Hlavní obsah

slovo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (sled hlásek, výraz) mot m, parole f(termín) terme m(slovíčko) vocable mpřejaté slovomot d'empruntslovy nezkráceněen toutes lettres, en parolestýmiž slovyen propres termes(řečeno) jinými slovyen d'autres termeshrubé slovomot grossierdvojsmyslné slovomot à double sensv pravém slova smyslu přesně řečenoproprement dit
  2. (řeč, mluva) mot m, parole fslova útěchyparoles de consolationprázdná slova plané slibyde belles parolesdobré slovobonne parole
  3. (projev) parole f, mot mhlásit se o slovolever la main pour demander la parolevzít si slovo/ujmout se slovaprendre la paroleslovo Božíparole de Dieu
  4. (rozhodovací ap.) v čem mot m à dire dans qqch
  5. (slib) parole f (d'honneur)dát (čestné) slovodonner sa parole (d'honneur)(do)držet slovotenir (sa) parolene(do)držet slovomanquer à sa parole
  6. slova (k písni ap.) paroles

Vyskytuje se v

vzatý: skutečný vrai/vraiena slovo vzatý

daný: revenir sur sa parole(z)rušit dané slovo

dodržet: tenir sa paroledodržet slovo

druh: catégories grammaticales, parties du discoursling. slovní druhy, druhy slov

hledat: chercher ses motshledat slova

nedodržet: manquer à sa parolenedodržet slovo

obvyklý: prononciation usuelle d'un motobvyklá výslovnost slova

odstín: nuances sémantiques d'un motvýznamové odstíny slova

opačný: mots de sens opposéslova opačného významu

písmeno: lettre initiale (d'un mot)počáteční písmeno (slova)

planý: belles parolesplaná slova

podobný: mots de sens procheslova podobného významu

pravý: par excellence, proprement ditv pravém slova smyslu

prázdný: belles paroles prázdná slova

prorocký: paroles prophétiquesprorocká slova

předat: passer la parole à qqnpředat komu slovo

přejatý: mot d'empruntling. přejaté slovo

původ: mot d'origine étrangèreling. slovo cizího původu

rušit: revenir sur sa parolerušit dané slovo

smysl: par excellencev pravém slova smyslu

široký: au sens large du termev širším slova smyslu

útěcha: paroles de consolationslova útěchy

úzký: sens restreint d'un motužší smysl slova

význam: mots de sens opposé/contraireslova opačného významu

za: prendre qqn au motvzít koho za slovo

zpět: ravaler ses parolesvzít zpět svá slova

nespisovný: mots populairesnespisovná slova

ten, ta, to: Ce sont les plus beaux mots que j'aie jamais entendus.To jsou ta nejkrásnější slova, která jsem kdy slyšela.

ujmout se: prendre la paroleujmout se slova

znamenat: Que veut dire ce mot ?Co to slovo znamená?

boží: être fauché comme le blébýt čistý jako slovo boží

brát: prendre qqn au motbrát koho za slovo

čestný: (Ma) parole (d'honneur) !Čestné slovo!

dát: donner sa parole d'honneur à qqndát komu (čestné) slovo

držet: tenir (sa) paroledržet slovo

chytat: prendre qqn au motchytat koho za slovo

jazyk: avoir un mot sur le bout de la languemít slovo na jazyku

mít: Vous avez la parole.Máte slovo.

muž: Il faut tenir (sa) parole.Slovo dělá muže.

otupovat: émousser la pointe des parolesotupovat ostří slov

polknout: escamoter un motpolknout slovo

poslední: avoir le dernier motmít poslední slovo

příval: déluge de parolespříval slov

schopný: être incapable de parlernebýt schopen slova

vyrazit: ne pas arracher un seul mot à qqnnevyrazit z koho ani slovo

acception: dans toute l'acception du termev plném slova smyslu

ami: ling. faux ami zrádné slovo slovo, které má podobnou formu jako určité slovo v cizím jazyce, ale má jiný význam

composé: ling. mot composésložené slovo

consolation: paroles de consolationslova útěchy

crachoir: tenir le crachoirnepustit nikoho ke slovu

grossier: mot grossierhrubé slovo

homme: parole d'hommeslovo muže

initial: lettre initiale d'un motpočáteční písmeno slova

large: au sens large du termev širším slova smyslu

malheureux: avoir un mot malheureuxpoužít nevhodné slovo

manquer: manquer à sa parolenedodržet slovo

mesurer: mesurer ses expressionsvážit slova

mettre: mettre un mot entre guillemetsdát slovo do uvozovek

mot: en disant ces motsse slovy

outil: mot-outilgramatické slovo

parole: en parolesslovy

passer: passer la parole à qqnpředat komu slovo

rien: sans rien direbeze slova

sans: sans mot direbeze slova

sens: au sens strict/large du termev úzkém/širokém slova smyslu

sur: croire qqn sur parolevěřit komu na slovo

à: à ces motspři těch(to) slovech

apaisant: paroles apaisantesuklidňující slova

barrer: barrer un motpřeškrtnout slovo

communiquer: communiquer par la parolekomunikovat slovy

composition: mot formé par compositionslovo vytvořené složením

construction: construction d'un motstavba slova

couper: couper un mot et passer à la lignerozdělit slovo a jít na další řádek

demander: demander la parolehlásit se o slovo

dire: sans mot direbeze slov(a), mlčky

mer: mer de motszáplava slov

ordre: ordre des motsslovosled, pořádek slov

restreint: sens restreint d'un motužší smysl slova

retirer: Je vous retire la parole.Beru vám slovo.

avidité: Ils l'écoutaient avec avidité.Hltali každé jeho/její slovo.

cent: en un mot comme en centjedním slovem, zkrátka (a dobře)

chiche: être chiche de ses parolesbýt skoupý na slovo

coupe: Il y a loin de la coupe aux lèvres.Od slov daleko k činům.

dire: au dire de qqnpodle slov koho

envoler (s'): Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno., Slovo se ztratí, co je psáno, platí.

haut: avoir la haute main dans qqchmít hlavní slovo v čem v určité záležitosti, podniku

lettre: en toutes lettresnezkráceně, slovy, otevřeně, jasně

loin: Il y a loin de la coupe aux lèvres.Od slov daleko k činům.

obéir: obéir qqn au doigt et à l'œilposlouchat koho na slovo

payer: se payer de motsspokojit se s prázdnými slovy

pluie: faire la pluie et le beau tempsmít hlavní slovo, být všemocným pánem

proche: les mots de sens procheslova podobného významu

prodigue: être prodigue de parolesplýtvat slovy

rendre: rendre à qqn sa parolevrátit komu dané slovo

slovo: k písni ap. parolesslova

vigne: travailler à la vigne du Seigneurpracovat na vinici Páně, kázat slovo boží