Hlavní obsah

vědění

Vyskytuje se v

dát: dát vědět komulet sb know

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

pokud: Pokud vímAs far as I know, To (the best of) my knowledge

rada: nevědět si radybe at one's wits' end

vědět: dát vědět komulet sb know

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

copak: Copak to nevíš?Don't you know?

člověk: Člověk nikdy neví.One never knows., You can never tell.

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.

jeden, jedna, jedno: Jeden nikdy neví.One never knows.

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

jistě: Nevím to jistě.I don't know it for sure.

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

možná: Možná to neví.Maybe he doesn't know it.

nám: Dejte nám vědět.Let us know.

některý: Ví to některý z vás?Does any of you know it?

on: On to ví.He knows it.

proč: Nevím, proč to udělal.I don't know why he did it.

předem: Dejte nám vědět předem.Let us know in advance.

říct: Nevím, jak to říct.I don't know how to put it.

sám: Já sám to nevím.I don't know it myself.

se, si: Neví se ...It is not known ...

spíš: To by věděl spíš táta.Father is more likely to know that.

zařadit: Nevěděl jsem, kam ho zařadit.I didn't know where to put him.

zdržovat se: Nevím, kde se teď zdržuje.I don't know his whereabouts.

že: Víš, že je chytrý.You know (that) he is clever.

beton: vědět co na betonbe absolutely sure about sth

kam: nevědět kudy kamnevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lost

vanout: zjistit/vědět odkud vítr vanerealize/know which way the wind is blowing

věda: Není to žádná věda.It's not rocket science., nic na tom není There is nothing to it., je to hračka It's a piece of cake.

far: pokud vímas far as I know

feel: ozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.make osf felt

foreknowledge: předem/dopředu vědět o čemhave foreknowledge of sth

ignorant: neznat co, nevědět o čem, nebýt si vědom čeho, nebýt obeznámen s čímbe ignorant of sth

knack: umět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čemhave a knack for sth

knowledge: (nic) nevědět o čemhave no knowledge of sth

known: dát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.make osf known

make: být slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit, dát o sobě vědětmake osf heard

never: člověk nikdy nevíyou can never tell, one never knows

quandary: mít dilema, nevědět, co dělat, být na vážkáchbe in a quandary

science: přírodní vědanatural science

shout: dát komu věděthovor. give sb a shout

wise: informovat, uvědomit, poučit koho o čem, upozornit koho na co, dát vědět komu o čemput sb wise to sth

all: Ví o nich všechno.He knows all about them.

as: Pokud vím...As far as I know...

become: Člověk nikdy neví, co s nimi bude.One never knows what will become of them.

bound: Určitě to ví.She's bound to know.

curious: vyzvídat o čem, chtít vědět co, vyptávat se, být zvědavý na cobe curious about sth

deal: Hodně o tom vím.I know a good deal about it.

do: Já nevím.I don't know.

doesn't: Ona neví.She doesn't know.

don't: Nevím.I don't know.

guess: Víš to, nebo jenom hádáš?Do you know it or is it a guess?

had: Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.Had I known that, I wouldn't have accepted it.

have: Kdybych to byl věděl ...If I had known that ...

hear: Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.Let me hear from you.

idea: Netuším., Vůbec nevím., Nemám ponětí.I've no idea.

immediately: Dej mi vědět hned jak to dokončíš.Let me know immediately after you've finished it.

keep: Věděl jsem, že přede mnou něco tají.I knew she was keeping something from me.

know: Pokud vím ...as far as I know ...

like: Rád bych to věděl.I would like to know it.

many: Mnozí to věděli.Many knew it.

mean: Víte, co myslím.You know what I mean.

need: Nemusí vědět, že jsem to udělal.She need not know I did it.

now: Už vím ...I know now ...

one: Jsme jediní, kdo o tom ví.We are the only ones who know.

put: Nevím, jak to mám vyjádřit ...I don't know how to put this ...

rocket science: Není to žádná velká věda., Nedělejme z toho vědu.It is not rocket science.

well: No, já nevím.Well, I don't know.

what: Chci vědět, co se mu stalo.I want to know what happened to him.

whatnot: Pil rum, víno, vodku a já nevím co ještě.He drank rum, wine, vodka and whatnot.

would: Myslel jsem, že to budeš vědět.I thought you would know.

you: Člověk nikdy neví.You can never tell., You never know.