Hlavní obsah

bon [bɔ̃ˌ bɔn]

Přídavné jméno

 1. dobrý kvalitnídruhý stupeň je meilleur, plus... bon se může použít, pokud slova nestojí vedle sebe, např. plus il est bon, plus on se moque de lui.à bon marchélevný
 2. dobrý, vhodný, příhodný
 3. être bon en qqch být dobrý v čem
 4. pour qqch dobrý pro/na co, k čemu, schopný čehoun bon à tirerschváleno k tisku
 5. à quoi bon ? proč(pak)?, nač(pak)?, k čemu by to bylo dobré?
 6. dobrý, chutný
 7. příjemný
 8. šťastný zdařilý
 9. le bon dobrý, správný následované substantivemAh, bon ?Aha!, Fakt? údivC'est bon !To stačí!
 10. pour de bon opravdu, doopravdy, vážně
 11. dobrý, laskavý, hodný, dobrotivý
 12. avoir qqn à la bonne hovor.držet na koho, být s kým zadobře
 13. dobrý, značný, velký, pořádnýarriver bon premierdojet první

Vyskytuje se v

aloi: de bon aloijakostní, kvalitní

banc: banc d'essaizkušebna, zkušební zařízení strojů, motorů ap.

conscience: bonne consciencedobré svědomí

dépit: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu

droit: à bon droitprávem

entente: (bonne) ententeshoda dobré vztahy

femme: bonne femmeženská, ženuška

figure: faire bonne/piètre/mauvaise figurevypadat dobře/uboze/špatně

grâce: bonne grâcedobrá vůle

gré: bon gré mal gréchtě nechtě

guerre: de bonne guerrefér, podle všech pravidel

heure: à la bonne heurečasně, záhy, brzy

humeur: bonne/belle humeurdobrá nálada

marché: bon marchévýhodná koupě

marché: à bon marchélevně, lacino

marché: bon marchélevný, laciný

matin: de bon/grand matinbrzy ráno, časně z rána

meilleur: le meilleur, la meilleurenejlepší

meilleur: la meilleurenejlepší historka

meilleur: le meilleur dede qqch (to) nejlepší, nejlepší věc z čeho

pasteur: le bon pasteurdobrý pastýř Kristus

point: en bon pointna dobré cestě

prince: être bon princebýt snášenlivý, umět se přizpůsobit

sens: bon senszdravý rozum jednotlivce

teint: bon teintskálopevný, každým coulem, pravověrný

vivant: bon vivantbonviván, požitkář

volonté: bonne volontédobrá vůle, dobrý úmysl, ochota

acheter: acheter qqch cher/bon marché/à créditkoupit co draho/levně/na úvěr

action: faire une bonne actionudělat dobrý skutek

aventure: dire la bonne aventure à qqnvěštit komu osud

ban: mettre qqn au banvypovědět, vyobcovat, dát do klatby koho

bête: bête à bon Dieuberuška, slunéčko sedmitečné

cap: le cap de Bonne-Espérancemys Dobré naděje

conseil: être de bon conseilumět dobře (po)radit

continuation: Bonne continuation !Jen tak dál!

escient: à bon escients dobrým vědomím, po zralé úvaze

fée: bonne fée, fée bienfaisantedobrá víla

ferraille: être bon pour la ferraillepatřit do šrotu

figure: avoir une bonne figurevypadat příjemně

fortune: faire contre mauvaise fortune bon cœurumět snášet rány osudu, smířit se s osudem

garde: être sous bonne gardebýt pod dobrým dohledem, být dobře hlídán

génie: bon/mauvais géniedobrý/zlý duch

genre: hanl. bon chic, bon genre B. C. B. G.na úrovni maloměšťácký

goût: de bon goûtvkusný

grâce: iron. être dans les bonnes grâces de qqnbýt v přízni u koho, těšit se čí přízni

intention: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.

investissement: C'est un bon investissement.To je dobrá investice. to se vyplatí

maison: être de bonne maisonbýt urozeného původu

mal: bon gré, mal grévolky nevolky, chtě(j) nechtě(j)

maman: grand-maman, bonne-mamanbabička

manger: manger de bon appétitjíst s velkou chutí

manquer: manquer de bon sensnemít rozum

meilleur: le meilleur d'une sociétéspolečenská elita

mener: mener qqch à bon finpřivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit co

mine: avoir bonne/mauvaise minevypadat dobře/špatně

nouvelle: La bonne nouvelle= Evangelium

nuit: bonne nuitdobrou noc

objecter: objecter de bonnes raisons à un argumentuvést pádné důvody proti (nějakému) tvrzení

odeur: bonne odeur, odeur agréablevůně

œuvre: bonnes œuvresdobročinné skutky

orthographe: être bon en orthographebýt dobrý v pravopisu

publication: publications des bans du mariageohlášky

raclée: flanquer une bonne raclée à qqnnařezat komu

rapport: bon rapport qualité-prixdobrý poměr kvality a ceny

réflexe: avoir de bons réflexesmít postřeh

santé: être en bonne santébýt zdráv

sens: gros bon senszdravý selský rozum

sens: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu