Hlavní obsah

his [hɪz unstressed ɪz]

Zájmeno

  • jeho, svůj onHe cut his finger.Řízl se do prstu.

Vyskytuje se v

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

head: give sb his headnechat koho jednat podle vlastního rozumu

heart: sb's heart is in his/her mouthmá srdce až v krku trémou ap.

place: put sb in his placeusadit koho, setřít, srazit koho

toe: keep sb on his toesudržovat koho ve střehu

word: man/woman of his/her wordspolehlivý člověk, kdo drží slovo

bring: bring sb to his/her feetpostavit koho na nohy

loll: (with) his tongue lolling outs jazykem vyplazeným/na vestě

put off: put sb off his/her foodvzít chuť k jídlu komu

rank: strip sb of his/her rankzbavit koho hodnosti, degradovat koho

above: He lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

avail: All his efforts were to no avail.Všechno jeho snažení bylo zbytečné.

be: It was to be his first trip.Měl to být jeho první výlet.

blow: He blew on his tea to cool it.Fouknul do čaje, aby ho zchladil.

boast: It is his boast that ...Může se (po)chlubit tím, že ...

booby trap: His car has been booby-trapped.Do jeho auta někdo nastražil bombu.

bring up: He was brought up by his grandma.Vychovala ho babička.

cut: He cut his finger.Řízl se do prstu.

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

dearly: He paid dearly for his mistake.Za svůj omyl draze zaplatil.

delay: He delayed his departure.Odložil svůj odjezd.

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

erupt: His skin erupted in pimples.Na kůži se mu vyrazily pupínky.

feel: He felt her leg against his.Cítil dotyk její nohy na své.

fifty: He is in his fifties.Je mu něco přes padesát.

find: His body was found last week.Jeho tělo bylo nalezeno minulý týden.

half: His eyes were half closed.Jeho oči byly napůl zavřené.

have: He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.

his: He cut his finger.Řízl se do prstu.

jam: He jammed his cap on his head.Narazil si čepici na hlavu.

kidnap: His son was kidnapped.Jeho syn byl unesen.

kind: I hate John and his kind.Nenávidím Johna a jemu podobné.

lay: She laid her hand on his shoulder.Položila mu ruku na rameno.

look: He doesn't look his age.Nevypadá na svůj věk.

make: His bed was neatly made.Měl vzorně ustláno.

mind: Has he made up his mind?Už se rozhodl?

mine: It was his fault, not mine.Byla to jeho chyba, ne moje.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

own: He started a company of his own.Založil svou vlastní firmu.

part: Well, for his part ...No pokud jde o něj ...

pending: He is here pending his request for asylum.Je tady na vyřízení své žádosti o azyl.

press: He pressed his back to the wall.Přitiskl se zády ke zdi.

repertoire: his repertoire of funny storiesjeho zásoba zábavných historek

rest: He rested his arms on the table.Opřel si ruce o stůl.

rightful: his rightful place in historymísto v dějinách, které mu právem náleží

shall: He shall not make his speech.On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.

slip: The knife slipped out of his hand.Nůž mu vyklouzl z ruky.

struggle: He struggled to his feet.S obtížemi se postavil na nohy.

theirs: It was his fault, not theirs.Byla to jeho chyba, ne jejich.

through: The melody ran through his brain.Ta melodie se mu honila hlavou.

to: to his surprise ...k jeho překvapení ...

twitch: His eyelid twitched.Cukalo mu víčko.

undaunted: Undaunted by his failure, he kept on fighting.Nenechal se odradit neúspěchem a bojoval dál.

unfunny: I found his comments most unfunny.Jeho poznámky mi nepřipadaly vůbec vtipné.

unheard: His pleas went unheard.Jeho prosby zůstaly nevyslyšeny/nikdo nechtěl slyšet.

unreadable: His latest novel is unreadable.Jeho nejnovější román se nedá číst.

up: He put his hand up.Zvedl ruku., Dal ruku nahoru.

way: Arguing is not his way.Hádání není jeho styl.

wipe: He wiped his hands on a towel.Otřel si ruce do ručníku.

would: She wouldn't accept his gift.Nechtěla přijmout jeho dar.

pants: hovor. catch sb with his pants downnachytat koho v trapné situaci, nachytat koho na švestkách nepřipraveného

trousers: catch sb with his/her trousers downnachytat koho na hruškách/švestkách nepřipraveného, v prekérní situaci

