Hlavní obsah

im

Předložka + člen

Vyskytuje se v

Adamskostüm: im Adamskostümv Adamově rouše, nahý

allgemein: im Allgemeinen(vše)obecně (vzato)

Anzug: im Anzug seinblížit se, přicházet bouřka, nepřítel ap.

Arsch: im/am Arsch seinbýt v prdeli/řiti pokazit se

Atem: in einem/im selben/im gleichen Atemjedním dechem téměř současně

Atemzug: im nächsten Atemzughned nato

Atemzug: in einem/im selben/im gleichen Atemzugzároveň, najednou, ve stejném okamžiku

Auge: etw. Akk im Auge habenmít v úmyslu, zamýšlet co

Augenblick: im Augenblickmomentálně, teď

Bedarfsfall: für den Bedarfsfall/im Bedarfsfall(e)v případě/pro případ potřeby

Bein: mit beiden Beinen im Leben stehenstát oběma nohama (pevně) na zemi být realista

Bein: mit einem Bein im Gefängnis stehenbýt jednou nohou v kriminále

Bein: Was man nicht im Kopf hat, (das) muss man in den Beinen haben.Co nemá člověk v hlavě, musí mít v nohách.

Benehmen: im Benehmen mit j-mpo dohodě s kým

Bereich: im Bereich des Möglichen liegenbýt v mezích možností

Bild: über etw. Akk im Bild(e) seinbýt v obraze o čem

bleiben: j-m im Ohr bleibenkomu (pořád) znít v uších

bleiben: im Rahmen bleibenzůstat v (obvyklých) mezích

Boot: Wir sitzen alle im selben/in einem Boot.Všichni jsme na jedné lodi.

böse: im Bösenve zlém, ve špatné náladě se rozejít ap.

Bruchteil: im Bruchteil einer Sekundeve zlomku sekundy ve chvilce

Bund: mit j-m im Bunde seinbýt spolčený s kým

Chef: Chef im Ring seinmít hlavní slovo, být šéf

Dorn: j-m ein Dorn im Auge seinbýt komu trnem v oku

Druck: in/im Druck seinbýt ve stresu, být pod tlakem

dunkel: im Dunkeln tappentápat (v temnotách)

Eifer: im Eifer des Gefechtsv zápalu boje

Eimer: im Eimer seinbýt v kýblu/v hajzlu

Elefant: sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmenchovat se jako slon v porcelánu

Engel: die Engel im Himmel singen hörenvidět všechny svaté, slyšet zpívat andělíčky

Fall: gesetzt den Fall, dass..., im Fall(e), dass...pro případ, že..., v případě, že...

Faust: die Faust im Nacken spürenmít nůž na krku

Fett: im Fett sitzenmít se jako prase v žitě

Finger: etw. Akk im kleinen Finger habenmít co v malíčku

Flug: (wie) im Flugejako voda uplynout ap.

Fluss: im Fluss seinbýt v pohybu/proudu jednání ap.

Freie: im Freienvenku

Galopp: im Galoppve spěchu, v pokluse

Gänsemarsch: im Gänsemarschhusím pochodem v zástupu

ganz: im (Großen und) Ganzenvcelku, veskrze, v zásadě

Gefühl: etw. Akk im Gefühl habencítit, tušit co

geheim: im Geheimentajně, v tajnosti, potají

Geist: im Geist(e)v duchu si představovat ap.

gering: nicht im Geringstenani v nejmenším, ani náhodou

gesund: gesund sein wie ein Fisch im Wasserbýt zdravý jako rybička

Gold: Morgenstund(e) hat Gold im Mund(e).Ranní ptáče dál doskáče.

Grab: mit einem Fuß/Bein im Grabe stehenbýt jednou nohou v hrobě

Griff: etw. Akk im Griff habenovládat koho/co

groß: im Großen und Ganzenobecně vzato

Grund: im Grunde (genommen)v podstatě (vzato), vlastně

Grüne: im Grünen, ins Grünev přírodě, do přírody

Hafen: in den Hafen der Ehe einlaufen, im Hafen der Ehe landenzakotvit v manželském přístavu

herrschen: Es herrscht Schweigen im Walde.Je ticho po pěšině.

Herz: j-m dreht sich das Herz im Leib(e) herumkomu puká srdce žalem ap.

Himmel: im sieb(en)ten Himmel seinbýt v sedmém nebi

Hinblick: im/in Hinblick auf etw. Akkse zřetelem, s ohledem na co

Hinterhalt: im Hinterhalt habenmít v záloze/rezervě

Hinterkopf: etw. Akk im Hinterkopf habenmít co na paměti nezapomenout

Hirnkasten: nichts im Hirnkasten habennemít nic v mozkovně

Irrenhaus: Hier geht's (ja) zu wie im Irrenhaus.Tady je to jako v blázinci.

Irrtum: im Irrtum seinüber j-n/etw. mýlit se v kom/čem, být na omylu

Katze: die Katze im Sack kaufenkupovat zajíce v pytli

kaufen: die Katze im Sack kaufenkupovat zajíce v pytli

Keim: etw. Akk im Keim erstickenudusit co v zárodku

Kloß: einen Kloß im Hals habenmít knedlík v krku

Knick: einen Knicks im Auge habenšilhat

Kurs: bei j-m hoch im Kurs stehenbýt u koho v kurzu zpěvák, kniha ap.

Lauf: im Lauf(e)v průběhu, během určité doby

Laufschritt: im Laufschrittv poklusu

Magen: j-m (schwer) im/auf dem Magen liegenležet komu v žaludku

Minus: im Minus seinbýt v minusu/dluzích

Mondschein: Du kannst mir (mal) im Mondschein begegnen!Ty mi můžeš být ukradený!, Kašlu na tebe!

Name: in j-s/etw. Namen, im Namen (von)ve jménu, jménem koho/čeho zákona ap.

Nu: im Nuv (oka)mžiku, mžikem, hned

Preis: hoch im Preis stehenmít vysokou cenu

Prinzip: im Prinzipv principu/podstatě/zásadě

Rahmen: im Rahmen bleiben, sich im Rahmen haltenzůstat/držet se v mezích

Regen: j-n im Regen (stehen) lassen, in den Regen stellennechat koho ve štychu

Rosine: (große) Rosinen im Kopf habennosit hlavu v oblacích

Sack: etw. Akk im Sack habenmít v kapse/suchu co

Saft: j-n im eigenen Saft schmoren (lassen)(nechat) koho dusit ve vlastní šťávě

Sand: Sand im Getriebepřekážka, písek v soukolí

Sattel: fest im Sattel sitzensedět pevně v sedle v práci ap.

Schild: etw. Akk gegen j-n/etw. im Schilde führenmít co za lubem, kout co proti komu

Schlafrock: im Schlafrockv županu

Schlepp: im Schlepp etw. Genve vleku čeho

Schwang: im Schwang(e) seinbýt in/v módě

Sinn: etw. Akk im Sinn habenmít v úmyslu, zamýšlet co

sitzen: im gleichen Boot sitzenbýt na jedné lodi

sitzen: im Fett sitzentopit se v penězích