Hlavní obsah

ne [nə]

Příslovce

  1. záporná částice umístěná před slovesem druhá část záporu je tvořena částicí pas, která stojí za slovesemJe ne le veux pas.Nechci to.
  2. záporná částice umístěná před slovesem užívaná samostatně
  3. záporná částice umístěná před slovesem užívaná ve spojení s dalším záporkamiIl n'est plus là.Už tu není.

Vyskytuje se v

ciller: ne pas cillerani nemrknout, nehnout brvou

coulant: nœud coulantsmyčka uzel

demander: ne demander qu'à faire qqchchtít jen/pouze (u)dělat co

guère: ne... guèrene příliš, ne moc

guère: ne... guèrene dlouho

guère: ne... guèrene často, zřídka

guère: ne... guère quetéměř jen, skoro jen, teprve

jamais: ne... jamais quevždy, vždycky

jamais: ne... jamais quenakonec, vlastně, koneckonců

jamais: ne... jamais plus, ne... plus jamaisuž nikdy, nikdy víc

mie: ne... mievůbec ne, ani trochu

plus: on ne peut plusco (možná) nejvíce, nadmíru

plus: ne... plusjiž ne, už ne

que: que... neaniž (by)...

que: ne... quejen, pouze, teprve

tarir: ne pas tarirneustále mluvit

aquilin: nez aquilinorlí nos

bosse: ne rêver que plaies et bossesvyhledávat rvačky

cavité: cavité du neznosní dutina

décolérer: ne pas décolérernevycházet ze zlosti

déplaire: Ne vous (en) déplaise.Dovolíte-li., S prominutím.

dormir: ne dormir que d'un œilspát na půl oka

embêter: Il ne s'embête pas.Ten se má dobře, Ten si žije.

éternel: Je ne suis pas éternel.Nebudu tady věčně. zemřu

ferroviaire: réseau/nœud/trafic ferroviaireželezniční síť/uzel/doprava

heureux: être sous une heureuse étoilenarodit se pod šťastnou hvězdou

ignorer: ne pas ignorerdobře vědět

lasser: enthousiasme que rien ne lassenevyčerpatelný optimismus

lever: ne pas lever le petit doigtnehnout ani prstem nic neudělat

marche: Ne montez pas en marche.Nenastupujte za jízdy.

marmite: hovor. nez en pied de marmite= rozpláclý ohrnutý nos

mélancolie: hovor. ne pas engendrer la mélancolienezkazit žádnou legraci

moyen: ne pas avoir de grands moyensnemít zvláštní schopnosti

naître: être pour qqn/qqchbýt (jako) zrozený pro koho/co

œil: ne pas quitter qqch des yeuxnespustit co z očí

pouvoir: on ne peut mieuxbezvadně

pouvoir: on ne peut plusna nejvyšší míru, nadmíru, svrchovaně, maximálně

pouvoir: Cela ne se peut pas.To není možné., Nejde to.

prière: Prière de ne pas se pencher à la fenêtre.Nevyklánějte se z oken.

prière: Prière de ne pas fumer.(Prosíme) Nekuřte.

quitter: ne pas quitter qqn d'une semellenehnout se od koho na krok

quitter: Ne quittez pas !Nezavěšujte! telefon

semblant: (ne) faire semblant de riendělat jako nic

si: Si je ne me trompe.Nemýlím-li se.

sou: ne pas avoir le sounemít ani vindru

tendre: hovor. ne pas être tendre pour/avec qqnnejednat v rukavičkách, nemazlit se s kým

venir: ne faire qu'aller et venirvrátit se za okamžik, být hned zpátky

accord: Je ne suis pas d'accord.Nesouhlasím.

asperger: asperger d'eau lustrale un nouveau-pokropit novorozence svěcenou vodou

avocat: Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.

bouger: Le blessé ne bouge plus.Zraněný už se nehýbá.

coller: riz qui ne colle pasrýže, která se nelepí

coller: Entre eux, ça ne colle pas.Mezi nimi to neklape.

comprendre: Personne ne me comprend.Nikdo mě nechápe.

connaître: Sa générosité ne connaît pas de bornes.Jeho štědrost nezná mezí.

connaître: Vous ne me connaissez pas encore.Ještě mě neznáte.

constituer: Cela ne constitue pas un engagement.To není závazek.

coûter: Ça ne coûte rien.Za to nic nedáš.

craindre: Je crains qu'il (ne) vienne.Bojím se, že přijde.

croire: Je ne crois pas qu'il viendra.Nemyslím, že přijde.

dédoubler: Je ne peux pas me dédoubler.Nemůžu se rozkrájet. být na dvou místech zaráz

défait: nœud défaitrozvázaný uzel

demeurant (au): Au demeurant, je ne suis pas concerné.Mě se to ostatně netýká.

dépenser: ne pas dépenser un souneutratit ani halíř

douter: ne pas se douter de qqchnemít ani tušení o čem

exagérer: Il ne faut rien exagérer !Nic se nemá přehánět!

figurer: Son nom ne figure pas sur la liste.Jeho jméno není (uvedeno) na seznamu.

nœud: nœud papillonmotýlek na krk

pardonner: maladie qui ne pardonne pasnemoc, která nikoho neušetří

personne: Personne ne le sait.Nikdo to neví.

plus: Je ne comprends plus.Už nerozumím.

pouvoir: On ne peut pas tout avoir.Nemůžeme mít všechno.

présager: Cela ne présage rien de bon.To nevěští nic dobrého.

que: Il ne fait que boire et manger.Jen jí a pije.

que: Que ne le disiez-vous ?Proč jste to neřekl(a)?

rapporter: La réponse ne se rapporte pas à la question.Odpověď se nevztahuje k otázce.

reculer: Il ne recule devant rien.Před ničím se nezastaví.

regretter: Je ne regrette rien.Ničeho nelituji.

reparaître: Ne reparais jamais ici.Už se tu (nikdy) neukazuj.

risquer: Je ne m'y risquerai pas.Na to si netroufám., K tomu se neodvážím.

savoir: Il ne sait pas l'orthographe.Neumí pravopis.

si: Si j'avais su, je ne me serais pas dérangé.Kdybych to byl věděl, tak jsem se neobtěžoval.

si: Il ne veut jamais. – Mais si.Nikdy nechce. – Ale ano.

suivre: Cet élève ne suit pas.Ten žák nedává pozor.

supporter: Il ne peut plus le supporter.Už ho nemůže vystát.

acquis: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl., Jmění nakradené není požehnané.

assiette: ne pas être dans son assiettenebýt ve své kůži

baisser: baisser le nezupadnout do rozpaků, zastydět se

barbe: au nez et à la barbe de qqnpřed očima koho, veřejně před kým

bien: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.