Hlavní obsah

dis

Podstatné jméno, rod střední nesklonné

Vyskytuje se v

day: in this day and agev dnešní době

effect: to this/that effectv tomto/tom smyslu

like: like this/that/sotakto, takhle tímto způsobem

mind: with this in minds tímto úmyslem, za tím účelem

side: this side of sthpřed čím časově

these: these daysv dnešní době, v současnosti, dnes

this: this istady ... při představování v telefonu ap.

way: that/this waytak, takto

certify: This is to certify that ...Tímto osvědčujeme, že ...

context: in this contextv této souvislosti

exact: this exact momentprávě v tento okamžik

for: for this time/oncepro tentokrát

instance: in this instancev tomto případě

moment: at this very momentprávě v tomto okamžiku

once: this oncetentokrát

point: at this pointv tuto chvíli

response: This is in response to your...(Tímto) reaguji na váš... dotaz ap.

time: next/this timepříště/tentokrát

world: this worldtento život

year: this yearletos

alone: This fact alone...Už jen to...

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

available: This information isn't available.Tato informace není dostupná.

avoid: This can't be avoided.Tomu se nelze vyhnout.

bear: I can't bear these people.Tyhle lidi nesnáším.

bearing: It has no bearing on this.To na to nemá žádný vliv.

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

board: This goes by the board today.Dnes o to nikdo nestojí., Dnes na to každý kašle., To dnes nikoho nezajímá., To se dnes nenosí.

bored: I'm getting bored with this.Začíná mě to nudit.

both: both of these womenobě tyto ženy

certain: This is certain to happen.To se jistě stane.

dance: May I have this dance?Smím prosit?

date back: This law dates back to the 15th century.Tento zákon vznikl již v 15. stol.

debate: This issue was widely debated.O této věci se zeširoka debatovalo.

earlier: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

enough: I have had enough of these people.Už mám dost těchhle lidí.

fit: This lid doesn't fit.Tohle víčko nepasuje.

fortnight: this day fortnightode dneška za čtrnáct dní

free: Are you free this evening?Máš dnes večer čas?

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

have: We haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.

in: Red is in this year.Červená se letos nosí.

intrusion: I hate these intrusions.Nesnáším, když mě takhle někdo ruší.

kind: What kind of tree is this?Co je tohle za strom?

last: This battery lasts twice as long.Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.

later: later this week/monthkoncem tohoto týdne/měsíce

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

meant: This book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.

messy: These barbecues are so messy.Při grilování se nadělá hrozný binec.

month: earlier this monthzačátkem tohoto měsíce

must: Rubber gloves are a must in these conditions.Gumové rukavice jsou v takových podmínkách nezbytností.

on: I've got something on this Friday.Ten to pátek (už) něco mám. plán, povinnosti ap.

ought: This ought to be fun.To by měla být legrace., To bude legrace.

possibly: What could this possibly mean?Co by to jen mohlo znamenat?

proof: This whiskey is 86 proof.Tato whisky má 43% alkoholu.

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

puzzle: This puzzles me.To mi nejde do hlavy., To vůbec nechápu., Z toho jsem zmatený.

range: in this price rangev tomto cenovém rozpětí

remain: These questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.

seat: This van seats eight.Tento mikrobus je pro osm osob.

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

set: This is set to happen.To se pravděpodobně stane.

sick: This food makes me sick.Z toho jídla se mi dělá špatně.

sicken: This thought sickens me.Z toho pomyšlení se mi dělá nanic/špatně.

something: This is really something!To je skutečně něco!

subject: Let's drop this subject.Opusťme toto téma.

such: such news as thistakováto zpráva

take: Take this with you.Tohle si vezmi s sebou.

those: Those look better than these.Tamty vypadají lépe než tyto.

unasked: These questions went unasked.Tyto otázky nikdo nepoložil., Na toto se nikdo nezeptal.

