Hlavní obsah

mon [mɔ̃]

Přídavné jménomes

  • můj, moje, , svůj, svoje, své zájmeno přivlastňující k os. zájmenu jámon pèremůj otecTout est de ma faute.Všechno je to má vina.

Vyskytuje se v

compliment: Mes compliments !Blahopřeji!, Gratuluji!

façon: à ma/ta/sa façonpodle svého

foi: ma foina mou věru

guise: à ma/ta/sa... guisepodle svého, po svém

loup: mon loupmiláčku, drahoušku oslovení

retour: à mon/ton/son... retour, au retour depři návratu, po návratu

caille: hovor. ma petite caillemazlíčku, miláčku

chevelu: bás. les monts cheveluslesnaté kopce

connaissance: À ma connaissance...Pokud vím...

conscience: En mon âme et conscience.Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

côté: à mes côtésv mé blízkosti

déplaisir: à mon grand déplaisirk mé velké nelibosti

détriment: à mon détrimentk mé újmě

devant: Ôtez-vous de devant mes yeux.Jděte mi z očí.

erreur: sauf erreur (de ma part)nemýlím-li se

gauche: à ma gauchepo mé levici

mont: au-delà des montsza horami

mont: Les montsAlpy

par: par monts et par vauxpřes hory a doly

part: pour ma partpokud jde o mne, co se mě týká, já sám

personne: ma modeste personnemoje maličkost

porte: à ma portekousek ode mě od mého bytu, domu

poussin: mon poussinbroučku

recevoir: Recevez, Monsieur, mes salutations.S veškerou úctou, v úctě oddaný závěrečná fráze dopisu.

regret: Tous mes regrets.Velmi lituji.

soûl: tout mon/ton/son soûldo sytosti

aimer: J'aimais sortir avec mon frère.Rád jsem chodil ven s bratrem.

avocat: Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.

coco: Mon petit coco !Pusinko!, Miláčku!, Drahoušku!

dépasser: Cela dépasse mes forces.To je nad mé síly.

dévouement: Veuillez agréer l'expression de mon entier dévouement.Přijměte prosím výraz mé hluboké oddanosti. v dopise

distingué: (Je vous prie d'agréer l'expression de) mes sentiments distingués/ma considération distinguée.(Znamenám se) v dokonalé úctě.

excuser: Veuillez excuser mon retard.Promiňte mi mé zpoždění.

foutre: Où as-tu foutu mon bouquin ?Kam jsi vrznul moji knížku?

le, la: Le dimanche, je déjeune chez mes parents.Každou neděli obědvám u rodičů.

par: Je l'ai appris par mes voisins.Dozvěděl jsem se to od sousedů.

si: Il se conduit comme s'il était mon père.Chová se, jako by byl můj otec.

sur: sur ma recommandationna mé doporučení

tel: Telle est ma décision.Takové je mé rozhodnutí.

veuillez: Veuillez accepter mes salutations distinguées/les meilleures.S (uctivým) pozdravem. v závěru dopisu

âme: en mon âme et consciencepodle mého nejlepšího svědomí a vědomí

billot: J'en mettrais ma tête sur le billot.Dám na to krk.

chaussure: J'ai trouvé chaussure à mon pied.To mi vyhovuje.

corde: Ce n'est pas dans mes cordes.Není to v mé kompetenci.

expression: Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.Přijměte, prosím, výraz mé úcty., S úctou. v dopise

mont: promettre monts et merveilles(na)slibovat hory doly

pote: Touche pas à mon pote.Nesahej mi na kámoše.

tête: hovor. J'en donnerais ma tête à couper.Dal bych za to krk.

val: par monts et par vauxpřes hory a doly

bože: Bože můj!Mon Dieu !

drahý: mí drazí přátelémes chers amis

drahý: (můj) drahý/(má) drahámon cher/ma chère

důl: slibovat hory dolypromettre l'impossible/monts et merveilles

chovat se: chovat se špatně/dobře ke komuse comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bien

kapitán: Pane kapitáne!Mon capitaine !

lítost: k mé velké lítostià mon vif regret

mínění: podle mého míněníà mon avis

mladý: za mých mladých letde mon temps, dans mon jeune temps

názor: podle mého názoruà mon avis

nikdo: kniž. země nikohono man's land

pahorek: Venušin pahorekmont de Vénus

pozdrav: S (uctivým) pozdravem. v závěru dopisuVeuillez accepter/Avec mes salutations distinguées/les meilleures.

pozdravovat: Pozdravujte Vaši paní matku.Mes amitiés à Madame votre mère.

překvapení: k mému překvapeníà ma surprise/mon étonnement

přes, přese: přes hory a dolypar monts et par vaux

přítel: mí drazí přátelémes chers amis

starý: jeden z mých starých přátelun de mes vieux amis

zastavárna: dát do zastavárny comettre qqch au mont-de-piété

země: kniž. země nikohono man's land

gratulovat: Gratuluji!(Mes) félicitations !

když: Když jsem dokončil práci, odešel jsem domů.Mon travail terminé, je suis rentré chez moi.

kručet: Kručí mi v žaludku.Mon estomac crie famine.

moct: Já za to nemůžu.Ce n'est pas de ma faute., Je n'y suis pour rien.

můj, má, mé, moje: moje automa voiture, voiture à moi

můj, má, mé, moje: mé jménomon nom

můj, má, mé, moje: podle mého názoruà mon avis

můj, má, mé, moje: můj manželmon mari

můj, má, mé, moje: mé rodné městoma ville natale

můj, má, mé, moje: expr. Můj (ty) bože!Oh, mon Dieu !

nejlepší: Všechno nejlepší!Tous mes vœux !

podle: podle mého názoruà mon avis

pozdravovat: Pozdravuj ode mne koho.Salue qqn de ma part.

předbíhat se: Hodinky se mi předbíhají.Ma montre avance.

předem: Předem děkuji.Avec mes remerciements anticipés. v dopisu ap.

soustrast: Upřímnou soustrast.Je vous prie d'accepter mes sincères condoléances.

stýskat se: Stýská se mi po domově.Mon chez-moi me manque., po domovině J'ai le mal du pays.

svůj, svá, své, svoje: Dám mu svou knihu.Je lui donne mon livre.

svůj, svá, své, svoje: Starám se o svou matku.Je m'occupe de ma mère.

ujet: Ujel mi autobus.J'ai raté mon bus.

vina: Všechno je to má vina.Tout est de ma faute.