Hlavní obsah

mon [mɔ̃]

Přídavné jménomes

  • můj, moje, , svůj, svoje, své zájmeno přivlastňující k os. zájmenu jámon pèremůj otecTout est de ma faute.Všechno je to má vina.

Vyskytuje se v

compliment: Mes compliments !Blahopřeji!, Gratuluji!

façon: à ma/ta/sa façonpodle svého

foi: ma foina mou věru

guise: à ma/ta/sa... guisepodle svého, po svém

loup: mon loupmiláčku, drahoušku oslovení

retour: à mon/ton/son... retour, au retour depři návratu, po návratu

caille: hovor. ma petite caillemazlíčku, miláčku

chevelu: bás. les monts cheveluslesnaté kopce

connaissance: À ma connaissance...Pokud vím...

conscience: En mon âme et conscience.Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

côté: à mes côtésv mé blízkosti

déplaisir: à mon grand déplaisirk mé velké nelibosti

détriment: à mon détrimentk mé újmě

devant: Ôtez-vous de devant mes yeux.Jděte mi z očí.

erreur: sauf erreur (de ma part)nemýlím-li se

gauche: à ma gauchepo mé levici

mont: au-delà des montsza horami

mont: Les montsAlpy

par: par monts et par vauxpřes hory a doly

part: pour ma partpokud jde o mne, co se mě týká, já sám

personne: ma modeste personnemoje maličkost

porte: à ma portekousek ode mě od mého bytu, domu

poussin: mon poussinbroučku

recevoir: Recevez, Monsieur, mes salutations.S veškerou úctou, v úctě oddaný závěrečná fráze dopisu.

regret: Tous mes regrets.Velmi lituji.

soûl: tout mon/ton/son soûldo sytosti

aimer: J'aimais sortir avec mon frère.Rád jsem chodil ven s bratrem.

avocat: Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.

coco: Mon petit coco !Pusinko!, Miláčku!, Drahoušku!

dépasser: Cela dépasse mes forces.To je nad mé síly.

dévouement: Veuillez agréer l'expression de mon entier dévouement.Přijměte prosím výraz mé hluboké oddanosti. v dopise

distingué: (Je vous prie d'agréer l'expression de) mes sentiments distingués/ma considération distinguée.(Znamenám se) v dokonalé úctě.

excuser: Veuillez excuser mon retard.Promiňte mi mé zpoždění.

foutre: Où as-tu foutu mon bouquin ?Kam jsi vrznul moji knížku?

le, la: Le dimanche, je déjeune chez mes parents.Každou neděli obědvám u rodičů.

par: Je l'ai appris par mes voisins.Dozvěděl jsem se to od sousedů.

si: Il se conduit comme s'il était mon père.Chová se, jako by byl můj otec.

sur: sur ma recommandationna mé doporučení

tel: Telle est ma décision.Takové je mé rozhodnutí.

veuillez: Veuillez accepter mes salutations distinguées/les meilleures.S (uctivým) pozdravem. v závěru dopisu

âme: en mon âme et consciencepodle mého nejlepšího svědomí a vědomí

billot: J'en mettrais ma tête sur le billot.Dám na to krk.

chaussure: J'ai trouvé chaussure à mon pied.To mi vyhovuje.

corde: Ce n'est pas dans mes cordes.Není to v mé kompetenci.

expression: Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.Přijměte, prosím, výraz mé úcty., S úctou. v dopise

mont: promettre monts et merveilles(na)slibovat hory doly

pote: Touche pas à mon pote.Nesahej mi na kámoše.

tête: hovor. J'en donnerais ma tête à couper.Dal bych za to krk.

val: par monts et par vauxpřes hory a doly