Hlavní obsah

comme [kɔm]

Spojka

  1. jako vyjadřuje srovnáníIl a réussi comme son frère.Uspěl jako jeho bratr.comme sijakoby
  2. tout comme stejně jako
  3. jak(o) vyjadřuje způsobcomme on ditjak se říká
  4. comme quoi jako že
  5. jako, zaComme ami il est...Jako přítel je...
  6. protože jen na začátku souvětí
  7. (právě) když

Vyskytuje se v

comme: jako vždycomme d'habitude

falloir: jak se patří, náležitě, slušněcomme il faut

fleur: jako po másle, hravěcomme une fleur

fou: jako blázen, ztřeštěně, extrémněcomme un fou

homme: jako jeden mužcomme un seul homme

qui: tak říkajíccomme qui dirait

rien: jako nic, levou rukoucomme un rien

suffire: (Tak) už dost!Ça suffit (comme ça) !

tel: jako takovýcomme tel

accoutumé: (jako) obyčejně, (jako) obvykle(comme) à l'accoutumée

automate: chodit jako strojmarcher comme un automate

coutume: jako obyčejněcomme de coutume

dire: Tak říkajíc., Jakoby., Jaksi.Comme qui dirait.

dormir: spát jak dřevodormir comme une souche

ébène: černý jako eben, ebenově černýnoir comme l'ébène

été: v zimě v létě pořádété comme hiver

habitude: jako vždycomme d'habitude

jaune: žlutý jako citron, citronově žlutýjaune comme cire

lis: bílý jako lilieblanc comme un lis

magie: jako(by) kouzlemcomme par magie

maigre: hubený jako luntmaigre comme un clou

manger: jíst za dvamanger comme quatre

mentir: Lže až se mu od huby práší.Il ment comme un arracheur de dents.

merle: (umět) dobře pískatsiffler comme un merle

modèle: vzít si koho za vzorprendre qqn comme modèle

prompt: rychlý jako bleskprompt comme l'éclair

quoi: jak(ým způsobem), žecomme quoi

singe: být šikovný/mazaný/ošklivý jako opiceêtre adroit/malin/laid comme un singe

souche: spát jako pařezdormir comme une souche

témoin: povolat koho za svědkaassigner qqn comme témoin

toujours: jako vždy(cky)comme toujours

voleur: krást jako strakaêtre voleur comme une pie

comparaître: dostavit se jako svědek, svědčitcomparaître comme témoin

crier: Křičí, jako by ho na nože bral.Il crie comme si on l'écorchait.

des: Zvedne padesát kilo jako nic.Il soulève des cinquante kilos comme un rien.

le, la: Víte to stejně jako já.Vous le savez comme moi.

madone: žena krásná jako obrázekfemme belle comme une madone

momie: jako solný sloupcomme une momie

ordinaire: jako obvyklecomme à l'ordinaire

pâle: být bledý jako stěnaêtre pâle comme un linge

passer: Jak ten čas letí!Comme le temps passe !

pauvre: chudý jako kostelní myšpauvre comme Job

rapide: rychlý jako bleskrapide comme l'éclair

saluer: být prohlášen za průkopníkaêtre salué comme un précurseur

si: Chová se, jako by byl můj otec.Il se conduit comme s'il était mon père.

souffler: funět jako lokomotivasouffler comme un bœuf

agneau: být krotký jako beránekêtre doux comme un agneau

âne: tvrdohlavý jako mezektêtu comme un âne

avis: měnit názory jako ponožkychanger d'avis comme de chemise

bête: trpět jako zvířesouffrir comme une bête

beurre: Jde to jako po másle.hovor. Ça rentre comme dans du beurre.

bienheureux: spát spánkem spravedlivýchhovor. dormir comme un bienheureux

bœuf: dřít jako kůňtravailler comme un bœuf

boire: pít jako duhaboire comme un trou

bombe: vpadnout jako bomba někamtomber comme une bombe

bonjour: jasné jako den, jednoduché jako fackasimple comme bonjour

borne: zůstat stát jako solný slouprester planté comme une borne

branche: být v nejisté situaci, nevědět, co zítřek přineseêtre comme l'oiseau sur la branche

bûche: Stojí jako zařezaný.Il reste là comme une bûche.

canard: kolébat se jako kachnamarcher comme un canard

canon: přiletět jako kulový bleskarriver comme un boulet de canon

carême: přijít jako na zavolanouarriver comme mars en carême

carpe: zívat na celé kolobâiller comme une carpe

cent: jedním slovem, zkrátka (a dobře)en un mot comme en cent

chair: rozsekat na drobnohovor. hacher menu comme chair à pâté

champignon: růst jako z vodypousser comme un champignon

chancre: jíst jako nezavřenýhovor. bouffer comme un chancre

chauve: mít hlavu jako kolenoêtre chauve comme un œuf

chêne: růst jako z vodypousser comme un chêne

chérubin: krásný jako andělbeau comme un chérubin

cheveu: tenký jako vlásekfin comme un cheveu

chez: (Chovejte se) jako doma.Faites comme chez vous.

