Hlavní obsah

wet [wet]

Přídavné jméno-tter, -ttest

  1. mokrý, vlhký, promáčenýget wetzmoknout, namoknout, navlhnout
  2. deštivý počasí
  3. wet paintčerstvě natřeno
  4. počůraný, pomočený plenky, spodní prádlo, dítě

Příslovce

  • tech.za mokra zpracovávaný ap.jen ve spojení s pomlčkoutext. wet-spunpředený za mokra

Vyskytuje se v

deserve: sb got what sb deservedkdo dostal, co mu patří

do: what sb did with sthkam kdo dal co, co kdo udělal s čím

dread: dread to think what ...děsit se při pomyšlení, co ..., nechtít ani pomyslet, co ...

dripping: dripping wetcelý promáčený, promoklý na kůži

heck: what the heckale co, vzal to čert

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

like: what is sb/sth likejak vypadá, jaký je kdo/co

mean: know what it meansvědět, jaké to je/co to obnáší

more: what's more(a) navíc, (b)a co víc zdůraznění

nurse: (wet) nursekojná

say: Say what?Cože? nevěřícně na sdělení ap.

so: So (what)?No a (co)?, A co má být?

soaking: soaking (wet)(úplně) promočený, promáčený, úplně nasáklý skrz naskrz

sopping: sopping (wet)promočený skrz naskrz, promoklý až na kůži, úplně zmoklý

up: What's up?Co se děje?, Co je?, Co se stalo?

wet: wet the bedpočůrat (se), počůrávat se, pomočit (se)

what: What?co?, no? vybídnutí k hovoru

whet: whet sb's appetite for sthnavnadit, nabudit koho na co, zvýšit čí chuť na co, do čeho

appetite: whet sb's appetite for sthpovzbudit čí chuť do čeho, i přen. navnadit koho

look: wet lookmokrý efekt u gelu na vlasy ap.

rest: And what about the rest of them?A co ti ostatní?

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

about: And what/how about ... ?A co takhle ... ? návrh ap.

afraid: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

answer: What did he say in answer?Co na to odpověděl?

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

be: What is he trying to do?O co se to pokouší?

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

between: What is the difference between them?Jaký je mezi nimi rozdíl?

bother: What is bothering you?Co tě trápí?, Co tě štve?

brew: What's brewing down there?Co se tam chystá/děje?

bug: What's bugging you?Co tě žere/štve?

by: What do you mean by that?Co tím myslíš?

call: What do you call it in Czech?Jak tomu říkáte česky?

chance: What are the chances that ...?Jaká je pravděpodobnost, že ...?

colour: What colour is the car?Jakou barvu má to auto?

come around: What can I do to make you come around?Co mám udělat, abys změnil názor/aby sis dal říct?

come over: What's come over you?Co tě to popadlo?, Co to do tebe vjelo?

concern: What concern is it of yours?Co ti je do toho?, Proč se o to staráš?

date: What is the date today?Kolikátého dnes je?

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

draw: What drew you to rugby?Co vás přivedlo k ragby?

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

due: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

expect: What do you expect me to do?Co čekáš, že udělám?

favourite: What is your favourite meal?Jaké je tvé oblíbené jídlo?

for: What is it good for?K čemu to je dobré?

get: What time are you getting your train?Kdy ti jede vlak?

have on: What did she have on?Co měla na sobě?

influence: What were your influences?Co vás ovlivnilo? v mládí, kariéře ap.

insinuate: What are you insinuating?Co tím naznačuješ?

intend: What do you intend to do?Co hodláš dělat?

interested: What are you interested in?Co vás zajímá?, O co se zajímáte?

it: It was very wet and windy.Bylo velmi vlhko a větrno.

kind: What kind of tree is this?Co je tohle za strom?

lunch: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

matter: What's the matter?Co je?, Co se děje?

meant: What is meant by that?Co se tím myslí?

movie: What's on at the movies?Co dávají v kině?

much: What was stolen? – Nothing much.Co bylo ukradeno? – Nic moc.

name: What's your name?Jak se jmenuješ?

need: What do you need?Co potřebujete?

news: hovor. What's the news?Co je nového?

next: What's next?Co bude dál?

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

ale: Come on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!Ale jdi! nevěřícně

buď: in any event, come what maybuď jak buď

co: what ifco když

cvrknout: wet osf, wet one's pantscvrknout si

dalece: To what extent?, How far?Jak dalece?

dělat: not know what to do, být bezradný not know which way to turnnevědět, co dělat

natřít: Wet/Fresh paint!Čerstvě natřeno!

no: So what?No a (co)?

omyl: be mistaken about sb/sth, nemít pravdu be wrong, slang. be all wetbýt na omylu ohledně koho/čeho

stát: no matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the costať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

svlažit: wet one's whistlesvlažit hrdlo

víc: and what's morea co víc

vlhčený: wet wipes, řidč. moist towelettes, dětské baby wipesvlhčené ubrousky

: Whatever happens, Come what may ...Ať se stane cokoli ...

barva: What colour is it?Jakou to má barvu?

bát se: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

brát se: What are you doing here?, What brings you here?Kde se tady bereš?

být: What's the matter/going on?Co je? co chceš?, co se děje?

copak: What's worrying you?, What is it that worries you?Copak tě trápí?

cože: You (did) what?Cože jsi (udělal)? překvapení nebo přeslechnutí

čekat: What else did you expect?A co jsi čekal?

číslo: What's your shoe size?Jaké máš číslo bot?

dál: And what's next?A co bude dál?

dát: What will you have to drink?Co si dáš k pití?

dávat: What's on tonight?Co dávají dnes večer?

den: What day is it today?Co je dnes za den?

dít se: What's going on?, slang. What's up?Co se děje?

dívat se: What are you looking at?Na co se díváš?

dnes: What day is it today?Kolikátého dnes je?

docílit: What are you trying to achieve?Čeho chceš docílit?

domyslet: I fear to think of what might happen.Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.

doporučovat: What do you recommend?Co doporučujete?

hledat: What are you looking for?Co hledáš?

hodina: What time is it?Kolik je hodin?

hodlat: What do you intend to do?Co hodláte dělat?

hovořit: What did you speak about?O čem jste hovořili?

hrát: What's on in the cinema?Co hrají v kině?

chlívek: What a sty!Tady je ale chlívek!

chtít: What do you want from me?Co ode mne chcete?

jak: What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?Jak to vypadá?

jaký: What is she like?Jaká je?

jednat se: What is it (about)?, What is the matter?O co se jedná? co mi chcete

ještě: What else?Co ještě?

jídlo: What is your favourite dish?Jaké je vaše oblíbené jídlo?

jíst: teď What are you eating?, obvykle What do you eat?Co jíš?

jít: What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?O co jde?

jmenovat se: What's your name?Jak se jmenuješ?

k, ke, ku: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

kolik: What time is it?Kolik je hodin?

kolikátý: What is the date today?, What date is it today?Kolikátého dnes je?

koníček: What are your hobbies?Jaké máte koníčky?

konkrétně: What in particular?Co konkrétně?

lub: What is he up to?Co má za lubem?

měřit: How tall are you?, What height are you?Kolik měříš?

milý: What a nice surprise!To je ale milé překvapení!

mimoto: It's cheap and what's more, it's entertaining.Je to levné a mimoto zábavné.

mínit: What do you intend to do?Co míníš dělat?

mít: What a beautiful day it is today!, What beautiful weather we're having!To máme dnes hezky!

mlít: What are you talking about?Co to meleš?

mluvit: What are you talking about?O čem to mluvíš?