Hlavní obsah

dire [diʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch à qqn říci, povědět, pravit komu cosans mot direbeze slov(a), mlčkyà vrai direpo pravdě řečenodire son fait à qqnříct komu pravdu do očí, říct komu co od plicC'est le moins qu'on puisse dire.To přinejmenším.
  2. se dire říci si sám sobě
  3. on dirait que člověk by řekl, že
  4. à qqn de faire qqch říct komu, aby udělal co
  5. přednést, (za)recitovat, (za)deklamovat repliku ap.
  6. se dire říkat se používat se v řeči
  7. qqch vyjádřit písemně, říct co v knize ap.Pour ainsi dire.Abych tak řekl.Comme qui dirait.Tak říkajíc., Jakoby., Jaksi.

Vyskytuje se v

autrement: jinak řečenoautrement dit

c'est-à-dire: to znamená, žec'est-à-dire que

dire: říci si sám soběse dire

dire: slova, tvrzenídires

être: to jest, totiž, vlastněc'est-à-dire

on: pomluva, klepon-dit, qu'en-dira-t-on

proprement: přesně řečeno, v pravém slova smysluproprement dit

qui: tak říkajíccomme qui dirait

aventure: věštit komu osuddire la bonne aventure à qqn

bien-aimé: Ludvík XV., zvaný MilovanýLouis XV, dit le Bien-Aimé

ce: a přitomce disant, ce faisant

dérision: říci co s posměchemdire qqch par dérision

drôlerie: vyprávět vtipydire des drôleries

entre: mezi námi(soit dit) entre nous

façon: Obecně můžeme říci...On peut dire, d'une façon générale...

injure: nadávatdire des injures

méchanceté: pomlouvat, mít jedovaté poznámkydire des méchancetés

mot: se slovyen disant ces mots

pensée: vyslovit své míněnídire sa pensée

rien: beze slovasans rien dire

sans: beze slovasans mot dire

si: Dá-li se to tak říct.Si on peut dire.

vrai: po pravdě řečeno, abych pravdu řekl(a)à dire (le) vrai, à vrai dire

bien: Tak co tomu říkáte?Eh bien ! Qu'en dites-vous ?

comme: jak se říkácomme on dit

derrière: Pomlouvá ho za jeho zády.Il dit du mal de lui par-derrière.

donc: No teda!hovor. Dis donc !

falloir: Musím vám říct, že...Il faut vous dire que...

ouf: Nestačil ani hlesnout.Il n'a pas eu le temps de dire ouf.

que: Proč jste to neřekl(a)?Que ne le disiez-vous ?

revenir: To znamená, že...Cela revient à dire que...

adieu: rozloučit se s čím, dát sbohem čemu zanechat, vzdát sedire adieu à qqch

amen: pobožně souhlasit se vším, co kdo říkádire amen à tout ce que dit qqn

aussitôt: a je to (hotovo), hned jak se řeklo, tak se udělaloaussitôt dit, aussitôt fait

avenir: Budoucnost ukáže.L'avenir (nous) le dira.

bientôt: To se lehce řekne.Cela est bientôt dit.

chose: Co se řekne, to se splní.Chose dite, chose faite.

consentir: Mlčení znamená souhlas.Qui ne dit mot consent.

facile: To se lehko řekne a hůř udělá.Cela est plus facile à dire qu'à faire.

fleur: Řekni to květinou.Dis-le avec des fleurs.

ni: neříkat ani ano ani nene dire ni oui ni non

oreille: pošeptat komu co do ouškadire qqch à qqn à l'oreille

pendre: zle koho pomlouvatdire pis que pendre de qqn

pourquoi: Buď to uděláte nebo uvidíte (zač je toho loket).hovor. Vous ferez cela ou vous direz pourquoi.

vérité: říct komu pravdu do očí, říct komu co od plicdire ses quatre vérités à qqn

doslech: znát co jen z doslechusavoir qqch par ouï-dire

jinak: jinak řečenoautrement dit

mlčení: Mlčení znamená souhlas.Qui ne dit mot consent.

nesmysl: vykládat nesmyslydire/raconter des insanités/absurdités/sornettes

noc: dát komu dobrou nocdire bonne nuit à qqn

posměch: říci co s posměchemdire qqch par dérision

pravý: v pravém slova smyslupar excellence, proprement dit

řeč: To je bez řeči.Cela va sans dire.

samozřejmý: To je samozřejmé.Cela va de soi., Cela va sans dire., Cela coule de source.

skutečnost: ve skutečnostien réalité, vlastně pour ainsi dire

slovo: v pravém slova smyslu přesně řečenoproprement dit

vykládat: vykládat nesmyslydire des insanités

zvaný: tak zvaný...soi-disant...

: Řekni mu, ať mi zavolá.Dis-lui de m'appeler.

co: Co to znamená?Qu'est-ce que cela veut dire ?

francouzsky: Jak se to řekne francouzsky?Comment le dit-on en français ?, hovor. On le dit comment en français ?

hlesnout: ani nehlesnoutne pas piper, neprotestovat ne pas broncher, ne pas dire un mot, ne pas moufter

jak: Jak se to řekne francouzsky ?On le dit comment en français ?

jemu: Jemu to neříkej.Ne le lui dis pas.

mi: Řekni mi to.Dis-le-moi.

mu: Neříkej mu to.Ne le lui dis pas.

mysl: Co máte na mysli?Qu'est-ce que vous voulez dire ?

on, ona, ono: Ono se snadno řekne...C'est facile à dire...

prosím: Prosím? Nerozuměl jsem.Vous dites ? Je n'ai pas compris.

sice: Řekl jsem sice, že..., ale...J'ai bien dit que... mais...

svůj, svá, své, svoje: Řekni svůj názor.Dis ton opinion.

ten, ta, to: Co ty na to?Qu'est-ce que tu en dis ?

ti: Kdo ti to řekl?Qui te l'a dis (à toi) ?

vysvětlit: Mohl byste mi vysvětlit, co to znamená?Pourriez-vous m'expliquer ce que cela veut dire ?

znamenat: Co to slovo znamená?Que veut dire ce mot ?

že: Kolik že vás bylo?Combien as-tu dit que vous étiez ?

děvče: mezi námi děvčatysoit dit entre nous

kdesi: Říkal kdesi cosi.Il a dit bien des choses.

ainsi: abych tak řekl(a), takřka, jaksipour ainsi dire

mlátit: mlátit prázdnou slámu planě mluvitparler sans avoir rien à dire

nalít: nalít komu čistého vínadire la plus pure vérité à qqn

nit: nenechat na kom nit suchoudire pis que pendre de qqn

pravda: říct komu pravdu do očídire ses quatre vérités à qqn

říct: Než bys řekl švec.Le temps de dire ouf.

souhlasit: pořek. Kdo mlčí, souhlasí.Qui ne dit mot consent.

švec: než bys řekl švecle temps de dire ouf

určitě: Určitě (mi) to pochválíte.Vous m'en direz des nouvelles.

zapsat: hovor., expr. Zapiš si to za uši!Tiens-toi le pour dit !, Note-le sur tes tablettes !