Hlavní obsah

druhý

Číslovka

  1. (v pořadí) second/-onde, deuxièmeJe půl druhé.Il est une heure et demie.mat. druhá mocnina(nombre) carré mza druhé při výčtudeuxièmement, secundo
  2. (nižšího stupně) second/-onde, deuxième
  3. (následující) suivant/-ante
  4. (opačný) autredruhé pohlavíl'autre sexe
  5. (jiný) autre
  6. (druzí) d'autres, les autres
  7. (nově získaný, náhradní) deuxième
  8. (k vyjádření vzájemnosti ap.) autre

Vyskytuje se v

diktát: faire deux fautes dans sa dictéeudělat dvě chyby v diktátu

máma: être une seconde maman pour qqnbýt komu druhou mámou

milovat se: filer le parfait amourmilovat se jako dvě hrdličky

mince: revers de la médailledruhá strana mince přen.

následovat: se suivrenásledovat jeden za druhým

nebo: l'un ou l'autrejeden nebo druhý

někdo: quelqu'un d'autreněkdo druhý

oba, obě: (tous) les deuxoba dva

období: entre-deux-guerres období mezi dvěma světovými válkami

odmocnit: extraire une racine carréeodmocnit na druhou

pád: nominatif /génitif /datif /accusatif /vocatif /locatif /instrumental první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pád

povýšit: élever un nombre à la seconde puissancemat. povýšit číslo na druhou

pravoúhlý: deux droites orthogonalesdvě pravoúhlé přímky

ročník: étudiant de deuxième annéestudent druhého ročníku

rozdělit se: se dédoublerrozdělit se na dvě části

strana: recto versopo obou stranách oboustranně

stupeň: être brûlé au premier/second degrémít popáleniny prvního/druhého stupně

třída: voyager en première/deuxième (classe)cestovat první/druhou třídou

týden: il y a quinze jourspřed dvěma týdny

tým: match entre deux équipeszápas dvou týmů

válka: Première/Seconde Guerre mondialeprvní/druhá světová válka

vozovka: stationnement bilatéralparkování po obou stranách vozovky

západ: fermer à double tourzavřít na dva západy

ale: mais d'autre partale na druhé straně

být: Il existe deux possibilités.Jsou dvě možnosti.

deci: aller boire un verre de vinjít na dvě deci vína

dva, dvě: l'un d'entre nous deuxjeden z nás dvou

každý: un jour sur deuxkaždý druhý den

kolem: vers deux heureskolem druhé hodiny

léto: il y a deux anspřed dvěma lety

na: au carré/cubena druhou/třetí

o: appartement de deux piècesbyt o dvou pokojích

odmocnina: carré , racine carréedruhá odmocnina

osoba: table pour deux (personnes)stůl pro dvě osoby

po: deux par deuxpo dvou

sto: deux centsdvě stě

víc: jeu pour deux joueurs ou plushra pro dva a více hráčů

vysoký: Il est haut de deux mètres.Je vysoký dva metry.

za: l'un après l'autre, l'un derrière l'autrejeden za druhým

zamluvit: retenir deux couverts au restaurantzamluvit si dvě místa v restauraci

barikáda: être de l'autre côté de la barrièrebýt na druhé straně barikády

hrdlička: tourtereaux (dvě) hrdličky milenecký pár

jeden, jedna, jedno: en cinq secjedna dvě hned

kůrka: Chaque vin a sa lie.Všude chleba o dvou kůrkách.

mezi: être pris entre deux feuxbýt mezi dvěma ohni

mlýnský: être entre le marteau et l'enclumebýt mezi dvěma mlýnskými kameny

moucha: faire coup doublezabít dvě mouchy jednou ranou

připalovat: fumer comme un pompierpřipalovat jednu od druhé

rána: faire coup doublepřen. zabít dvě mouchy jednou ranou

sedět: avoir plusieurs casquettessedět na dvou židlích

sloužit: Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.Dvěma pánům nelze sloužit.

táhnout: À deux, c'est toujours mieux.Ve dvou se to lépe táhne.

téma: passer du coq à l'ânepřeskakovat z jednoho tématu na druhé

umocnit: élever au carré/cubeumocnit na druhou/třetí

vymlouvat se: se renvoyer la ballevymlouvat se jeden na druhého

zároveň: Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois., On ne peut pas avoir plusieurs casquettes.Nelze sedět na dvou židlích zároveň.

