Hlavní obsah

his [hɪz unstressed ɪz]

Zájmeno

  • jeho, svůj onHe cut his finger.Řízl se do prstu.

Vyskytuje se v

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

head: give sb his headnechat koho jednat podle vlastního rozumu

heart: sb's heart is in his/her mouthmá srdce až v krku trémou ap.

place: put sb in his placeusadit koho, setřít, srazit koho

toe: keep sb on his toesudržovat koho ve střehu

word: man/woman of his/her wordspolehlivý člověk, kdo drží slovo

bring: bring sb to his/her feetpostavit koho na nohy

bring: bring sb to his/her kneessrazit koho do kolen

loll: (with) his tongue lolling outs jazykem vyplazeným/na vestě

put off: put sb off his/her foodvzít chuť k jídlu komu

rank: strip sb of his/her rankzbavit koho hodnosti, degradovat koho

above: He lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

acquaintance: I made his acquaintance in ...Seznámil jsem se s ním v...

avail: All his efforts were to no avail.Všechno jeho snažení bylo zbytečné.

be: It was to be his first trip.Měl to být jeho první výlet.

blow: He blew on his tea to cool it.Fouknul do čaje, aby ho zchladil.

blow: The umpire blew his whistle.Rozhodčí zapískal.

boast: It is his boast that ...Může se (po)chlubit tím, že ...

booby trap: His car has been booby-trapped.Do jeho auta někdo nastražil bombu.

bring up: He was brought up by his grandma.Vychovala ho babička.

cut: He cut his finger.Řízl se do prstu.

cut: He cut his (first) tooth.Prořezal se mu první zub. dítěti

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

dearly: He paid dearly for his mistake.Za svůj omyl draze zaplatil.

delay: He delayed his departure.Odložil svůj odjezd.

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

erupt: His skin erupted in pimples.Na kůži se mu vyrazily pupínky.

feel: He felt her leg against his.Cítil dotyk její nohy na své.

fifty: He is in his fifties.Je mu něco přes padesát.

find: His body was found last week.Jeho tělo bylo nalezeno minulý týden.

force: He forced his way through the crowd.Prodral se davem.

get: He got his teeth fixed.Nechal si spravit zuby

grieve: I was grieved to hear of his suicide.Velice mě zarmoutilo, když jsem slyšel o jeho sebevraždě.

gun: They put a gun to his head.Dali mu pistoli k hlavě., přen. Dali mu nůž na krk.

half: His eyes were half closed.Jeho oči byly napůl zavřené.

have: He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.

hung up: He's hung up about his height.Má mindrák ze své výšky.

jam: He jammed his cap on his head.Narazil si čepici na hlavu.

kidnap: His son was kidnapped.Jeho syn byl unesen.

kind: I hate John and his kind.Nenávidím Johna a jemu podobné.

lay: She laid her hand on his shoulder.Položila mu ruku na rameno.

look: He doesn't look his age.Nevypadá na svůj věk.

make: His bed was neatly made.Měl vzorně ustláno.

make: He made a mess of his interview.Úplně ten svůj pohovor zbabral.

make: He made his own boat.Udělal si vlastní loď.

mind: Has he made up his mind?Už se rozhodl?

mine: It was his fault, not mine.Byla to jeho chyba, ne moje.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

own: He started a company of his own.Založil svou vlastní firmu.

own: He lives on his own.Žije sám.

part: Well, for his part ...No pokud jde o něj ...

pending: He is here pending his request for asylum.Je tady na vyřízení své žádosti o azyl.

press: He pressed his back to the wall.Přitiskl se zády ke zdi.

recognizance: He was released on his own recognizance.Byl dočasně podmínečně propuštěn z vazby. do dalšího soudního jednání

repertoire: his repertoire of funny storiesjeho zásoba zábavných historek

rest: He rested his arms on the table.Opřel si ruce o stůl.

rightful: his rightful place in historymísto v dějinách, které mu právem náleží

shall: He shall not make his speech.On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.

slip: The knife slipped out of his hand.Nůž mu vyklouzl z ruky.

struggle: He struggled to his feet.S obtížemi se postavil na nohy.

theirs: It was his fault, not theirs.Byla to jeho chyba, ne jejich.

through: The melody ran through his brain.Ta melodie se mu honila hlavou.

to: to his surprise ...k jeho překvapení ...

twitch: His eyelid twitched.Cukalo mu víčko.

undaunted: Undaunted by his failure, he kept on fighting.Nenechal se odradit neúspěchem a bojoval dál.

unfunny: I found his comments most unfunny.Jeho poznámky mi nepřipadaly vůbec vtipné.

unheard: His pleas went unheard.Jeho prosby zůstaly nevyslyšeny/nikdo nechtěl slyšet.

unreadable: His latest novel is unreadable.Jeho nejnovější román se nedá číst.

up: He put his hand up.Zvedl ruku., Dal ruku nahoru.

way: Arguing is not his way.Hádání není jeho styl.

way: He couldn't find his way.Nemohl najít cestu., Bloudil.

wipe: He wiped his hands on a towel.Otřel si ruce do ručníku.

would: She wouldn't accept his gift.Nechtěla přijmout jeho dar.

pants: hovor. catch sb with his pants downnachytat koho v trapné situaci

trousers: catch sb with his/her trousers downnachytat koho na hruškách/švestkách nepřipraveného, v prekérní situaci