Hlavní obsah

tagen

Vyskytuje se v

all: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

alt: auf meine alten Tagena stará kolena ve vysokém věku

Jahr: auf Jahr und Tagpřesně na den

morgen: Morgen ist auch noch ein Tag.Zítra je taky den.

Tag: der Jüngste Tagsoudný den

an: an diesem Tagv tento den, toho dne

anstehen: eine Entscheidung ein paar Tage anstehen lassenodložit rozhodnutí o pár dnů

ausdehnen: den Aufenthalt bis zum folgenden Tag ausdehnenprotáhnout pobyt do příštího dne

außer: jeden Tag außer Montagkaždý den kromě pondělí

da: der Tag, da die Wende eintratden, kdy nastal převrat

dämmern: Der Morgen/Tag dämmert.Rozednívá se.

durch: den ganzen Tag durch arbeitenpracovat (po) celý den

ein, eine, ein: in ein bis zwei Tagenza jeden až dva dny

für: Tag für Tagden za dnem, den po dni

von: eine Reise von zwei Tagendvoudenní cesta

zweit(er,e,es): jeden zweiten Tagkaždý druhý den

brausen: Ich brause (mich) jeden Tag.Sprchuji se každý den.

darauf: am Tag darauf/darauf folgenden Tagden nato/následující den

einbrechen: Der Tag bricht ein.Rozednívá se.

einig(er,e,es): für einige Tage verreisenodcestovat na několik dní

einstellen: Am zweiten Tag hat sich Fieber eingestellt.Druhého dne se dostavila horečka.

fortbleiben: Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.Dva dny nepřišel do práce.

Frau: Guten Tag, Frau Meier.Dobrý den, paní Meierová.

gut: Guten Tag!Dobrý den!

hetzen: Sie hetzt den ganzen Tag ohne auszuruhen.Štve se celý den, aniž by si odpočinula.

jener, jene, jenes: an jenen Tagenv těch dnech

mindestens: Er wird mindestens 2 Tage bleiben.Zůstane přinejmenším 2 dny.

paar: in ein paar Tagenza pár dní

regnen: Es regnet den ganzen Tag.Celý den prší.

Rhythmus: der Rhythmus von Tag und Nachtstřídání dne a noci

schlafen: bis in den Tag schlafenspát (až) do bílého dne

sein: Die Tage sind länger geworden.Dny se prodloužily.

solcher, solche, solches: solch ein Tagtakový den

spätestens: Spätestens in fünf Tagen ist er zurück.Nejpozději za pět dní je zpátky.

Stunde: Der Tag hat 24 Stunden.Den má 24 hodin.

verbringen: den ganzen Tag mit Aufräumen verbringenstrávit celý den uklízením

vergehen: Die Tage vergingen (mir) wie im Fluge.Dny (mi) utekly jako voda.

vorher: am Tag vorherden předtím

zugehen: Das Paket geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.Balík vám přijde v následujících dnech.

erbauen: Rom ist nicht an einem Tage erbaut worden.Ani Řím nebyl postaven za jediný den.

dveře: Tag der offenen Türden otevřených dveří

i: Tag und Nachtdnem i nocí

noc: Tag und Nachtdnem i nocí

od, ode: Tag für Tagden ode dne

otevřený: der Tag der offenen Türden otevřených dveří

práce: Tag der ArbeitSvátek práce

soudný: der Jüngste Tagsoudný den

volno: ein arbeitsfreier Tagden pracovního volna

ani: Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.Celý den nejedl ani nepil.

: Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.

boží: den lieben langen Tagcelý boží den

celý: den ganzen Tagpo celý den

den: bis zum heutigen Tagaž do dnešního dne

denně: Wie viele Stunden am Tag arbeiten Sie?Kolik hodin denně pracujete?

dnešní: heutiger Tagdnešní den

dodat: etw. binnen zwei Tagen lieferndodat co do dvou dnů

chýlit se: Der Tag geht zur Neige.Den už se chýlí.

jaký: Welcher Tag ist heute?Jaký je dnes den?

jasný: ein klarer Tagjasný den

každý: Der Zug fährt jeden Tag.Vlak jezdí každý den.

kromě: jeden Tag außer Freitagkaždý den kromě pátku

luxovat: Er staubsaugt jeden Tag., Er saugt jeden Tag Staub.Luxuje každý den.

mlhavý: ein nebliger Tagmlhavý den

nanejvýš: höchstens zwei, drei Tage fehlenchybět nanejvýš dva, tři dny

napracovat: einen versäumten Tag nacharbeitennapracovat zameškaný den

náročný: einen anstrengenden Tag habenmít náročný den

některý: An irgendeinem Tag komme ich vorbei.Některý den se stavím.

neplodný: unfruchtbare Tageneplodné dny

ob: etw. jeden zweiten Tag machendělat co ob den

oběhnout: Die Erde umkreist die Sonne in 365 Tagen.Země oběhne Slunce za 365 dní.

obyčejný: ein üblicher Tagobyčejný den

odepisovat: Sie schreibt immer in zwei Tagen zurück.Odepisuje vždy do dvou dnů.

onen, ona, ono: seit jenen Tagenod oněch dnů

parný: Das war ein harter Tag für alle.Byl to pro všechny parný den.

Abend: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

píchat: Sie muss ihm jeden Tag Insulin spritzen.Musí mu každý den píchat inzulín.

po: den ganzen Tag langpo celý den

počítat: die Minuten/Stunden/Tage zählenpočítat minuty/hodiny/dny

posunout: die Prüfung um zwei Tage verschiebenposunout zkoušku o tři dny

poté: einige Tage danachněkolik dnů poté

přitížit se: Der Zustand des Verletzten hat sich am zweiten Tag verschlimmert.Zraněnému se druhý den přitížilo.

rokovat: Das Parlament tagt gerade.Parlament právě rokuje.

rozednít se: Der Tag bricht an., Es tagt., Es dämmert., Es wird Tag.Rozednívá se.

řada: eine ganze Reihe von Tagencelou řadu dní

soužit: Die Schuld quälte mich Tag und Nacht.Vina mě soužila ve dne v noci.

světlo: am hellen Tage, bei Tageslichtza (denního) světla

škrtit se: Den ganzen Tag wurde er von der Krawatte eingeschnürt.Celý den se škrtil v kravatě.

trčet: den ganzen Tag zu Hause hockentrčet celý den doma

vyhotovení: die Ausstellung des Belegs in drei Tagenvyhotovení dokladu do tří dnů

vykouřit: Er verraucht eine Schachtel Zigaretten pro Tag.Vykouří denně krabičku cigaret.

vyspávat: Er arbeitet nachts und am Tag schläft er.Pracuje v noci a ve dne vyspává.

vytěžit: Wie viel Erz wird pro Tag abgebaut?Kolik rudy je vytěženo za den?

za: Tag für Tagden za dnem

zakrátko: Demnächst tagt es.Zakrátko se rozední.

dudy: Das ist ein himmelweiter Unterschied., Das ist wie Tag und Nacht.To je nebe a dudy.

konec: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Není všem dnům konec.

povrch: an den Tag kommen/zutage tretenvyjít/vyplout/vycházet na povrch

starý: auf die alten Tagena stará kolena

svatý: am Sankt-Nimmerleins-Tagna svatého Dyndy

uschnout: Wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen!Až naprší a uschne!

vystřižený: Das ist ein Tag wie gemalt.To je den jako vystřižený.