čekat: keep sb waiting., hovor. have sb cooling his heelsnechat koho čekat

dát: give sb his/her noticedát komu výpověď

nechat: keep sb waiting, hovor. have sb cooling his heels, odložením na jindy put sb off, stand upnechat koho čekat

přeskočit: sb has gone crazy, sb lost his/her marbles, sb went nuts/bananas/BrE bonkers, z náporu ap. sb cracked upkomu přeskočilo

vrátit: při reklamaci refund sb's money, give sb his/her money back, uhradit výlohy reimburse sthvrátit peníze komu

výpověď: give sb his/her notice, hovor. fire sbdát komu výpověď

vyvést: put sb out of countenance, disconcert sb, hovor. a poplést put sb off his/her strokevyvést koho z míry

bliknout: The driver flashed his headlights.Řidič blikl předními světly.

burcovat: rouse sb from his sleepburcovat koho ze spánku

cvakat: His teeth chattered.Cvakal zuby.

čouhat: A knife was poking out of his pocket.Z kapsy mu čouhal nůž.

dopít: He finished his coffee.Dopil kávu.

dosavadní: His greatest success so far.Jeho dosavadní největší úspěch.

harašit: He is strange in the head., He has lost his marbles.hovor. Haraší mu.

jednička: He got an A on his paper.Dostal z písemky jedničku.

jeho: Is it his car?Je to jeho auto?

jektat: His teeth chattered.Jektal zuby.

křeč: He got a cramp in his thigh.Dostal křeč do stehna.

křivdit: To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...Abychom mu nekřivdili ...

louskat: He was cracking nuts with his teeth.Louskal ořechy zuby.

mířit: He was pointing his gun at the burglar.Mířil zbraní na lupiče.

mutovat: His voice is breaking.Mutuje.

nabourat: He crashed his car., měl nehodu He had a car crash.Naboural auto.

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá

nahradit: He was replaced by his deputy.Byl nahrazen svým zástupcem.

nasadit: He put on his hat.Nasadil si klobouk.

nasednout: He got on his bike.Nasedl na motorku.

natáhnout: He stretched out his hand.Natáhl ruku.

natéct: His finger swelled.Natekl mu prst.

natlouct: He bruised his knee.Natloukl si koleno.

nazout (si): He put on his shoes.Nazul si boty.

nedostatek: His work has its shortcomings.Jeho dílo má své nedostatky.

nejraději: His favourite activity is watching TV.Nejraději se dívá na televizi.

němu: Let's go to his place.Půjdeme k němu.

obdivovat (se): I admired his courage.Obdivoval jsem jeho odvahu.

odběr: He had his blood taken.Byl na odběru (krve).

odebrat: He had his driving licence revoked.Odebrali mu řidičský průkaz.

odepnout: He unfastened his seat belt.Odepnul si bezpečnostní pás.

odložit: He postponed his departure.Odložil svůj odjezd.

opařit: He scalded his leg.Opařil si nohu.

opustit: His wife left/walked out on him.Opustila ho žena.

oslepnout: His dog went blind.Jeho pes oslepl.

padat: His hair is falling out.Padají mu vlasy.

pára: Smoke was coming out of his mouth.Šla mu pára od pusy. zimou ap.

podle: judging by his agesoudě podle jeho věku

podlehnout: He succumbed to his injuries.Podlehl zraněním.

podlomit: That ruined his health.To podlomilo jeho zdraví.

polámat: He broke his ribs.Polámal si žebra.

povolit: He loosened his belt.Povolil si pásek.

pozdravovat: John says hi to everyone., John asked me to give his regards to everyone.John vás všechny pozdravuje.

prodrat se: He forced his way into a house.Prodral se do domu.

provázet: He was accompanied by his bodyguards.Byl provázen svou ochrankou.

přitáhnout: He drew his chair nearer.Přitáhl si židli blíž.

ptát se: I asked him about his job.Ptal jsem se ho na jeho práci.

půjčit: He lent me his car.Půjčil mi svoje auto.

raný: his early worksjeho raná díla

rovnováha: He lost his balance.Ztratil rovnováhu.

sahat: Water was reaching to his shoulders.Voda mu sahala až po ramena.