Hlavní obsah

dobře

Příslovce

  1. (řádně, ušlechtile) bienvycházet s kým dobřeêtre bien avec qqn
  2. (dovedně, řádně) bienNemluvím dobře francouzsky.Je ne parle pas bien français.dobře si to rozmyslety regarder à deux foispočínat si dobřes'y prendre bien
  3. (vhodně pro daný účel) bien
  4. (bezchybně) biendobře vyslovovatavoir une bonne prononciation
  5. (příznivě, příjemně, vhodně) bienNení mi dobře.Je ne me sens pas bien.Mám se dobře.Je vais bien.dobře (za)působitavoir bonne façonmít se dobřese porter bien

Vyskytuje se v

den: Bonjour !Dobrý den! pozdrav

dobré: unis pour le meilleur et pour le pirespojeni v dobrém i zlém

dobře: être bien avec qqnvycházet s kým dobře

dojem: faire/donner bonne/mauvaise impressiondělat dobrý/špatný dojem

hodina: attendre depuis une bonne heurečekat už dobrou hodinu

chovat se: se comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bienchovat se špatně/dobře ke komu

chuť: Bon appétit!, hovor. Bon app !Dobrou chuť!

chutnání: Bon appétit !Dobré chutnání!

konec: garder le meilleur pour la finnechat si to nejlepší na konec

kontakt: avoir des relationsmít dobré kontakty

kvalita: de bonne qualitédobré kvality zboží ap.

léto: dans la fleur de l'âgev nejlepších letech

bavit se: Amusez-vous bien !Dobře se bavte!

být: Je me sens bien./J'ai mal au cœur.Je mi dobře/špatně.

cítit se: Je ne me sens pas bien.Necítím se dobře.

co: plus c'est long, meilleur c'estčím déle tím lépe

dařit se: Il va bien.Daří se mu dobře.

fyzička: bonne condition physiquedobrá fyzička

bruslit: savoir bien se débrouillerhovor., expr. umět v tom dobře bruslit

čich: avoir le nez creux, avoir du flairmít dobrý čich

dláždit: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.

do: jamais deux sans troisdo třetice všeho dobrého

dřív: Le plus tôt sera le mieux.Čím dříve, tím lépe.

holub: Il vaut mieux tenir que courir.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

investice: C'est un bon investissement.To je dobrá investice.

koště: Ferveur de novice ne dure pas longtemps.Nové koště dobře mete.

léčit: Mieux vaut prévenir que guérir.Lépe je nemocem předcházet, než je léčit.

action: faire une bonne actionudělat dobrý skutek

aise: hovor. être à son aiseslušně si žít, být na tom dobře být finančně zaopatřen

ajuster: ajuster son coupdobře zamířit

après: Eh bien ! Après ?Dobrá! A co dál?

bien: femme bien faitedobře stavěná žena

bonjour: souhaiter le bonjour à qqn(po)přát komu dobrý den

campé: récit bien campédobře stavěné vyprávění

cap: le cap de Bonne-Espérancemys Dobré naděje

changer: changer en mieuxzměnit se k lepšímu

charpente: avoir une solide charpentebýt dobře stavěný

chose: C'est déjà quelque chose.Je to lepší než nic., Aspoň něco.

conscience: En mon âme et conscience.Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

conseil: être de bon conseilumět dobře (po)radit

défaut: à défaut de mieuxkdyž není nic lepšího

embêter: Il ne s'embête pas.Ten se má dobře, Ten si žije.

escient: à bon escients dobrým vědomím, po zralé úvaze

faconde: avoir de la facondemít (dobrou) vyřídilku

fait: être bien faitbýt dobře rostlý

famé: bien/mal famé(těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.

fée: bonne fée, fée bienfaisantedobrá víla

garde: être sous bonne gardebýt pod dobrým dohledem, být dobře hlídán

génie: bon/mauvais géniedobrý/zlý duch

goût: avoir du goûtmít (dobrý) vkus

huiler: bien huilédobře fungující

ignorer: ne pas ignorerdobře vědět

intention: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.

intentionné: être bien/mal intentionnémít dobré/špatné úmysly

investissement: C'est un bon investissement.To je dobrá investice. to se vyplatí

juste: aller justedobře padnout o oblečení

dobrý: un bon type/diable/bougredobrý chlap

loti: être bien/mal lotibýt na tom/pochodit dobře/špatně

mener: mener qqch à bon finpřivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit co

mériter: Il l'a bien mérité.Patří mu to., Dobře mu tak.

merle: siffler comme un merle(umět) dobře pískat

mieux: de mieux en mieuxčím dál tím lépe

mine: avoir bonne/mauvaise minevypadat dobře/špatně

monde: beau mondelepší společnost

négocier: négocier un virage(rychle a dobře) projet zatáčku

nuit: bonne nuitdobrou noc

orthographe: être bon en orthographebýt dobrý v pravopisu

papa: fils à papasynáček z dobré rodiny

passe: être en passe de faire qqchmít vyhlídku na co, být na nejlepší cestě k čemu

peser: tout bien pesépo zralé úvaze, po dobrém uvážení

planté: bien plantédobře stavěný, statný muž ap.

porter: se porter bienmít se dobře

prendre: s'y prendre bienpočínat si dobře

présenter: présenter bienvypadat slušně, dělat dobrý dojem

psychologie: faire preuve de psychologieukázat se jako dobrý psycholog

quoi: avoir de quoi vivrebýt na tom dobře finančně, mít peníze

rapport: bon rapport qualité-prixdobrý poměr kvality a ceny

sans: les jours avec et les jours sansdobré a špatné dny

savoir: faire de la prose sans le savoirdělat něco dobře a ani o tom nevědět

sien: y mettre du siendát do toho něco svého, přispět (svým dílem), projevit dobrou vůli

tant: Tant mieux !Výborně!, Tím líp!, Sláva!

terme: être en bons termes avec qqnvycházet s kým dobře

tête: être à la tête de sa classebýt nejlepší ve třídě

aller: Je vais bien.Je mi dobře.

anniversaire: Joyeux anniversaire !Vše nejlepší k narozeninám!

annoncer: annoncer à qqn une bonne nouvelleoznámit komu dobrou zprávu

appétit: Bon appétit !Dobrou chuť!

assaisonner: salade bien assaisonnéedobře ochucený salát

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

beaucoup: beaucoup mieuxmnohem lépe