Hlavní obsah

his [hɪz unstressed ɪz]

Zájmeno

  • jeho, svůj onHe cut his finger.Řízl se do prstu.

Vyskytuje se v

čekat: nechat koho čekatkeep sb waiting., hovor. have sb cooling his heels

dát: dát komu výpověďgive sb his/her notice

přeskočit: komu přeskočilosb has gone crazy, sb lost his/her marbles, sb went nuts/bananas/BrE bonkers, z náporu ap. sb cracked up

vrátit: vrátit peníze komupři reklamaci refund sb's money, give sb his/her money back, uhradit výlohy reimburse sth

výpověď: dát komu výpověďgive sb his/her notice, hovor. fire sb

bliknout: Řidič blikl předními světly.The driver flashed his headlights.

burcovat: burcovat koho ze spánkurouse sb from his sleep

cvakat: Cvakal zuby.His teeth chattered.

čouhat: Z kapsy mu čouhal nůž.A knife was poking out of his pocket.

dopít: Dopil kávu.He finished his coffee.

dosavadní: Jeho dosavadní největší úspěch.His greatest success so far.

harašit: hovor. Haraší mu.He is strange in the head., He has lost his marbles.

jednička: Dostal z písemky jedničku.He got an A on his paper.

jeho: Je to jeho auto?Is it his car?

jeho: Tyto boty jsou jeho.These shoes are his.

jeho: jeho dobrý přítela good friend of his

jeho: To je jeho věc.That's his business.

jeho: Filmy to je jeho. má je rádHe is much into films., AmE slang. Movies are his bag.

jeho: jeho výsostHis Majesty

jektat: Jektal zuby.His teeth chattered.

křeč: Dostal křeč do stehna.He got a cramp in his thigh.

křivdit: Abychom mu nekřivdili ...To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...

kulhat: Kulhá na levou nohu.He limps on his left leg., He has a limp in his left leg.

louskat: Louskal ořechy zuby.He was cracking nuts with his teeth.

mířit: Mířil zbraní na lupiče.He was pointing his gun at the burglar.

mutovat: Mutuje.His voice is breaking.

nabourat: Naboural auto.He crashed his car., měl nehodu He had a car crash.

nahradit: Byl nahrazen svým zástupcem.He was replaced by his deputy.

nasadit: Nasadil si klobouk.He put on his hat.

nasednout: Nasedl na motorku.He got on his bike.

natáhnout: Natáhl ruku.He stretched out his hand.

natéct: Natekl mu prst.His finger swelled.

natlouct: Natloukl si koleno.He bruised his knee.

nazout (si): Nazul si boty.He put on his shoes.

nedostatek: Jeho dílo má své nedostatky.His work has its shortcomings.

nejraději: Nejraději se dívá na televizi.His favourite activity is watching TV.

němu: Půjdeme k němu.Let's go to his place.

obdivovat (se): Obdivoval jsem jeho odvahu.I admired his courage.

odběr: Byl na odběru (krve).He had his blood taken.

odebrat: Odebrali mu řidičský průkaz.He had his driving licence revoked.

odepnout: Odepnul si bezpečnostní pás.He unfastened his seat belt.

odložit: Odložil svůj odjezd.He postponed his departure.

opařit: Opařil si nohu.He scalded his leg.

opustit: Opustila ho žena.His wife left/walked out on him.

oslepnout: Jeho pes oslepl.His dog went blind.

padat: Padají mu vlasy.His hair is falling out.

pára: Šla mu pára od pusy. zimou ap.Smoke was coming out of his mouth.

píchnout: Píchnul do masa vidličkou.He stabbed (at) the meat with his fork.

podepsat se: Neumí se ani podepsat.He can't even write/sign his name.

podle: soudě podle jeho věkujudging by his age

podlehnout: Podlehl zraněním.He succumbed to his injuries.

podlomit: To podlomilo jeho zdraví.That ruined his health.

polámat: Polámal si žebra.He broke his ribs.

povolit: Povolil si pásek.He loosened his belt.

prodrat se: Prodral se do domu.He forced his way into a house.

provázet: Byl provázen svou ochrankou.He was accompanied by his bodyguards.

přitáhnout: Přitáhl si židli blíž.He drew his chair nearer.

ptát se: Ptal jsem se ho na jeho práci.I asked him about his job.

půjčit: Půjčil mi svoje auto.He lent me his car.

raný: jeho raná dílahis early works

rovnováha: Ztratil rovnováhu.He lost his balance.

sahat: Voda mu sahala až po ramena.Water was reaching to his shoulders.

samý: Nohy měl samou jizvu.His legs were all scars.

se, si: Zlomil si palec.He broke his thumb.

sfouknout: Vítr mu sfoukl klobouk.The wind blew off his hat.

skočit: Skočila mu kolem krku.She threw her arms around his neck.

skončit: V práci skončil. odešelHe quit his job.

slušně: Umí slušně anglicky.He speaks decent English., His English is fairly good.

spadat: To spadá do jeho pravomoci.It comes under his competence.

spadnout: Spadla mu peněženka.He dropped his purse.

srovnat: Srovnal si kravatu.He straightened his tie.

stáhnout: Stáhl si boty.He pulled his shoes off.

stěhovat se: Stěhuje se k tetě.He is moving to his aunt's house.

stočit se: Řeč se stočila na jeho práci.The conversation turned to his job.

sundat: Sundal nohy ze stolu.He took his feet off the table.

svůj, svá, své, svoje: on se svými rodičihe with his parents

svůj, svá, své, svoje: Chce svůj vlastní byt.He wants a flat of his own.

téct: Po tvářích mu tekly slzy.Tears were running down his cheeks.

téct: Teče mu krev z nosu.His nose is bleeding.

těkat: Těkal pohledem po místnosti.His eyes roved round the room.

těšit: Jeho práce ho těší.He enjoys his job.

tetovat: Dal se tetovat na ruce.He had his hand tattooed.

tlouct: Tluče mu srdce?Is his heart beating?

třást se: Hlas se mu třásl.His voice trembled.

uhodit se: Uhodil se hlavou o ...He banged his head against ...

ukrást: Ukradli mu hodinky.They stole his watch., oloupili ho He was robbed of his watch.

uletět: Uletělo mu letadlo.He missed his plane.

ulevit: Ulevilo mu to od bolesti.It eased his pain.

unést: Jeho syn byl unesen.His son was kidnapped.

useknout: Usekl si prst.He cut his finger off.