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

very: in this very houseprávě v tomto domě

would: Without a good dictionary you would not be able to translate this.Bez dobrého slovníku bys to nepřeložil.

yours: Are these yours?Jsou tyhle tvoje?

cesta: in this way, tímto hereby, by this meanstouto cestou

dnes: this morningdnes ráno

klopit: This side up!Neklopit! na krabici ap.

letošek: from this year onod letoška

následující: jak je uvedeno as follows, takto this way, like thisnásledujícím způsobem

add: added to thisa navíc, (a) ještě k tomu, a co víc fakt podporující dřívější výpověď

od, ode: from this moment on, dále hereafterod tohoto okamžiku

ohled: in this respectv tomto ohledu

onen, ona, ono: this or thatten či onen

právě: (at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speakprávě teď

pro: for this timepro tentokrát

směr: in every/no/this respectv každém/žádném/tomto směru

takový: at this rate, if it goes on like thiss takovou pokud to tak půjde dál

tentokrát: for once, just this once(pouze) pro tentokrát

účel: for this purposek tomuto účelu, pro tento účel, za tímto účelem

adresa: Send it to this address.Pošlete to na tuto adresu.

bezpečný: It will be safer this way.Takhle to bude bezpečnější.

co: What kind of question is this?Co je tohle za otázku?

druh: of this kindtohoto druhu

hradit: This treatment is not covered by health insurance.Toto léčení pojišťovna nehradí.

jeho: These shoes are his.Tyto boty jsou jeho.

ještě: These are even better.Tyto jsou ještě lepší.

jet: Does this bus go to ... ?Jede tenhle autobus do ...?

jít: Is this the right way to the station?Jde se tudy na nádraží?

kašlat: BrE Sod it., vulg. Screw that!, nebudu to dělat Blow this for a lark.Kašlu na to. je to těžké ap.

koncem: later this monthkoncem tohoto měsíce

kouř: This place smells of smoke.Je tu cítit kouř.

létat: These birds don't fly.Tito ptáci nelétají.

letět: This style is out (of fashion).Tento styl už neletí.

letošní: this yearletošní rok

levý: I am hopeless/really bad at this.Na tohle jsem levej.

líbit: I won't tolerate this.To si nenechám líbit.

měsíc: later this month, at the end of this monthkoncem tohoto měsíce

místo: Is this seat free?Je to místo volné?

mluvit: Who am I speaking to?, Who's speaking?, Kdo je to? Who's this?S kým mluvím? do telefonu ap.

můj, má, mé, moje: These are mine.Tyhle jsou moje.

namluvit: Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?Kdo ti tohle namluvil?

nechat: Let's drop this subject., zapomeneme na to Let's forget it.Nechme toho.

nudit: This work bores me., už mě nebaví I am tired of this work.Ta práce mě nudí.

obsadit: This seat is occupied/taken/not free.Tohle místo je obsazeno.

odpoledne: this/tomorrow afternoondnes/zítra odpoledne

odskákat: You'll smart for this!, You are for the high jump.Tak to si odskáčeš!

opakovat se: It won't happen again., This is never gonna happen again.Už se to nebude opakovat.

plést: Leave me out of this.Mě do toho nepleť.

počítat: You have to allow for this possibility.Musíš počítat s touto možností.

ponechat: I will leave this up to you.To už ponechám na Vás.

poprvé: Is this your first time/stay here?, Are you here for the first time?Jste tady poprvé?

projít: You won't get away with this.To ti neprojde.

prosit: May I have this dance?Smím prosit?

prvně: Are you here for the first time?, Is this your first time here?Jste tady prvně?

předcházet: What preceded this decision?Co předcházelo tomuto rozhodnutí?

přeskočit: Skip this exercise.Tohle cvičení přeskoč.

případ: in this case/instancev tomto případě

ráno: this/yesterday/tomorrow morningdnes/včera/zítra ráno

rok: this/last/next/coming yeartento/minulý/příští/nadcházející rok

říct: Who told you this?Kdo Vám tohle řekl?

sedět: This colour suits you.Tahle barva ti sedí.

sem: as far as here, this far, up to here, up to this pointaž sem

sežrat: I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.To ti nesežeru.

smět: May I have this dance?Smím prosit?

souviset: These things are closely connected/related.Tyto věci spolu úzce souvisí.

spustit: Can you run this program?Můžeš ten program spustit?

srát: This really pisses me off.To mě fakt sere.

stávat se: These things happen.To se stává.

šířka: in these latitudesv těchto (zeměpisných) šířkách

tady: (This is) Novák speaking.Tady je Novák. u telefonu

takto: He won't get far like this.Takhle se daleko nedostane.

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: I will take this one.Vezmu si tenhleten.