želízko: avoir deux fers au feumít v ohni dvě želízka

židle: être assis entre deux chaisessedět na dvou židlích

bilatéral: stationnement bilatéralparkování po obou stranách vozovky

carré: nombre carrédruhá mocnina, dvojmocnina

chacun: chacun à son tourjeden po druhém ne naráz

couple: couple d'heuresdvě hodiny

cours: cours élémentairedruhá a třetí třída

cube: deux au cubedvě na třetí

cycle: premier/second cycleprvní/druhý stupeň

démon: le démon de mididruhá míza

derrière: marcher l'un derrière l'autrejít jeden za druhým

dictée: faire deux fautes dans sa dictéeudělat dvě chyby v diktátu

distinction: faire la distinction entre deux chosesrozlišit dvě věci

double: double asdvě jedničky v dominu

fille: fille cadettedruhá/nejmladší dcera

indécis: demeurer indécis entre deux solutionsváhat mezi dvěma řešeními

jeunesse: seconde jeunessedruhá míza, druhé mládí

le, la: l'un... l'autrejeden... druhý

main: en un tour de mainobratem ruky, raz dva

manger: manger comme quatrejíst za dva

par: par ailleursjinudy, jinou cestou, na druhé straně, ostatně

part: de part et d'autrez obou stran, na obou stranách

partout: quarante partoutčtyřicet oba v tenise

quarante: guerre de 40druhá světová válka

quinze: quinze joursčtrnáct dnů, dva týdny

racine: racine carréedruhá odmocnina

recto: recto versopo obou stranách, oboustranně

second: de seconde mainz druhé ruky

soi: un autre soi-mêmedruhé já

druhý: (nombre) carré mat. druhá mocnina

son, sa: chacun son tourjeden po druhém

subito: subito prestonaráz, najednou, raz dva, hned

tout: tous (les) deuxoba (dva)

autre: d'un autre côtéz druhé strany

bloquer: bloquer deux paragraphesspojit dva odstavce

coudre: coudre deux morceaux de tissusešít dva kousky látky

deux: les deux yeuxobě dvě oči

en: de deux heures en deux heureskaždé dvě hodiny

lequel: Lequel des deux gagnera ?Který z těch dvou vyhraje?

paralysé: paralysé des deux jambesochrnutý na obě nohy

pour: pour deux ansna dva roky

soutenir: Deux partis ont décidé de soutenir ce candidat.Dvě strany se rozhodly podpořit tohoto kandidáta.

stationnement: stationnement bilatéral/unilatéralparkování po obou stranách vozovky/po jedné straně vozovky

assis: être assis entre deux chaisessedět na dvou židlích

barrière: être de l'autre côté de la barrièrebýt na druhé straně barikády

bouchée: mettre les bouchées doublespracovat za dva

casquette: avoir plusieurs casquettessedět na dvou židlích

chaise: se trouver/être assis entre deux chaises, fam. être/avoir le cul entre deux chaisessedět na dvou židlích

cinq: en cinq secjedna dvě, raz dva

coup: faire coup doublezabít dvě mouchy jednou ranou

coutume: Coutume est une seconde nature.Zvyk je druhá přirozenost.

cuillère: faire qqch en deux coups de cuillère à potudělat co jedna dvě

cul: avoir le cul entre deux chaisessedět (zadkem) na dvou židlích

de: de-ci de-làpo obou stranách

feu: avoir deux fers au feumít dvě želízka v ohni

file: avancer en file indiennepostupovat jeden za druhým

filer: iron. filer le parfait amourmilovat se jako dvě hrdličky

four: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Nelze být na dvou místech zároveň.

lièvre: courir deux lièvres à la foisdělat dvě věci najednou