Hlavní obsah

does [dʌz]

Související hesla

3.sg of do

Vyskytuje se v

battle: do battle with sbbojovat proti komu

best: do one's best to ...udělat všechno pro ..., snažit se ze všech sil, aby ...

bidding: do sb's biddingposlouchat koho na slovo

bird: do birdsedět, bručet ve vězení

bit: do one's bitpřispět svým dílem, odvést své, přispět se svou troškou (do mlýna)

business: do business with sbobchodovat, dělat obchody s kým

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

clock: do sth against the clockzávodit s časem v čem

credit: do sb creditbýt komu ke cti, dělat komu čest

damage: the damage is doneuž se stalo, už se nedá nic dělat

dare: don't you dare do sthneopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžka

dish: do the dishesumý(va)t nádobí

do: be doing(chystat se) dělat, mít v plánu brzy

do down: do sb downshazovat, srážet koho

do for: be done forbýt vyřízený osoba ap.

do in: do sb inoddělat, sejmout, odkráglovat koho zabít

done: Done!Platí!, Dobrá!, Ujednáno! o dohodě

do out: done outvyvedený, udělaný jak styl pokoje ap.

do out of: do sb out ofsth hovor. (o)šidit, obrat, připravit, okrást koho o co podvodem ap.

do over: do sth overvybrat, vybílit, obrátit naruby vykrást

do up: do sth upzapnout knoflíky ap.

easy: Easy does it.Opatrně., Pomalu., Zlehka. při přemísťování velkého předmětu ap.

error: (do) sth in error(udělat) co omylem

force: do sth from force of habitdělat co ze zvyku bez přemýšlení

fun: do sth for (the) fun (of it)(u)dělat co jen tak pro zábavu

get: get sth donedát (si) udělat co

give: I don't give a damn/toss/hoot/two hootsJe mi to fuk/jedno., Na to kašlu.

go: Where do we go from here?Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problému

good: do sb goodpomoci, prospět, udělat dobře komu

happy: be happy to do sthrád udělat co odpovědět na otázku ap.

hard: feel hard done bymít pocit křivdy, být ukřivděný

harm: it does no harm to do sth, there is no harm in doing sthnikomu neublíží, když udělá co, nic se nestane, když se udělá co

have: have sth donenechat/dát si co udělat

head: do sb's head inštvát koho, jít na nervy, lézt na mozek komu

honour: do the honoursbýt oficiálním hostitelem, mít oficiální poslání o osobě, přen. zhostit se toho úkolu ap.

how: How do you do.Těší mě. při oficiálním seznamování

injustice: do sb an injustice(u)křivdit komu, spáchat na kom křivdu

justice: do justice to sb/sthdobře vystihnout, pravdivě vykreslit koho/co

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

make: make do with sthvystačit si s čím, spokojit se s čím

matter: It doesn't matter.To nevadí.

mention: Don't mention it.Není zač., To nestojí za řeč. reakce na poděkování

mind: do not mind sthbýt jedno co komu

need: sb need not have done sth, sb didn't need to do sthkdo nemusel udělat co ale udělal

nicely: be doing nicelyvést si dobře, být úspěšný

nor: nor do(es)/did sbkdo také ne, ani kdo ne záporné přitakání

nothing: nothing doingnejde/nepůjde to, nic nebude, nic/co naplat

pardon: I (do) beg your pardonOmlouvám se., Promiňte., Pardon.

prompt: be prompt to do sthbez prodlení udělat co

proud: do sb proudřádně (po)hostit, hýčkat hosta ap. koho

say: You don't say.Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkasticky

service: do sb a serviceprokázat komu službu, pomoci komu

so: so do(es)/did sbkdo také, taky, stejně tak kladný dovětek

spite: do sth to spite sbudělat co komu naschvál, udělat co aby koho naštval

stead: do sth in sb's steadudělat co (na)místo koho

thing: do the right thingudělat správnou věc, zachovat se správně

time: be doing timebýt v base, bručet, sedět

trick: do the tricksplnit (svůj) účel, udělat své, vyřešit situaci

turn: do sb a good turnprokázat komu službu/laskavost

well: sb would do well to do sthkdo by udělal dobře, kdyby udělal co, bylo by dobré, aby kdo udělal co

why: why (do) nota co takhle ...při navrhování

world: do sb the world of goodudělat moc dobře, moc prospět komu spánek ap.

