Hlavní obsah

SOS

Vyskytuje se v

far: so fardosud, zatím, do současné chvíle

far: so far so goodzatím (je to) dobré o vývoji situace ap.

how: How come/so?Jak to?

like: like this/that/sotakto, takhle tímto způsobem

long: So longTak zatím., Tak ahoj., Měj se.

long: as long as, so long asdokud, pokud trvání

much: not so much ... asani ne tak ... jako spíše, spíše ... než

often: every so oftenjednou za čas, čas od času pravidelně, ale v delších intervalech

so: so do(es)/did sbkdo také, taky, stejně tak kladný dovětek

so: so ... (that), so ... as totak ... že, natolik/tak ... aby

so: (just) as ... so(stejně) jak ... tak (i)

so: so (that), so as toaby vyjadřuje účel

so: So (what)?No a (co)?, A co má být?

so: and so ona tak dále, a tak podobně

so: so muchtolik, takové(to) množství

that: so/such...thattak/tolik...že

there: so therea dost, a basta, a hotovo nezměním názor

very: very much sovelice, velmi, moc v odpovědi

what: So what?, What of it?No a (co)?, A co má být?, (No) a co z toho?

all: all the more sotím spíš(e)

far: so far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známo

in: in doing sopři tom, tím danou činností

much: without so much as doing sthaniž by (vůbec) co, bez jediného čeho

say-so: on sb's say-sos čím souhlasem, na čí příkaz

so: be sobýt (tomu) tak, být ten případ jak bylo naznačeno dříve

so: if sojestli ano, je-li tomu tak

worse: so much the worse for sbtím hůř pro koho

acquaintance: I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

afraid: I'm afraid so/not.Obávám se, že ano/ne.

cheap: Don't be so cheap.Nebuď takový škrt/škudlil.

do: I like it. So do I.Líbí se mi to. Mně také.

expect: I expect so/not.Řekl bych, že ano/ne. v odpovědi na otázku

guess: I guess so.Asi ano.

hope: I hope so.Doufám, že ano.

imagine: I imagine so.Domnívám se, že ano.

inclined: If you are so inclinedJestli máte chuť

kind: Be so kind and ...Buď tak hodný a ...

messy: These barbecues are so messy.Při grilování se nadělá hrozný binec.

much: Furniture takes so much room.Nábytek zabírá tak mnoho místa.

much: Well, so much for the producers.Takže tolik o výrobcích.

much: It wasn't so much a discussion as a monologue.Nebyla to ani tak diskuse, jako monolog.

much: I didn't so much as catch sight of him.Ani jsem ho nezahlédla.

must: Why must you do everything so slow.Proč musíš dělat všechno tak pomalu.

need: We needn't have spent so much money.Nemuseli jsme utratit tolik peněz.

noise: Don't make so much noise!Nedělej takový rámus!

relieved: I am so relieved.To se mi ulevilo.

say: I wouldn't say so.Já bych neřekl.

so: I think/hope so.Myslím/Doufám, že ano.

so: I don't think so.Myslím, že ne.

so: She laughed and so did he.Smála se a on také.

so: Hold the glass just/like so.Drž tu sklenici takhle.

so: So I wrote to her.Tak jsem jí napsal.

so-so: The dinner was so-so.Večeře ušla.

squeamish: Don't be so squeamish.Nebuď taková citlivka.

sure: How can you be so sure?Jak si můžeš být tak jistý?

that: She was so nervous that she shook.Byla tak nervózní, že se třásla.

think: I thought so.To jsem si myslel.

think: I don't think so.Myslím, že ne.

touchy: Don't be so touchy.Nebuď taková citlivka.

forth: and so fortha tak dále

a: a tak dáleand so on, and so forth, zkr. etc.

a: a takand so

: až dosudup to now, so far

dál: a tak dáleand so on, etcetera

dalece: tak daleceso much, insofar, to that extent

hůř: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

kvůli: kvůli tomu, abyin order to, so that

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

no: No a (co)?So what?

proto: proto, abyin order to, so that, so as to

shledaná: na shledanougoodbye, hovor. bye, hovor. so long

spíš: tím spíšall the more so

spíš: tím spíš nestill less (so)

tak: tak abyso that

tak: a tak dáleand so on, etcetera, zkr. etc.

účel: za účelem, abyin order to, so as to do sth, for the purpose of doing sth

zatím: hovor. Tak zatím. na shledanouSee you!, So long!, Bye for now.

zvaný: tak zvaný ...the so called ...

ano: Myslím, že ano.I think so.

asi: Je doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.

asi: Asi ne.I don't think so., I think/guess not.

: Pospěš, ať to nepropásneš.Hurry up so that you don't miss it.

dobrota: Buď té dobroty a přines mi...Be so kind and fetch me ...

domnívat se: Domnívám se, že tomu tak není.I don't think (it is) so.

dosavadní: Jeho dosavadní největší úspěch.His greatest success so far.

dosud, doposud: Nikdo si dosud nestěžoval.Nobody has complained so far.

doufat: Doufám, že ano/ne.I hope so/not.

hodný: Byl byste tak hodný a ...Would you be so kind as to ...

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?

laskavý: Buďte prosím tak laskavý a ...Please, be so kind as to ...