Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (k sezení ap.) place f(pro činnost ap.) endroit m, lieu m(hned) na místě, v místě konánísur placevolné/obsazené místoplace f libre/occupéeJe to místo volné?Est-ce que cette place est libre ?místa k sezení/stání v metru ap.places f pl assises/deboutparkovací místoplace f de parking
  2. (osada, obec ap.) localité flázeňské místostation f balnéaire, ville f d'eauxmísto pobytulieu m de séjourmísto určenílieu m de destination
  3. (část, díl) endroit m(v knize, textu) passage mna uvedeném místěà l'endroit cité
  4. (zaměstnání ap.) poste m, emploi mvolné místoposte m vacant/libre/à pourvoirucházet se o místose présenter pour/se proposer pour/solliciter un emploivolná (pracovní) místaoffres f pl d'emploi
  5. (pořadí) place f, rang mdát na první místomettre à la première place

Předložka

Vyskytuje se v

určení: cíl, místo doručení lieu de destinationmísto určení

odpovědný: responsabilité odpovědná funkce/odpovědné místo

označení: indication exacte d'un endroitpřesné označení místa

poslední: être dans le peloton de queuepřen. být na posledním místě

posvátný: sanctuaire , lieu sacréposvátné místo

pracovní: poste pracovní místo

přechodný: séjour temporaire, CaF résidence temporairemísto přechodného pobytu

smluvený: à l'endroit convenuna smluveném místě

správný: en temps et lieuve správný čas na správném místě

stání: places deboutmísta k stání v dopravním prostředku

stavební: emplacement stavební místo

uložit: remettre qqch à sa placeuložit co zpátky na své místo

uvolnit: faire place à qqnuvolnit komu místo

volný: offres d'emploivolná (pracovní) místa

kde: C'est le lieu où je suis né.To je místo, kde jsem se narodil.

narození: date/lieu de naissancedatum/místo narození

odjezd: lieu de départmísto odjezdu

pobyt: lieu de séjourmísto pobytu

svůj, svá, své, svoje: Remets ça à sa place.Dej to na své místo.

zamluvit: retenir deux couverts au restaurantzamluvit si dvě místa v restauraci

zůstat: Reste sur place !Zůstaň na místě!

citlivý: toucher qqn en un point vulnérabledotknout se koho na citlivém místě

hnout se: ne savoir comment s'y prendrenemoci se hnout z místa

pohnout se: ne savoir comment s'y prendrenemoct se pohnout z místa být v nesnázích

adverbe: adverbe de lieu/temps/quantité/manièreadverbium místa/času/míry/způsobu

de: de place en placez místa na místo

dévotion: lieu de dévotionpoutní místo

: de làodtud i přen., z tohoto místa

lieu: dans ce lieutady, na tomto místě

marque: À vos marques!Na značky!, Na místa!

par: par endroitsmísty

poste: à postena místě

rétablir: rétablir qqn à sa placedosadit koho na jeho místo

site: site protégépamátkově chráněné místo

table: le haut bout de la tablečestné místo u stolu

vedette: avoir la vedettebýt uveden velkým písmem/na předním místě v divadelním programu

céder: céder sa place à qqn(pře)nechat komu své místo

changer: changer qqn de postepřeložit koho na jiné místo

donner: donner des sièges aux invitésnabídnout místa hostům

en: rester en placezůstat na místě

place: de place en placez místa na místo

reprendre: reprendre sa placesednout si na své místo

réservé: places réservées aux handicapésmísta (vyhrazená) pro invalidy

carafe: rester en carafenehnout se z místa, zůstat viset

carreau: demeurer sur le carreauzůstat na místě mrtev

coin: les quatre coins de la Francena nejrůznějších místech/ve všech koutech Francie

cuirasse: défaut de la cuirasseslabina, slabé stránka lehce zranitelné místo, zranitelné místo

four: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Nelze být na dvou místech zároveň.

large: être au largemít dost místa, cítit se dobře v domě, oděvu ap., přen. mít se dobře

net: faire place netteuvolnit místo, propustit personál

místo: offres d'emploivolná (pracovní) místa