worse: you can do worse than do sthneuškodilo by udělat co

ask: Don't ask me.Mě se neptej., Co já vím. já o tom nic nevím

wrong: don't get me wrongnechápej mě špatně

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

answer: He didn't answer the phone.Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.

arithmetic: do arithmeticpočítat dělat základní operace

ale: Come on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!Ale jdi! nevěřícně

běžka: do cross-country skiingjezdit na běžkách

brát: take drugs, hovor. do drugs, muset be on drugs, dopovat dopebrát drogy

co: no problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at allnení za co poděkování

anglicky: How do you say it in English?Jak je to anglicky?

ani: He didn't drink, nor eat.Nejedl ani nepil.

ano: Do you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – Ano

arabsky: Do you speak Arabic?Umíte arabsky?

asi: I don't think so., I think/guess not.Asi ne.

: Hurry up so that you don't miss it.Pospěš, ať to nepropásneš.

bát se: Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!Neboj se!

bavit: I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.Už mě to nebaví.

běda: Don't you dare go there!Běda ti tam jít! neopovaž se

bláznit: Don't be crazy!Neblázni!

blbost: Don't do anything stupid.Neudělej nějakou blbost.

bleskovka: It was done in a flash.Byla to bleskovka.

bohatě: It will do nicely., It'll be more than enough.To bude bohatě stačit.

brát se: What are you doing here?, What brings you here?Kde se tady bereš?

budit: Don't wake him yet.Ještě ho nebuď.

bydlet: Where do you live?Kde bydlíš? trvale

být: I don't feel well.Není mi dobře.

ceknout: She didn't even peep.Ani necekla.

cena: It is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.To nemá cenu. je to zbytečné

cítit se: How do you feel?, How are you feeling?Jak se cítíš?

cokoli: I would do anything.Udělal bych cokoli.

a: (And) that's it!, to bychom měli So that's that!, hotovo Done!, je to snadné And bob's your uncle.A je to!

anglický: take French leave, BrE, hovor. do a bunk, AmE,hovor. do a fadezmizet po anglicku

buď: It's make or break., It's do or die.Je to buď a nebo.

buřt: I don't give a damn/hoot (about it).Je mi to buřt/vuřt. jedno

backhanded: do sth in a backhanded way(u)dělat co nepřímo

breaststroke: do the breaststrokeplavat prsa

can-do: can-do spiritnezdolný duch

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

cooking: do the cooking(u)vařit

crossword: doing crosswordsluštění křížovek

deliberation: do sth with deliberationdělat co s rozvahou

disservice: do sb a disserviceuškodit, ublížit komu

division: do divisiondělit, provádět dělení

doe: (deer) doelaň, srna

do-it-yourself: do-it-yourself guy(domácí) kutil

don't: dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

double-take: do a double-takezarazit se, pozastavit se udiveně ap.

drug: take/do drugsbrát drogy

duty: do one's dutykonat svou povinnost

exam: take/sit/do an exam in sthdělat zkoušku z čeho

fine: do finemít se dobře, být v pořádku zdravý, stačit být dostatečný

full: do sth full outdělat co naplno/s plným nasazením

haste: do sth with hasteuspěchat co, dělat ve spěchu co

head count: do a head count(s)počítat přítomné (osoby)

hesitate: Don't hesitate to ...Bez obav, Klidně, Neváhej(te) a ...

hiking: do some hiking, go hikingchodit na túry

homework: do one's homeworknapsat (si) domácí úkol(y)

in: in doing sopři tom, tím danou činností

ironing: do the ironing(vy)žehlit

juggling act: do a juggling actsnažit se dělat několik věcí najednou

kit: do-it-yourself kitsouprava pro domácí kutily

lark: do sth for a larkdělat co z legrace i když riskantně

laundry: do the laundryvyprat (si), prát prádlo

lie down: do sth lying downdělat co vleže

likewise: do likewiseudělat/učinit totéž

line: do a line of sthdát si lajnu čeho drogy ap.

living: do sth for a livingživit se čím

manipulate: manipulate sb into doing sthvmanipulovat koho do čeho, navést koho k čemu

medium: medium donestředně propečený steak ap.

necessity: do sth out of necessitydělat co z nutnosti