Hlavní obsah

pass [pɑːs]

Sloveso

 1. sb/sth minout co, přejít, (pro)jít kolem koho/čehoLet me pass.Nech mě projít.
 2. (pro)jít, (pro)jet, přejít někudyWe are just passing through.Jenom projíždíme.
 3. vést, procházet kudy cesta, potrubí ap.
 4. sth through sth protáhnout, provést, provléct co kudypass sth (a)round sthobtočit, o(b)motat, ovinout co kolem čeho lano kolem stromu ap.pass sth through sthprostrčit, protáhnout, provléci co kudy nit ap., prohrábnout, projet vlasy rukou ap., procházet, protékat potrubím ap.
 5. sth to sb podat komu co rukou
 6. pass (down) from sb to sb přejít, předávat se na koho vlastnictví, tradice ap.
 7. pass from sth (in)to sth měnit se, přecházet z čeho na co skupenství ap.
 8. sth to sb předat (dál) co komu informaci
 9. sport.přihrát, nahrát, poslat míč, puk ap.
 10. (u)plynout, uběhnout, ubíhat čas ap.
 11. (s)trávit, přečkat časpass the timekrátit si čas
 12. pass (out) přejít, pominout, zmizet nervozita ap.
 13. pass through projít, procházet stadiem ap.
 14. proběhnout událostcome to passdojít k čemu, nastat co
 15. překonat, překročit limit ap.
 16. hl. AmEpředjíždět, předběhnout soupeře ap.
 17. složit, udělat zkoušku ap., projít u zkoušky ap.
 18. sb uznat za způsobilého, nechat projít u testů ap., uschopnit pacienta koho
 19. schválit, přijmout zákon ap.
 20. pass sentence on sb vynést rozsudek nad kým

Vyskytuje se v

pass: from sb to sb přejít, předávat se na koho vlastnictví, tradice ap.pass (down)

pass around: dát kolovat, posílat si cigaretu ap.pass sth (a)round

passing: mimochodem, letmo, zběžně zmínit ap.in passing

pass on: to sb předat (dál) komu, poslat dál komu, přenést na koho dědičnou informaci ap.pass sth on

pass over: být přeskočen/opomenut při povýšení ap., být odmítnut kvůli mladšímu kandidátovibe passed over

back: malá domů v kopanésport. back pass

baton: (štafetová) předávkabaton pass

exam: udělat/neudělat zkouškupass/fail the exam

existence: zaniknout, přestat existovatpass/go out of existence

heel: patička, přihrávka patousport. heel pass

pass off: vydávat se za koho/copass osf off as sth

quantity: průtokové množstvítech. quantity passed

resolution: vydat usnesenípass a resolution

saucer: žabka, přihrávka vzduchemsport. saucer pass

sentence: vynést rozsudek nad kýmpráv. pass sentence on sb

unchallenged: projít bez námitekpass/go unchallenged

unnoticed: uniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý, projít bez povšimnutípass unnoticed

vote: odhlasovat vyslovení nedůvěrypass a vote of no confidence

examination: udělat zkouškypass examinations

dát: dát kolovat copass sth (a)round

dědit: dědit se tradice ap.be handed/passed down, být dědičný, děditelný be inheritable

jít: jít kolem čeho míjetgo past sth, pass sth

kolovat: nechat/dát kolovat copass sth (a)round

letmý: letmá zmínkapassing reference

lístek: palubní lístek do letadla a na loďboarding pass

malá: jít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osf

palubní: palubní lístekboarding pass/card

poslat: poslat co dokola bonboniéru ap.pass sth (a)round

postupem: postupem času/doby časemwith time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně gradually

průjezd: při průjezdu čímwhen passing (through) sth

předjíždění: dopr. Zákaz předjíždění!No overtaking!, AmE Do not pass!

přejít: přejít do čího vlastnictvípass to sb's possession

soutěska: horská soutěskamountain pass

udělat: udělat zkouškypass the exams

uniknout: uniknout čí pozornostiescape sb's notice, pass unnoticed

věčnost: odejít na věčnostpass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to God

vyhovět: vyhovět u zkouškypass the exam

vyřídit: vyřídit čí pozdrav komupass sb's greeting to sb

vyřknout: vyřknout rozsudekbring in a verdict, určit trest pass sentence, soud též give its judgement

vyznamenání: prospět/promovat s vyznamenánímpass/graduate with distinction/BrE honours

zákaz: dopr. Zákaz předjížděníNo overtaking, AmE Do not pass, No passing zone

zkouška: udělat/složit zkouškupass an exam

zkrátit: zkrátit si chvílipass the time

změnit: změnit majitelechange hands, pass on

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faint

dál: Pošli to dál.Pass it on.

kolem: Prošel kolem mě.He passed me by.

minout se: Minuli jsme se ve dveřích.We passed each other in the door.

nedávno: Nedávno zemřel.He passed away recently.

obstát: neobstátfail (to pass)

okolo: Prošel okolo mě.He passed by me.

parlament: Návrh prošel/byl schválen parlamentem.The bill has been passed by the parliament.

podat: Podal byste mi sůl?Would you pass/hand me the salt?

pominout: Bolest brzy pominula.The pain soon passed.

proběhnout: Demonstrace proběhla bez incidentu.The demonstration passed off without incident.

prospět: Prospěl s dvojkou.He passed with a B grade.

předjíždět: Nepředjížděj(te)!Do not overtake/AmE pass.

přihrávka: dostat přihrávku od kohocollect/get a pass from sb

složit: Složil úspěšně zkoušku.He passed the exam.

test: psát/napsat/nenapsat testtake/pass/fail a test

zákon: schválit zákonpass a law

svět: na onom světě zesnulýdeceased, passed away, at peace, in the Kingdom of God

štafeta: přen. převzít/předat štafetupick up/pass the baton