Hlavní obsah

my

Zájmeno

Vyskytuje se v

milostivý: Bůh k nám buď milostivý!Dieu nous soit propice !

nad, nade: Smiluj se nad námi.Aie pitié de nous.

nést: Co nám neseš?Qu'est-ce tu nous apportes ?

odlepit se: hovor. Ani na minutu se od nás neodlepil.Il ne nous a pas décollés une minute.

odpustit: Odpusť nám naše viny.Pardonne-nous nos offenses.

benzin: Došel nám benzin.On est tombé en panne d'essence.

doma: u nás domachez nous

dva, dvě: jeden z nás dvoul'un d'entre nous deux

jeden, jedna, jedno: Je to jeden z nás.C'est l'un d'entre nous.

každý: každý z náschacun d'entre nous

kolem: Přešla kolem nás.Elle est passée à côté de nous.

mezi: Přijď mezi nás.Viens parmi nous.

nad, nade: Bydlí nad námi.Il habite au-dessus de nous.

nás: každý z náschacun d'entre nous

porouchat se: Porouchalo se nám auto.Notre voiture est tombée en panne.

s, se: Jdeš s námi?Tu viens avec nous ?

ukázat: Ukázala nám, kudy se dát.Elle nous a montré le chemin.

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Pourriez-vous nous prendre en photo ?

zbývat: Nezbývá nám mnoho času.Il ne nous reste pas trop de temps

zřídkakdy: Navštěvuje nás zřídkakdy.Il vient rarement nous voir.

ztratit se: Ztratilo se nám dítě.Notre enfant a disparu.

děvče: mezi námi děvčatysoit dit entre nous

husa: My jsme spolu husy nepásli.Nous n'avons pas gardé les dindons ensemble.

mezi: Zůstane to mezi námi.Cela restera entre nous.

potopa: Po nás (ať přijde) potopa.Après nous le déluge.

zůstat: Zůstane to jen mezi námi.Cela restera entre nous.

entre: (soit dit) entre nousmezi námi

tout: tous autant que nous sommesmy všichni bez rozdílu, všichni, jak tu jsme

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

attaquer: L'aviation ennemie nous attaque.Útočí na nás nepřátelské letectvo.

autre: Nous autres, nous partons.My ostatní odcházíme.

cueillir: Il est venu nous cueillir à la gare.Vyzvedl nás na nádraží.

enfumer: Tu nous enfumes, avec ta cigarette !Jde na nás kouř z té tvé cigarety!

notre: C'est notre tour.Teď je řada na nás.

nôtre: Soyez des nôtres.Pojďte s námi.

nous: Partez sans nous.Odjeďte bez nás.

réserver: le sort qui nous est réservéosud, který je nám určen

déluge: après nous le déluge !po nás potopa!

oseille: lid. Il veut nous la faire à l'oseille.Chce nás napálit., Chce si z nás vystřelit.