Hlavní obsah

on

Zájmeno

  • zmíněná osobail(samostatně) lui

Vyskytuje se v

abondance: vydatně, hojněen abondance

abrégé: ve zkratce, zkráceně, v malémen abrégé

absence: qqn v nepřítomnosti kohoen l'absence de

accord: ve shodě, v souladuen accord

accordéon: zvarhánkovatělý, jako harmonika, zmačkanýen accordéon

air: do vzduchu, nahoru, vzhůruen l'air

aller: odejít, odjets'en aller

amont: de qqch nad, před čím podle toku řekyen amont

apparence: zdánlivě, naokoen apparence

arrière: nazpět, vzadu, dozaduen arrière

arriver: qqch dostat se k čemuen arriver à

assez: mít dost koho/čeho být unavenen avoir assez de qqn/qqch

attendre: než, zatím, mezitímen attendant

aval: qqch pod, za čím směrem po prouduen aval de

avance: dříve, předčasněen avance

avant: napřed, vpřed(u), dopředuen avant

aveugle: naslepo, poslepu, slepěen aveugle

avoir: mít to za/na koliken avoir pour qqch

balancer: houby si z toho dělats'en balancer

bas: dole, dolůen bas

battre: dá(va)t se na ústup, ustupovatbattre en retraite

baver: nadřít se, moc zkusiten baver

berne: na půl žerdien berne

biais: nepřímo, šikmo, oklikoude/en biais

biseau: šikmo (seříznutý)en biseau

blanc: na bíloen blanc

bloc: v celkuen bloc

bois: dřevěnýde/en bois

boîte: vysmívat se komu, dělat si z koho bláznymettre qqn en boîte

bordure: de qqch na (o)kraji čehoen bordure

bouillie: na kaši, rozmačkaný, rozvařenýen bouillie

boule: kulovitýen boule

bref: zkrátka, jedním slovemen bref

but: náhle, znenadání, zpřímade but en blanc

cachette: tajně, skrytěen cachette

cadence: rytmicky, do taktuen cadence

catastrophe: nouzověen catastrophe

chaloir: na tom mi nezáleží, co je mi po tompeu me chaut, peu m'en chaut

chef: vrchní, hlavníen chef

chemin: po cestě, cestou, mezitímen chemin

choc: zpětný nárazchoc en retour

ciel: uprostřed oblohyen plein ciel

cintre: v polokruhu, půlkruhovýen plein cintre

clin d'œil: v (oka)mžikuen un clin d'œil

colimaçon: točitý, šnekovitýen colimaçon

comble: odzdola nahoru, od základu, dočistade fond en comble

commun: společně, pohromadě, dohromadyen commun

communion: ve shodě, v souladuen communion

comparaison: qqch ve srovnání s čímen comparaison de

compensation: náhradouen compensation

conclusion: závěremen conclusion

condition: zpracovat propagandoumettre en condition

confiance: sebedůvěraconfiance (en soi)

confit: qqch být plný čeho zloby ap.être confit en

confondre: rozplývat se v omluvách ap.se confondre en

conséquence: podle tohoen conséquence

conserve: konzervovanýen conserve

considération: qqch vzhledem k čemu, s ohledem, se zřetelem na coen considération de

conter: napovídat co komu oklamaten conter à qqn

couleur: barevný opak k černobílémuen couleur

couper: qqch (na)sekat, (na)krájet, (na)řezat na co na kousky ap.couper en

cour: být dobře zapsán u vlivné osobyêtre bien en cour

couronne: korunový, kruhovýen couronne

cours: de qqch během, za, v průběhu čehoau/en cours

croire: (u)věřit komu/čemu, dát na koho/coen croire qqn/qqch

croix: křížemen croix

croupe: na koni za jezdcemen croupe

cul-de-poule (en): našpulená ústabouche en cul-de-poule

danger: v nebezpečí/ohroženíen danger

danseur: ve stoje na pedálech při šlapání do kopce ap.en danseuse

deçà: qqch z této strany, na této straně čehoen deçà de

découdre: avec qqn porvat se s kýmen découdre

dedans: de qqch vevnitř, uvnitř čehoen dedans

définitif: s konečnou platností, definitivně, konec koncůen définitive

dégénérer: qqch zvrhnout se v codégénérer en

dehors: ven, naveneken dehors

demande: žádost o rukudemande (en mariage)

dépit: qqn/qqch nedbaje koho/čeho, proti, navzdory komu/čemuen dépit de

dérision: zesměšnit koho/cotourner qqn/qqch en dérision

dernier: nakonecen dernier

désespoir: v krajní nouzi, když není vyhnutí, jako poslední zoufalý pokusen désespoir de cause

désordre: rozházený, v nepořádku, ve zmatkuen désordre

dessous: spodem, vespod (u), na spodní straněen dessous

dessus: nahoře, nahoru, navrch(u)en dessus

détail: podrobně, detailně, dopodrobnaen détail

diable: strašně, hrozně, pekelněen diable

diagonale: napříč, úhlopříčněen diagonale

difficulté: v těžké situacien difficulté

dire: člověk by řekl, žeon dirait que

abîme: střed štítuen abyme