Hlavní obsah

my

Zájmeno

Vyskytuje se v

milostivý: Dieu nous soit propice !Bůh k nám buď milostivý!

nad, nade: Aie pitié de nous.Smiluj se nad námi.

nést: Qu'est-ce tu nous apportes ?Co nám neseš?

odlepit se: Il ne nous a pas décollés une minute.hovor. Ani na minutu se od nás neodlepil.

odpustit: Pardonne-nous nos offenses.Odpusť nám naše viny.

benzin: On est tombé en panne d'essence.Došel nám benzin.

doma: chez nousu nás doma

dva, dvě: l'un d'entre nous deuxjeden z nás dvou

jeden, jedna, jedno: C'est l'un d'entre nous.Je to jeden z nás.

každý: chacun d'entre nouskaždý z nás

kolem: Elle est passée à côté de nous.Přešla kolem nás.

mezi: Viens parmi nous.Přijď mezi nás.

nás: chacun d'entre nouskaždý z nás

porouchat se: Notre voiture est tombée en panne.Porouchalo se nám auto.

s, se: Tu viens avec nous ?Jdeš s námi?

ukázat: Elle nous a montré le chemin.Ukázala nám, kudy se dát.

vyfotografovat: Pourriez-vous nous prendre en photo ?Mohl byste nás vyfotografovat?

zbývat: Il ne nous reste pas trop de tempsNezbývá nám mnoho času.

zřídkakdy: Il vient rarement nous voir.Navštěvuje nás zřídkakdy.

ztratit se: Notre enfant a disparu.Ztratilo se nám dítě.

děvče: soit dit entre nousmezi námi děvčaty

husa: Nous n'avons pas gardé les dindons ensemble.My jsme spolu husy nepásli.

potopa: Après nous le déluge.Po nás (ať přijde) potopa.

zůstat: Cela restera entre nous.Zůstane to jen mezi námi.

entre: (soit dit) entre nousmezi námi

tout: tous autant que nous sommesmy všichni bez rozdílu, všichni, jak tu jsme

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

attaquer: L'aviation ennemie nous attaque.Útočí na nás nepřátelské letectvo.

autre: Nous autres, nous partons.My ostatní odcházíme.

cueillir: Il est venu nous cueillir à la gare.Vyzvedl nás na nádraží.

enfumer: Tu nous enfumes, avec ta cigarette !Jde na nás kouř z té tvé cigarety!

notre: C'est notre tour.Teď je řada na nás.

nôtre: Soyez des nôtres.Pojďte s námi.

nous: Partez sans nous.Odjeďte bez nás.

réserver: le sort qui nous est réservéosud, který je nám určen

déluge: après nous le déluge !po nás potopa!

oseille: lid. Il veut nous la faire à l'oseille.Chce nás napálit., Chce si z nás vystřelit.

my: Quand on parle du loup, on en voit sa queue.My o vlku a vlk za humny.