Hlavní obsah

dobře

Příslovce

  1. (řádně, ušlechtile) bienvycházet s kým dobřeêtre bien avec qqn
  2. (dovedně, řádně) bienNemluvím dobře francouzsky.Je ne parle pas bien français.dobře si to rozmyslety regarder à deux foispočínat si dobřes'y prendre bien
  3. (vhodně pro daný účel) bien
  4. (bezchybně) biendobře vyslovovatavoir une bonne prononciation
  5. (příznivě, příjemně, vhodně) bienNení mi dobře.Je ne me sens pas bien.Mám se dobře.Je vais bien.dobře (za)působitavoir bonne façonmít se dobřese porter bien

Vyskytuje se v

den: Dobrý den! pozdravBonjour !

dobré: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

dobré: po dobrémà l'amiable

dobrý: dobrý chlapun bon type/diable/bougre

dobrý: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

dobrý: mít dobré známkyavoir de bonnes notes

dobrý: být z dobré rodinyêtre de bonne famille

dobrý: mít dobré srdceavoir bon cœur

dobrý: Dobrý den!/večer! pozdravBonjour !/Bonsoir !

dobrý: Dobrou chuť!Bon appétit!

dobrý: dobrá vůlebonne volonté

dojem: dělat dobrý/špatný dojemfaire/donner bonne/mauvaise impression

hodina: čekat už dobrou hodinuattendre depuis une bonne heure

chovat se: chovat se špatně/dobře ke komuse comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bien

chuť: Dobrou chuť!Bon appétit!, hovor. Bon app !

chutnání: Dobré chutnání!Bon appétit !

konec: nechat si to nejlepší na konecgarder le meilleur pour la fin

kontakt: mít dobré kontaktyavoir des relations

kvalita: dobré kvality zboží ap.de bonne qualité

bavit se: Dobře se bavte!Amusez-vous bien !

být: Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.

cítit se: Necítím se dobře.Je ne me sens pas bien.

co: čím déle tím lépeplus c'est long, meilleur c'est

dařit se: Daří se mu dobře.Il va bien.

dobrý: dobrý na/v chemiifort en chimie

fyzička: dobrá fyzičkabonne condition physique

bruslit: hovor., expr. umět v tom dobře bruslitsavoir bien se débrouiller

čich: mít dobrý čichavoir le nez creux, avoir du flair

dláždit: Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.L'enfer est pavé de bonnes intentions.

do: do třetice všeho dobréhojamais deux sans trois

dobrý: mít dobrý nosavoir du flair

dobrý: pokládat za dobré, když...trouver bon que...

dřív: Čím dříve, tím lépe.Le plus tôt sera le mieux.

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Il vaut mieux tenir que courir.

investice: To je dobrá investice.C'est un bon investissement.

koště: Nové koště dobře mete.Ferveur de novice ne dure pas longtemps.

léčit: Lépe je nemocem předcházet, než je léčit.Mieux vaut prévenir que guérir.

action: faire une bonne actionudělat dobrý skutek

aise: hovor. être à son aiseslušně si žít, být na tom dobře být finančně zaopatřen

ajuster: ajuster son coupdobře zamířit

après: Eh bien ! Après ?Dobrá! A co dál?

bien: femme bien faitedobře stavěná žena

bonjour: souhaiter le bonjour à qqn(po)přát komu dobrý den

campé: récit bien campédobře stavěné vyprávění

cap: le cap de Bonne-Espérancemys Dobré naděje

changer: changer en mieuxzměnit se k lepšímu

charpente: avoir une solide charpentebýt dobře stavěný

chose: C'est déjà quelque chose.Je to lepší než nic., Aspoň něco.

conscience: En mon âme et conscience.Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

conseil: être de bon conseilumět dobře (po)radit

défaut: à défaut de mieuxkdyž není nic lepšího

embêter: Il ne s'embête pas.Ten se má dobře, Ten si žije.

escient: à bon escients dobrým vědomím, po zralé úvaze

faconde: avoir de la facondemít (dobrou) vyřídilku

fait: être bien faitbýt dobře rostlý

fait: être bien faitebýt dobře rostlá

famé: bien/mal famé(těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.

fée: bonne fée, fée bienfaisantedobrá víla

garde: être sous bonne gardebýt pod dobrým dohledem, být dobře hlídán

génie: bon/mauvais géniedobrý/zlý duch

goût: avoir du goûtmít (dobrý) vkus

huiler: bien huilédobře fungující

ignorer: ne pas ignorerdobře vědět

intention: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.

intentionné: être bien/mal intentionnémít dobré/špatné úmysly

investissement: C'est un bon investissement.To je dobrá investice. to se vyplatí

juste: aller justedobře padnout o oblečení

loti: être bien/mal lotibýt na tom/pochodit dobře/špatně

mener: mener qqch à bon finpřivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit co

mériter: Il l'a bien mérité.Patří mu to., Dobře mu tak.

merle: siffler comme un merle(umět) dobře pískat

mieux: de mieux en mieuxčím dál tím lépe

mine: avoir bonne/mauvaise minevypadat dobře/špatně

monde: beau mondelepší společnost

négocier: négocier un virage(rychle a dobře) projet zatáčku