Hlavní obsah

že

Spojka

  1. (doplnění obsahu hlavní věty) que(při stejném podmětu) de +inf.Nebál se, že zmešká vlak.Il n'avait pas peur de rater le train.
  2. (vyj. způsob, prostředek)dá se vyjádřit pomocí gerundia
  3. (protože) parce que

Částice

  1. (navázání na sdělení) as-tu ditKolik že vás bylo?Combien as-tu dit que vous étiez ?
  2. hovor.(vybídnutí k souhlasu) pas vrai ?, n'est-ce pas ?, c'est pas ça ?
  3. (pochvala) commeŽe je dnes ale hezky!Comme il fait beau aujourd'hui !
  4. hovor.(podiv) commentŽe se ti chce!Comment tu peux avoir envie !

Vyskytuje se v

ne: ne že bynon que

dospět: dospět k závěru, že..arriver à la conclusion que..

jistý: Jisté je, že...Il est sûr que...

mimo: mimo to, že...outre que...

pod, pode: pod podmínkou, že...à/sous condition que...

podotknout: Nutno podotknout, že...Il faut remarquer que +subj.

šuškat: Šušká se, že...Le bruit court que...

upřít: Nedá se upřít, že...Il est indéniable que...

výjimka: s výjimkou toho, že...à ceci près que...

vyjít: Vyšlo najevo, že...Il s'est avéré que..., Il s'est trouvé que...

způsob: takovým způsobem, že...de (telle) sorte que...

ano: Myslím, že ano.Je crois que oui.

ano: Že ano?N'est-ce pas ?, hovor. Pas vrai ?

div: Div že se neutopil.Il a failli/manqué de se noyer.

jasný: Je jasné, že...Il est clair que...

jít: Jde o to, že...Il s'agit de/que qqch, de faire qqch...

lítost: S lítostí Vám oznamuji, že...J'ai le regret de vous annoncer...

litovat: Lituji, že jsem vás nechal čekat.Je suis désolé de vous avoir fait attendre.

mrzet: Mrzí mě, že...Je regrette que...

myslet: Myslím, že ano.Je crois que oui.

nikoli: Myslím, že nikoliv.Je crois que non.

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.Excusez-moi de vous déranger.

omluvit: Omluvte mě, že vyrušuji.Excusez-moi de vous déranger.

prominout: Promiňte, že ruším.Excusez-moi de vous déranger.

rušit: Promiňte, že (vás) ruším.Excusez-moi de vous déranger.

sám, sama, samo, samý: Sám vidíš, že...Tu vois toi-même que...

sice: Řekl jsem sice, že..., ale...J'ai bien dit que... mais...

vyplývat: Z toho vyplývá, že...Il s'ensuit que..., Il en résulte que...

vyrušovat: Doufám, že nevyrušuji.J'espère ne pas vous déranger.

vzhledem k: Vzhledem k tomu, že...Étant donné que..., Vu que...

zaručit: Mohu vám zaručit, že...Je peux vous garantir que...

zlobit se: Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...Excusez-moi de vous déranger, mais...

div: Není divu, že jste nemocný.Il n'est pas étonnant que vous soyez malade.

doufat: Doufám, že se mi to podaří.J'espère bien y arriver.

hezký: Nejhezčí na tom je, že...Le plus joli de l'affaire est que...

holub: Čeká, že mu budou pečení holubi létat do huby.Il attend que les alouettes lui tombent toutes rôties dans le bec.

hovno: Myslí, že jeho hovno nesmrdí.Il ne se prend pas pour une merde.

hrát: přísl. Povídali, že mu hráli.À d'autres !

moudrost: Myslí, že snědl všechnu moudrost (světa).Il se croit le sage.

počítat: Tváří se, že neumí do pěti počítat.Elle fait la sainte nitouche.

probudit: Rámus, že by probudil i mrtvého.Un bruit à réveiller les morts.