chiendent: růst jako houby po deštipousser comme du chiendent

chronomètre: přesný jako hodinkyréglé comme un chronomètre

cirage: černý jako botahovor. noir comme du cirage

citron: (vy)ždímat koho jako citronpresser qqn comme un citron

clou: hubený jako luntmaigre comme un clou

cochon: jíst jako čuněmanger comme un cochon

coing: žlutý jak citronhovor. jaune comme un coing

con: blbej jak trokycon comme la lune

corbeau: černý jako havrannoir comme un corbeau

coucou: hubený jako tyčkamaigre comme un coucou

chien: jako pescomme un chien

bečka: být tlustý jako bečkaêtre gras comme un moine

bílý: bílý jako sníhblanc comme la neige

blesk: rychlý jako bleskrapide comme l'éclair

bota: černý jako botanoir comme du cirage

buk: být zdravý jako bukse porter comme le Pont-Neuf

buřt: tlustý jako buřtgras comme un moine

Dán: pít jak Dánboire comme un Polonais

děravý: děravý jako cedníktroué comme une écumoire

dobrák: Je to dobrák od kosti.hovor. Il est bon comme la romaine.

domluvit: Tak, jak bylo domluveno.Comme convenu.

jednoduchý: jednoduchý jako fackasimple comme bonjour

kluk: chovat se jako klukse conduire comme un gosse

kouzlo: jako(by) kouzlemcomme par magie

krást: krást jako strakaêtre voleur comme une pie

krocan: Je rudý jako krocan.Il est rouge comme un coq.

lehký: lehký jako pírkoléger comme un papillon

mlčet: mlčet jako hrobêtre muet comme la tombe, ne pas desserrer les dents

mrzutý: být mrzutýbouder, être comme un crin

nadávat: nadávat jako špačekjurer comme un possédé

náš, naše: ob. mluvit po našemparler comme on parle chez nous

nemluvně: spát jako nemluvnědormir comme un loir

němý: být němý jako rybaêtre muet comme une carpe

obvykle: jako obvyklecomme d'habitude

obyčejně: jako obyčejněcomme d'habitude

opakovat: opakovat co jako papoušekrépéter qqch comme un perroquet

padnout: Padne jí to jako ulité.Cela lui va comme un gant.

patřit se: Jak se patří.Comme il faut.

plochý: být plochá jako prknoêtre plate comme une limande/une planche (à pain)

prase: být tlustý jako praseêtre gras comme un porc

prohnaný: být prohnaný jako liškaêtre rusé comme un renard

přát si: Jak si přejete.À votre guise., Comme vous le désirez.

rak: být červený jako rakêtre rouge comme une écrevisse

rovný: rovný jako svíčkaraide comme un piquet

ryba: cítit se jako ryba ve voděêtre (heureux) comme un poisson dans l'eau

rychlý: rychlý jako bleskrapide comme l'éclair

socha: stát jako sochaêtre immobile comme une statue

splašený: hovor. utíkat jako splašenýcourir comme un dératé

straka: krást jako strakaêtre voleur comme une pie

střežit: střežit koho/co jako oko v hlavěveiller à qqn/qqch comme à la prunelle de ses yeux

šíp: rychlý jako šíprapide comme une flèche

tak: tak nějakà peu près comme cela

tělo: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

tma: Je tma jako v pytli.Il fait noir comme dans un four.

tvrdohlavý: tvrdohlavý jako mezektêtu comme une bourrique

udělání: Je to jako z udělání.C'est comme fait exprès., C'est comme si c'était exprès.

uhel: černý jako uhelnoir comme du charbon

uragán: přen., expr. vtrhnout kam jako uragánarriver qqpart comme un ouragan

utnout: Jako když utne.Comme par enchantement.

vejce: podobat se jako vejce vejcise ressembler comme deux gouttes d'eau

vepř: být tlustý jako vepřêtre gras comme un porc

veš: být líný jak vešêtre paresseux comme une couleuvre

vrátit se: vrátit se s nepořízenous'en retourner comme on est venu

vypovídat: vypovídat jako svědekdéposer comme témoin

zvyk: Jak je zvykem.Comme il est d'usage.

želva: brečet jako želvapleurer comme une vache

jak: Jak je třeba.Comme il faut.

jako: pracovat jako tlumočníktravailler comme/en tant qu' interprète

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Faites comme chez vous.

ulitý: padnout jako ulitýaller comme un gant, kniž. seoir comme un gant

že: Že je dnes ale hezky!Comme il fait beau aujourd'hui !

alabastr: bílý jako alabastr/z alabastrublanc comme l'albâtre

bát se: bát se čeho jak čert křížecraindre qqch comme la foudre

blbý: blbej jak trokycon comme la lune

bledý: být bledý jako stěnaêtre pâle comme un linge