Hlavní obsah

dobrý

Přídavné jméno

  1. (řádný, ušlechtilý) bon/bonne, bravedobrý chlapun bon type/diable/bougreudělat dobrý skutekfaire une bonne actionmít dobré známkyavoir de bonnes notes
  2. (splňující určité požadavky) bon/bonne, v čem costaud/-aude, fort/forte en qqchdobrý na/v chemiifort en chimiebýt z dobré rodinyêtre de bonne famille
  3. (hodnotný, kvalitní) bon/bonne
  4. (bezchybný) correct/-ecte, exact/exacte
  5. (užitečný, výhodný) bon/bonne, nécessaire, propre
  6. (postačující, dostatečný) bon/bonne
  7. (laskavý, hodný) bon/bonne, brave, doux/doucemít dobré srdceavoir bon cœur
  8. (příznivý) bon/bonne, favorable, propiceDobrý den!/večer! pozdravBonjour !/Bonsoir !Dobrou chuť!Bon appétit!dobrá vůlebonne volonté f

Vyskytuje se v

den: Dobrý den! pozdravBonjour !

dobré: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

dobré: po dobrémà l'amiable

dojem: dělat dobrý/špatný dojemfaire/donner bonne/mauvaise impression

hodina: čekat už dobrou hodinuattendre depuis une bonne heure

chuť: Dobrou chuť!Bon appétit!, hovor. Bon app !

chutnání: Dobré chutnání!Bon appétit !

konec: nechat si to nejlepší na konecgarder le meilleur pour la fin

kontakt: mít dobré kontaktyavoir des relations

kvalita: dobré kvality zboží ap.de bonne qualité

léto: v nejlepších letechdans la fleur de l'âge

mys: mys Dobré nadějecap de Bonne-Espérance

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám!Bon anniversaire !

noc: Dobrou noc.Bonne nuit.

noc: dát komu dobrou nocdire bonne nuit à qqn

ospalý: být ospalý po dobrém jídleêtre somnolent après un bon repas

partie: udělat dobrou partiifaire un beau parti

pohádka: vyprávět pohádku na dobrou nocraconter une histoire (du soir)

posel: posel dobrých zprávoiseau de bon augure

postřeh: mít dobrý postřehavoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil juste

pověst: dobrá pověstbonne réputation , renommée , renom

prorok: dobrý prorokbon augure

přehled: mít dobrý přehled o čemavoir de bonnes connaissances de qqch

případ: v nejlepším případědans le meilleur des cas

přítel: nejlepší přítelle meilleur ami

přítel: rozejít se jako dobří přátelése quitter bons amis

ráno: Dobré ráno!Bonjour !

rodina: synáček z dobré rodinyfils à papa

rozejít se: rozejít se jako dobří přátelése quitter bons amis

skutek: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

slovo: dobré slovobonne parole

spojení: město s dobrým spojenímville bien desservie

společnost: lepší společnostbeau monde

stránka: brát život z lepší stránkyprendre la vie du bon côté

stránka: vidět vše z horší/lepší stránkyavoir l'esprit mal/bien tourné

večer: Dobrý večer! pozdravBonsoir !

vědomí: s dobrým vědomím po zralé úvazeà bon escient

vespolek: Dobrý den vespolek.Bonjour à tous.

víla: dobrá vílabonne fée , fée bienfaisante

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší k narozeninám!Joyeux anniversaire !

zlé: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

známka: mít dobré/špatné známkyavoir de bonnes/mauvaises notes

fyzička: dobrá fyzičkabonne condition physique

nejlepší: Všechno nejlepší!Tous mes vœux !

nejlepší: Je nejlepší ze všech.Il est le meilleur de tous.

stav: v dobrém/špatném zdravotním stavuen bon/mauvais état

vzejít: Z toho nevzejde nic dobrého.Il n'en sortira rien de bon.

čich: mít dobrý čichavoir le nez creux, avoir du flair

dláždit: Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.L'enfer est pavé de bonnes intentions.

do: do třetice všeho dobréhojamais deux sans trois

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Il vaut mieux tenir que courir.

investice: To je dobrá investice.C'est un bon investissement.

líheň: líheň dobrých nápadůofficine de bonnes idées

liška: Tam, kde dávají lišky dobrou noc.Au diable vert.

nátura: být od nátury dobrý/špatnýêtre bon/mauvais de nature

něco: Lepší něco než nic.Toujours pêche qui en prend un.

odnést: Odnesl jsem si z toho dobrý dojem.Cela m'a fait une bonne impression.

projevit: projevit dobrou vůlifaire preuve de bonne volonté, y mettre du sien

rada: Dobrá rada nad zlato.Bon conseil vaut mieux que l'or.

rozmar: být v dobrém/špatném rozmaruêtre de bonne/mauvaise humeur

situace: být v dobré/ve špatné situaciêtre en bonne/en mauvaise posture

vrabec: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras., Il vaut mieux tenir que courir.

vyřídilka: mít dobrou vyřídilkuavoir la langue bien pendue

action: faire une bonne actionudělat dobrý skutek

après: Eh bien ! Après ?Dobrá! A co dál?

bonjour: souhaiter le bonjour à qqn(po)přát komu dobrý den

cap: le cap de Bonne-Espérancemys Dobré naděje

changer: changer en mieuxzměnit se k lepšímu

chose: C'est déjà quelque chose.Je to lepší než nic., Aspoň něco.

conscience: En mon âme et conscience.Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

défaut: à défaut de mieuxkdyž není nic lepšího

escient: à bon escients dobrým vědomím, po zralé úvaze

faconde: avoir de la facondemít (dobrou) vyřídilku

famé: bien/mal famé(těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.

fée: bonne fée, fée bienfaisantedobrá víla

garde: être sous bonne gardebýt pod dobrým dohledem, být dobře hlídán

génie: bon/mauvais géniedobrý/zlý duch

goût: avoir du goûtmít (dobrý) vkus

intention: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.

intentionné: être bien/mal intentionnémít dobré/špatné úmysly

investissement: C'est un bon investissement.To je dobrá investice. to se vyplatí

mener: mener qqch à bon finpřivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit co

monde: beau mondelepší společnost

nuit: bonne nuitdobrou noc

orthographe: être bon en orthographebýt dobrý v pravopisu

papa: fils à papasynáček z dobré rodiny

passe: être en passe de faire qqchmít vyhlídku na co, být na nejlepší cestě k čemu

peser: tout bien pesépo zralé úvaze, po dobrém uvážení

présenter: présenter bienvypadat slušně, dělat dobrý dojem

psychologie: faire preuve de psychologieukázat se jako dobrý psycholog