: nemít ohlasrester sans écho

ostatní: postarat se o to ostatnífaire le reste

otevřený: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

paf: zůstat pafen rester baba

pevně: stát si pevně za svými rozhodnutímirester inébranlable dans ses résolutions

pozadu: zůst(áv)at pozadurester à la traîne

příležitost: využít poslední příležitosti ještě si něco užítjouir de son reste

svobodný: zůstat svobodnárester fille

těsný: zůstat s kým v těsném kontakturester en rapports étroits avec qqn

údiv: stát v údivu před čímrester étonné devant qqch

vyznít: vyznít naprázdnorester sans écho

vzdálenost: zůst(áv)at v uctivé vzdálenostirester à distance respectueuse

zbytek: postarat se o zbytekfaire le reste

zbývat: Nezbývá nám mnoho času.Il ne nous reste pas trop de temps

zůstat: zůstat na nocrester pour la nuit

drát: mrkat na dráten rester baba

duch: jít s duchem dobyrester moderne, être toujours à la mode

ležet: ležet komu v žaludkurester à qqn sur l'estomac

mezi: Zůstane to mezi námi.Cela restera entre nous.

pusa: zůstat s otevřenou pusourester bouche bée

sloup: stát jako solný slouprester planté comme une borne

solný: stát jako solný slouprester planté comme une borne

stát: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

uctivý: stát v uctivé vzdálenostirester à distance respectueuse

vzadu: zůst(áv)at vzadurester en arrière

faim: nenajíst se dosyta, zůstat při chuti, přen. nepřijít si na svérester sur sa faim