Hlavní obsah

dát

Dokonavé sloveso

 1. (darovat, věnovat) komu co donner, offrir qqch à qqndát co komu daremfaire cadeau de qqch à qqn, donner qqch en cadeau à qqn
 2. (ránu ap.)dát komu ránuflanquer une gifle à qqndát komu za pravdudonner raison à qqndát komu co vědětfaire savoir qqch à qqn
 3. (umístit) mettre, placer, poser
 4. (poskytnout) donner
 5. (odevzdat, vydat) donnerdát komu najístdonner à manger à qqn
 6. dát si (k jídlu, pití) prendreDám si kávu.Je prends un café.dát si do nosuse taper un bon repas
 7. (zaplatit) payer
 8. (investovat) investir
 9. (nechat udělat) udělat co faire faire qqchdát si ušít šatyse faire faire une robe
 10. (projevit se pasivně) laisser
 11. (dovolit, připustit) permettre, laisser
 12. (do ruky ap.) mettre, donner
 13. ob.(mít pohlavní styk) baiser

Vyskytuje se v

bach: dá(va)t bachafaire gaffe, gaffer, faire belek

dopustit: nedat dopustitnedovolit kritiku na koho ne pas permettre* de faire* tort à qqn

líbit: dát si líbitse laisser faire*

odležet: nechat odležet, dát odležetlaisser reposer

bezejmenný: bezejmenný davfoule anonyme

bokem: dát (si) co bokemmettre qqch de côté

branka: dát brankumarquer un but

Dán: pít jak Dánboire comme un Polonais

dar: dát komu co daremfaire cadeau de qqch à qqn

hlasovat: dát hlasovat o čemmettre qqch aux voix

chládek: dát koho do chládku do vězenímettre qqn au frais

chyták: dát komu chytákposer une colle à qqn

karanténa: dát koho do karanténymettre qqn en quarantaine

koupel: dát si koupelprendre un bain

křížem: dát křížemmettre en croix

lekce: dát komu (pořádnou) lekcidonner une (bonne) leçon à qqn

mandát: dát komu mandátdonner mandat à qqn

manželka: dát dceru za manželku komudonner sa fille en mariage à qqn

najevo: dát najevo comontrer, manifester, netajit laisser voir, dát pocítit faire sentir qqch

noc: dát komu dobrou nocdire bonne nuit à qqn

obálka: dát dopis do obálkymettre une lettre sous enveloppe

oběh: dát do oběhumettre en circulation

pac: dát pacdonner la patte

pac: dát pac a pususerrer la patte et donner la bise

paprika: dát do čeho paprikupimenter qqch

past: dát návnadu do pastimettre l'appât à un piège

pauza: dát si pauzufaire une pause

pobízet: nedat se pobízetne pas se faire beaucoup prier

podplatit: Ten se /nedá podplatit.Il est corruptible/incorruptible.

pochod: dát se na pochodse mettre en marche

pokřtít: dát se pokřtítrecevoir le baptême

pozor: dá(va)t pozor na cofaire attention à qqch

práce: dát se do prácese mettre au travail

pravda: dát komu za pravdudonner raison à qqn

pravda: nedat komu za pravdudonner tort à qqn

prodej: dát co do prodejemettre qqch en vente

průběh: dá(va)t volný průběh čemu citům ap.donner libre cours à qqch

přednost: Dej přednost v jízdě!Cédez le passage !

příležitost: dát komu příležitost co udělatdonner à qqn la possibilité de faire qqch

pusa: dát komu pusufaire la bise à qqn

razítko: dát razítko do (cestovního) pasudonner un coup de tampon sur un passeport

čekat: To se dalo čekat.Il fallait s'y attendre., C'était couru.

dát se: dát se do prácese mettre au travail, commencer à travailler

dát se: Nedá se nic dělat.Tant pis.

gól: dát gólmarquer un but

klatba: dát koho do klatbyfrapper qqn d'anathème, mettre qqn au ban

kolovat: dát co kolovatfaire circuler qqch

místo: dát na první místomettre à la première place

nazpět: dát komu nazpět při placenírendre la monnaie à qqn

noviny: dát co do novinmettre qqch dans un journal

přednost: dát přednost čemu před čímaimer mieux/préférer qqch à qqch

příkaz: dát příkazdonner un ordre

dát se: dát se prositse faire prier

deka: hovor. dát komu dekuflanquer une bonne raclée à qqn

dohromady: dát se dohromady zotavit se, sebrat sese rétablir, se remettre

dříví: dát na sobě dříví štípatse laisser tondre la laine sur le dos

frak: dát komu na fraktomber sur le casaquin de qqn

huba: rozbít hubu, dát přes hubu komupéter la gueule à qqn

koš: dát komu košeméconduire qqn

led: dát co k ledumettre qqch au placard/en sommeil

mat: dát komu matfaire qqn mat

načas: dát si načasprendre son temps

nic: Z ničeho nic se dala do pláče.Soudain elle s'est mise à pleurer.

nos: dát komu co až pod nosmâcher qqch à qqn

oheň: Za to bych ruku do ohně nedal.Je n'en mettrais pas ma main au feu.

písemně: Dejte mi to všechno písemně.Mettez-moi tout ça par écrit.

plen: dát co v plenlivrer qqch au pillage

pokoj: Dej mi pokoj!Laisse-moi tranquille !, Fiche-moi la paix !, Fous-moi la paix !

pusa: dát si pozor na pusu před kým(re)tenir sa langue devant qqn

rámeček: To si za rámeček nedá.Il n'ira pas le crier sur les toits.

rána: přen. dát komu ránu pod pásdonner à qqn un coup bas/en traître

acceptation: donner son acceptationdát souhlas

acte: prendre acte de qqchdát do protokolu, (za)protokolovat co, sepsat zápis o čem

approbation: donner son approbation à qqchdát souhlas k čemu

bâillon: mettre un bâillon à qqndát roubík do úst, přen. zacpat ústa komu

ban: mettre qqn au banvypovědět, vyobcovat, dát do klatby koho

brouillard: brouillard à couper au couteaumlha, že by se dala nožem krájet

cadeau: faire cadeau de qqch à qqndarovat komu co, dát komu co darem

commode: Elle n'est pas commode.Nedá se s ní snadno vyjít.

comprendre: faire comprendredá(va)t na srozuměnou, ukázat oč jde

consigne: mettre sa valise à la consignedát kufr do úschovny

corps: donner corps à des idéeskonkretizovat myšlenky, dát svým představám (solidní) podklad

couleur: hovor. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs.Ten mu to (ale) dal.

darder: darder son aiguillondát žihadlo o včele

devinette: poser une devinettedát hádanku

don: faire un don à qqndát dar, darovat komu

entre: mettre qqch entre parenthèsesdát co do závorky

garde: prendre garde, être sur ses gardesdá(va)t pozor, mít se na pozoru

hypothèse: par hypothèsejak se předpokládat

marquer: marquer un butskórovat, dát branku