Hlavní obsah

mon [mɔ̃]

Přídavné jménomes

  • můj, moje, , svůj, svoje, své zájmeno přivlastňující k os. zájmenu jámon pèremůj otecTout est de ma faute.Všechno je to má vina.

Vyskytuje se v

compliment: Mes compliments !Blahopřeji!, Gratuluji!

façon: à ma/ta/sa façonpodle svého

foi: ma foina mou věru

guise: à ma/ta/sa... guisepodle svého, po svém

loup: mon loupmiláčku, drahoušku oslovení

retour: à mon/ton/son... retour, au retour depři návratu, po návratu

caille: hovor. ma petite caillemazlíčku, miláčku

chevelu: bás. les monts cheveluslesnaté kopce

connaissance: À ma connaissance...Pokud vím...

conscience: En mon âme et conscience.Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

côté: à mes côtésv mé blízkosti

déplaisir: à mon grand déplaisirk mé velké nelibosti

détriment: à mon détrimentk mé újmě

devant: Ôtez-vous de devant mes yeux.Jděte mi z očí.

erreur: sauf erreur (de ma part)nemýlím-li se

gauche: à ma gauchepo mé levici

mon: Tout est de ma faute.Všechno je to má vina.

mont: au-delà des montsza horami

par: par monts et par vauxpřes hory a doly

part: pour ma partpokud jde o mne, co se mě týká, já sám

personne: ma modeste personnemoje maličkost

porte: à ma portekousek ode mě od mého bytu, domu

poussin: mon poussinbroučku

recevoir: Recevez, Monsieur, mes salutations.S veškerou úctou, v úctě oddaný závěrečná fráze dopisu.

regret: Tous mes regrets.Velmi lituji.

soûl: tout mon/ton/son soûldo sytosti

aimer: J'aimais sortir avec mon frère.Rád jsem chodil ven s bratrem.

avocat: Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.

coco: Mon petit coco !Pusinko!, Miláčku!, Drahoušku!

dépasser: Cela dépasse mes forces.To je nad mé síly.

dévouement: Veuillez agréer l'expression de mon entier dévouement.Přijměte prosím výraz mé hluboké oddanosti. v dopise

distingué: (Je vous prie d'agréer l'expression de) mes sentiments distingués/ma considération distinguée.(Znamenám se) v dokonalé úctě.

excuser: Veuillez excuser mon retard.Promiňte mi mé zpoždění.

foutre: Où as-tu foutu mon bouquin ?Kam jsi vrznul moji knížku?

le, la: Le dimanche, je déjeune chez mes parents.Každou neděli obědvám u rodičů.

si: Il se conduit comme s'il était mon père.Chová se, jako by byl můj otec.

sur: sur ma recommandationna mé doporučení

tel: Telle est ma décision.Takové je mé rozhodnutí.

veuillez: Veuillez accepter mes salutations distinguées/les meilleures.S (uctivým) pozdravem. v závěru dopisu

âme: en mon âme et consciencepodle mého nejlepšího svědomí a vědomí

billot: J'en mettrais ma tête sur le billot.Dám na to krk.

chaussure: J'ai trouvé chaussure à mon pied.To mi vyhovuje.

corde: Ce n'est pas dans mes cordes.Není to v mé kompetenci.

expression: Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.Přijměte, prosím, výraz mé úcty., S úctou. v dopise

pote: Touche pas à mon pote.Nesahej mi na kámoše.

tête: hovor. J'en donnerais ma tête à couper.Dal bych za to krk.

val: par monts et par vauxpřes hory a doly

bože: Mon Dieu !Bože můj!

drahý: mes chers amismí drazí přátelé

důl: promettre l'impossible/monts et merveillesslibovat hory doly

chovat se: se comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bienchovat se špatně/dobře ke komu

kapitán: Mon capitaine !Pane kapitáne!

lítost: à mon vif regretk mé velké lítosti

mínění: à mon avispodle mého mínění

mladý: de mon temps, dans mon jeune tempsza mých mladých let

názor: à mon avispodle mého názoru

nikdo: no man's land kniž. země nikoho

pahorek: mont de VénusVenušin pahorek

pozdrav: Veuillez accepter/Avec mes salutations distinguées/les meilleures.S (uctivým) pozdravem. v závěru dopisu

pozdravovat: Mes amitiés à Madame votre mère.Pozdravujte Vaši paní matku.

překvapení: à ma surprise/mon étonnementk mému překvapení

přes, přese: par monts et par vauxpřes hory a doly

přítel: mes chers amismí drazí přátelé

starý: un de mes vieux amisjeden z mých starých přátel

zastavárna: mettre qqch au mont-de-piétédát do zastavárny co

země: no man's land kniž. země nikoho

gratulovat: (Mes) félicitations !Gratuluji!

když: Mon travail terminé, je suis rentré chez moi.Když jsem dokončil práci, odešel jsem domů.

kručet: Mon estomac crie famine.Kručí mi v žaludku.

moct: Ce n'est pas de ma faute., Je n'y suis pour rien.Já za to nemůžu.

můj, má, mé, moje: ma voiture, voiture à moimoje auto

nejlepší: Tous mes vœux !Všechno nejlepší!

podle: à mon avispodle mého názoru

předbíhat se: Ma montre avance.Hodinky se mi předbíhají.

předem: Avec mes remerciements anticipés. v dopisu ap.Předem děkuji.

soustrast: Je vous prie d'accepter mes sincères condoléances.Upřímnou soustrast.

stýskat se: Mon chez-moi me manque., po domovině J'ai le mal du pays.Stýská se mi po domově.

svůj, svá, své, svoje: Je lui donne mon livre.Dám mu svou knihu.

ujet: J'ai raté mon bus.Ujel mi autobus.

vina: Tout est de ma faute.Všechno je to má vina.

vyhořet: Mon appartement a brûlé.Vyhořel jsem.

zaškrtit: J'ai eu envie de l'étrangler de mes propres mains.Chtěl jsem ji vlastníma rukama zaškrtit.

ztratit: J'ai perdu mon porte-monnaie.Ztratil jsem peněženku.

čest: sur mon honneurna mou čest

čestný: (Ma) parole (d'honneur) !Čestné slovo!

hora: par monts et par vauxpřes hory a doly

kompetence: Ce n'est pas dans mes cordes.Není to v mé kompetenci.

oheň: Je n'en mettrais pas ma main au feu.Za to bych ruku do ohně nedal.

pukat: Mon cœur se brise de douleur.Srdce mi puká žalem.

ruka: Je n'en mettrais pas ma main au feu.Za to bych ruku do ohně nedal.

skromný: à mon humble avispodle mého skromného mínění

soudit: Je mesure les autres à mon aune.pořek. Podle sebe soudím tebe.

šálek: Ce n'est pas ma tasse de thé.hovor. To není můj šálek čaje.

trápit: C'est le cadet de mes soucis.To je to nejmenší, co mě trápí.

vsadit: J'en mettrais ma tête à couper !Vsadil bych na to krk!

vzít: J'en mettrais ma tête à couper !Mohu na to vzít jed!

žíla: Mon sang dans mes veines se glace.Tuhne mi krev v žilách.