Hlavní obsah

tout [tuˌ tut]

Přídavné jménotous , toutes

 1. tout le, toute la, tous les/toutes les všechen, celý, veškerýtout le jourcelý dentoute la nuitcelou noctout le mondevšichni (lidé), každý
 2. tout un/toute une celý (jeden), jeden celýtout un/toute une přen. úplný
 3. plný, samýv j. č. bez členuà toute vitesseplnou rychlostíde toute beautépřekrásný
 4. celýu jmen měst a autorůtout Pariscelá Paříž(le) Tout-Pariscelá Paříž nejdůležitější lidé Paříže
 5. tous, toutes všichni, každýtous les autresvšichni ostatní
 6. všichni, obav mn. č. se členem nebo beztous (les) deuxoba (dva)
 7. tous/toutes každýve spojení s časovými údajitous les jourskaždý dentous les matinskaždé ránotous les premiers vendredis de chaque moiskaždý první pátek v měsíc
 8. tout/toute každý jakýkoli, kterýkoliv sg. bez členuà tout hasardnazdařbůhà toute heurev kteroukoli (denní či noční) dobuen tout casv každém případě

Příslovcetous , toutes

 1. somme toute vcelku, celkem vzato, konec konců
 2. pas du tout naprosto/vůbec nerien du toutvůbec nicplus du toutuž vůbec ne
 3. du tout au tout úplně, naprosto, od základu měnit ap.
 4. docela, úplně, zcelatout petitmaličký
 5. před adverbii a předložkami neměnné - touttout autourkolem dokolaà tout jamaisnadobro, navždytout justetak akoráttout à coupnáhle, najednoutout à l'heurepřed chvílí, za chvíliÀ tout à l'heure !(Za chvíli) Na shledanou!tout de suiteihned
 6. tout à fait naprosto, úplně, zcela

Zájmenotous , toutes

 1. vše, všechno, všeckoTout va bien.Vše jde dobře.Ce sera tout pour aujourd'hui.Pro dnešek to bude vše.bonne à tout faireholka pro všechno
 2. tous/toutes všichni, všechnytous autant que nous sommesmy všichni bez rozdílu, všichni, jak tu jsmeune fois pour toutesjednou pro vždy

Frázetous , toutes

 1. à tout prendrecelkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolemaprès toutostatně, konec koncůavant toutpředevšímmalgré tout(přesto) přese všechno

Vyskytuje se v

bas: tout basv duchu

blinde: à toute blindebleskově, bleskurychle

bonnement: tout bonnement(docela) prostě, opravdu, otevřeně

casser: à tout casserstrašně moc, nanejvýš, všeho všudy

comme: comme toutneobyčejně, mimořádně, obzvláště

coup: tout d'un coup, tout à coupnajednou, naráz, zčistajasna

diable: du diable, de tous les diableshrozný, strašný, pekelný

éternité: de toute éternitéodjakživa

fait: tout à faitúplně, zcela

force: à toute forceza každou cenu, mermomocí, vší mocí

hasard: à tout hasardpro každý případ, pro všechny případy

heure: à toute heurestále, (po) celý den

jour: tous les jourskaždý den, denně neustále

loisir: (tout) à loisirvolně, beze spěchu

long: (tout) au longzeširoka, obšírně, podrobně

malgré: malgré tout(přesto) přese všechno

moins: tout au moins, à tout le moins, pour le moinspřinejmenším, nejméně, alespoň

moment: à tout moment, à tous momentsneustále, v každém okamžiku, kdykoli

monde: tout le mondekaždý, všichni

pompe: à toute pompeplnou parou, co nejrychleji

prendre: à tout prendrekonec konců, celkem vzato, když se to tak vezme

repos: de tout reposklidný, jistý, bezpečný

rien: un/une rien du toutnula o člověku

seul: tout seulúplně sám

somme: somme toutekoneckonců, konečně, zkrátka (a dobře)

suite: tout de suiteihned, okamžitě

temps: de tout tempsodjakživa

terrain: tout terrainterénní vozidlo ap.

tout: tout le, toute la, tous les/toutes lesvšechen, celý, veškerý

tout-puissant: le Tout-PuissantVšemohoucí

uniment: tout uniment(zcela) prostě, jednoduše, bez okolků

volée: à la volée, à toute volées rozmachem, vší silou

abord: tout d'abord(ze všeho) nejdříve

acception: dans toute l'acception du termev plném slova smyslu

allure: rouler à toute allurejet plnou rychlostí

apparence: selon toute apparencepodle všeho zdání

autour: tout autour de qqn/qqchkolem dokola, kolkolem koho/čeho

beauté: de toute beautépřekrásný

caprice: passer à qqn tous ses capricesvyhovět rozmarům koho

cas: en tout casv každém případě

cessant: toute(s) affaire(s) cessante(s)bezodkladný, okamžitý

changer: changer du tout au toutzměnit se úplně

chose: avant toute chosepředevším

confondre: toutes choses confonduesvšechno dohromady

considérer: tout bien considérépo zralé úvaze

corps: trembler de tout son corpstřást se po celém těle

couleur: passer par toutes les couleursstřídat všechny barvy rozčilením

court: tout court(zcela) krátce, (zcela) prostě

craché: tout crachéna vlas podobný, podobný jak vejce vejci

danger: de tous les dangersvelmi nebezpečný, plný nebezpečí, samé nebezpečí

de: parler de toutmluvit o všem

début: tout au débutúplně na začátku

dévoué: votre (tout) dévouéváš (zcela) oddaný v dopise

égard: à tous (les) égardsv každém ohledu, po všech stránkách

en: en toutcelkem, vcelku

entier: tout entierúplně celý

épreuve: à toute épreuvespolehlivý, osvědčený, vyzkoušený, nezdolatelný

esprit: n'avoir pas tous ses espritsnebýt plně při smyslech

façon: de toute façonv každém případě za jakýchkoli okolností

fin: à toutes fins utilespro všechny případy

avant: avant toutpředevším, v prvé řadě

fois: une fois tous les huit joursvždy jednou za týden

joyeux: être tout joyeuxbýt plný radosti

manière: de toute manière, d'une manière ou d'une autre(ať) tak nebo onak

même: tout de mêmepřesto, nicméně, přece však

mon: Tout est de ma faute.Všechno je to má vina.

penser: penser tout hautpřemýšlet nahlas

peser: tout bien pesépo zralé úvaze, po dobrém uvážení

point: kniž. point du toutvůbec ne

pour: pour tout l'or du mondeza nic na světě

près: tout prèshned vedle, zcela blízko