Hlavní obsah

parler [paʀle]

Tranzitivní sloveso

  1. de qqch mluvit o čem
  2. de + inf. mluvit o tom, že..., zmínit se
  3. mluvit ke komu, s kým, na koho, bavit se s kým
  4. Tu parles !, Vous parlez !To určitě!, To zrovna!, To sotva!
  5. qqch mluvit jak nějakým jazykem

Vyskytuje se v

entendre: doslechnout se coentendre parler de qqch

parler: mluvit spoluse parler

parleur: krasořečníkbeau parleur

proprement: vlastně, přesně řečenoà proprement parler

abondance: mluvit lehceparler avec abondance

après: když promluvilaprès avoir parlé infinitif passé

clarté: vyjadřovat se/mluvit jasněs'exprimer/parler avec clarté

de: mluvit o všemparler de tout

élogieux: mluvit o kom pochvalněparler de qqn en termes élogieux

façon: To se jen tak říká.C'est une façon de parler.

généralement: obecně řečenogénéralement parlant

haut-parleur: basový/výškový reproduktorhaut-parleur de graves/d'aigus

intelligible: mluvit nesrozumitelněparler de façon peu intelligible

journal: zprávy v rádiujournal parlé

parlé: rozhlasové zprávyjournal parlé

vis-à-vis: mluvit se svým protějškemparler à son vis-à-vis

avocat: Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.

dont: muž, o němž se mluvíl'homme dont on parle

élan: mluvit nadšeněparler avec élan

en: Hovoří jako znalec.Il parle en connaisseur.

or: mluvit moudřeparler d'or

parlant: zvukový filmcinéma parlant

cantonade: mluvit neadresněparler à la cantonade

corde: V domě oběšence nemluv o provaze.Il ne faut pas parler de corde dans la maison d'un pendu.

mieux: Mluviti stříbro, mlčeti zlato.Parler est bien, se taire est mieux.

mot: mluvit v narážkáchparler à mots couverts

devátý: mluvit páté přes devátéparler à tort et à travers

dost: Tak už dost! už o tom nemluvmeN'en parlons plus !

hádanka: mluvit v hádankáchparler par énigmes

hloupost: povídat si o hloupostechparler de choses et d'autres

hovořit: hovořit plynně cizím jazykemparler couramment une langue étrangère

jiný: mluvit o něčem jinémparler d'autre chose

možný: mluvit o všem možnémparler de choses et d'autres

náš, naše: ob. mluvit po našemparler comme on parle chez nous

náznakově: mluvit náznakověparler par sous-entendus

obecně: obecně řečenogénéralement parlant

obratný: obratný řečníkbeau parleur

otevřeně: mluvit otevřeněavoir son franc-parler

otevřený: otevřená řečfranc-parler

plynně: hovořit plynně cizím jazykemparler couramment une langue étrangère

prospěch: mluvit ve prospěch koho/čehoparler à l'avantage de qqn

přes, přese: mluvit/plést páté přes devátéparler à tort et à travers

přestávka: mluvit bez přestávkyparler sans s'arrêter

příprava: mluvit bez přípravyparler d'abondance

pýcha: mluvit s pýchou o kom/čemparler avec fierté de qqn/qqch

reproduktor: basový reproduktorhaut-parleur de graves

rozvázat: rozvázat komu jazykfaire parler qqn

řeč: mezi řečíen parlant

anglicky: Mluvíte anglicky?Parlez-vous anglais ?

dobře: Nemluvím dobře francouzsky.Je ne parle pas bien français.

francouzsky: Nemluvím francouzsky.Je ne parle pas français.

kdo: O kom to mluvíte?De qui parlez-vous ?

kolemjdoucí: mluvit s kolemjdoucímiparler aux passants

mikrofon: mluvit do mikrofonuparler au micro

mít: S kým mám tu čest?À qui ai-je l'honneur de parler ?

mluvit: Mluvte prosím pomaleji.Pouvez-vous parler moins vite, s'il vous plaît.

muset: Musím s ní mluvit.Il faut (absolument) que je lui parle.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Pouvez-vous parler plus fort ?

nářečí: mluvit nářečímparler (en) patois

německy: Mluvíte německy?Parlez-vous allemand ?

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Parlez plus lentement, s'il vous plaît.

potichu: mluvit potichuparler bas/à voix basse/doucement

smysl: Nemá smysl o tom mluvit.Ça ne vaut pas la peine d'en parler.

spolu: Už jsme spolu mluvili.On s'est déjà parlé.

tebou: Chci s tebou mluvit.Je veux parler avec toi., Je veux te parler.

tiše: mluvit tišeparler bas

u: mluvit u obědaparler pendant le déjeuner

umět: umět francouzskyparler français

dub: To je jako když do dubu mluví.C'est comme si on parlait à un sourd.

malovat: expr. Nemaluj čerta na zeď.Ne parle pas de malheur.

mlátit: mlátit prázdnou slámu planě mluvitparler sans avoir rien à dire

mlít: mlít páté přes devátéparler à tort et à travers

my: My o vlku a vlk za humny.Quand on parle du loup, on en voit sa queue.

obal: mluvit bez obaluparler sans déguisement

plácat: plácat páté přes devátéparler à tort et à travers

plést: plést páté přes devátéparler à tort et à travers

promluvit: promluvit si mezi čtyřma očimaparler entre quatre yeux

příkrasa: mluvit bez příkrasparler sans fard

servítek: nebrat si servítkyagir sans ménagement, ne pas mettre de gants, v řeči ne pas mâcher ses mots, parler sans ambages

schopný: nebýt schopen slovaêtre incapable de parler

slyšet: Nechci už o ní ani slyšet.Je ne veux plus entendre parler d'elle.