Hlavní obsah

que

Spojka

  1. žeDijo que lo haría.Řekl, že to udělá.
  2. než ve srovnání
  3. protože
  4. aby se spoj. zp.Me dijo que viniera.Řekl mi, abych přišel.
  5. se spoj. zp.

Vyskytuje se v

algo: jaksi, trošku, poněkudalgo qué

alma: jako namydlený blesk, tryskem odejít ap.como alma que lleva el diablo

así: takže, a protoasí que

atañer: co se týká čeho, pokud jde o coen lo que atañe a alg

bien: ačkoli, přestožebien que

cada: vždycky, když, pokaždé, kdyžcada que

cantar: než bys řekl švec, cobydup, vmžikuen menos que canta un gallo

caso: za předpokladu, že, vzhledem k tomu, žedado caso que

chutar: být lepší/dopadnout lépe, než se čekalo, bohatě stačitir que chuta

con: jestli(že), pokud, kdyžcon (tal de) que

dado: vzhledem k tomu, že, protožedado que

decir: totiž, to znamená/jees decir/lo que se dice

delante: co je přede mnou/před námi/..., co (na) mě/nás/... čekálo que me/nos/... queda por delante

desear: mít (hodně) daleko k dokonalostidejar mucho que desear

diablo: jako by mu za patami hořelocomo alma que lleva el diablo

enterar: Abys věděl!¡Para que te enteres!

entre: zatímco, dokudentre que

erre: stůj co stůj, umíněně, tvrdohlavěerre que erre

forma: aby následnostde forma que

haber: je třeba/nutné, musí (se)hay que

hacer: co se dá dělat, co nadělám/naděláš/...qué le voy/vas/... a hacer

igual: stejně/stejným způsobem jakoal igual (que)

inteligencia: za předpokladu, žeen (la) inteligencia de que

listo: mazaný jako liškamás listo que el hambre

madre: sakra!, kurva!, do prdele! zlost, obdivla madre que me/te/... parió

mal: jakž takž, nějak, jakkoli něco zvládnout ap.mal que bien

más: každý, všichniel que más y el que menos

menos: jen pokud/kdyby, ledaže bya menos que

: co je mi do toho?, mně je to jedno¡a mí qué!

mientras: zatímco, naopakmientras que

modo: tak, že, tak, abyde modo que

mundo: (od té doby), co je svět světem, co svět světem stojídesde que el mundo es mundo

ni: ani kdybyni que

no: leda(že), jen kdybya no ser que...

otro: několik máloalgún que otro

pelar: až hrůzaque pela

por: proč?¿por qué?

que: já na tvém místě, já být tebouyo que tú

qué: cizí názor, cizí míněníel qué dirán

querer: jakkolivcomo quiera que

respectar: co se týče koho/čehopor/en lo que respecta a alg(n)

ser: ledaže by, pokud by, leda bya no ser que

si: jakoby, jako bycomo si/lo mismo que si

siempre: jen když, pokud, pod podmínkou, žesiempre que

sin: anižsin que

sino: jenno ... sino que

solo: ale, jenomže, nýbržsolo que

tal: jestli(že), za předpokladu, že, kdyžcon tal (de) que

tan: tak..., že...tan... que...

tanto: (až) dokud neen tanto que

tela: být dost a dost věcí na vyřízení, být spousta práce, mít spoustu prácehaber tela que cortar

tener: muset, mít povinnost pracovat ap.tener que

únicamente: pouze, jen, avšakúnicamente que

ver: To je k nevíře!, To by jeden nevěřil!¡Hay que ver!

vez: vždycky/pokaždé kdyžcada vez que

visto: vzhledem k tomu, ževisto que

ya: jelikož, protože, vzhledem k tomu, žeya que

claro: Jasně že ano/ne!¡Claro que sí/no!

competer: co se týká...en lo que compete a...

condición: pod podmínkou, žecon/bajo la condición de que, a condición de que

constar: aby bylo jasnoque conste

costar: za každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjcueste lo que cueste

desde: od té doby, codesde que

el: ten kterýel que

entendido: mít za to, že..., chápat to tak, že...tener entendido que...

excusar: Je samozřejmé, že..., Netřeba říkat, že..., Samo sebou, že...Excusa decir que...

lima: jíst jako nezavřený/za třicomer como una lima/más que una lima

limpio: jako ze škatulkylimpio como/más que una patena

mejor: nic lepšího nežnada mejor que

nada: ne méně než, nic menšího než, nikdo menší než zdůrazněnínada menos que

para: aby účelpara que

pasar: děj se co děj, ať se děje co se dějepase lo que pase

ahora: ale, avšak, jenžeahora que

a: a tak dáleetcétera, hovor. que si tal que si cual, hovor. tal y cual

aniž: aniž bysin (que)

: ať dělá co děláhaga lo que haga

blaze: bibl. Blaze tomu, kdo...Dichoso aquel que...

buď: buď jak buďsea lo que fuere, sea como sea, en todo caso

být: Není zač. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué.

či: ať tak, či takde un modo u otro, hovor. así o asá, así que asá

dát: Dejme tomu, že...Supongamos que...

div: Není divu, že...No es raro que..., No me extraña que...

divný: Je mi divné, že...Me extraña que..., Me parece raro que...

dlouho: tak dlouho až...hasta que...

dokola: pořád dokolaconstantemente, expr. dale que dale

dokud: dokud nehasta que, dříve než antes de que

chtít se: Chce se mi na záchod.Tengo que ir al baño.

i: i když, i kdybyaunque, bien que, aun cuando, si bien

jak: Jak daleko?¿A qué distancia?, ¿A cuántos kilómetros?

jako: stejně jakoigual que, al igual (que)

jen: jen když nesalvo que

ještě: ještě že...menos mal..., a bien que...

když: pokaždé kdyžcada que, cada vez que, cada (y) cuando que

paměť: udělat co při čerstvé pamětihacer alg antes de que se olvide

pant: mlít pantemsoltar la tarabilla, hablar como un descosido/más que una cotorra, cotorrear

po: pokaždé, kdyžcada (y cuando) que, cada vez que

pod, pode: Pod podmínkou, že ...Bajo/Con la condición de (que) ...

podotknout: Nutno podotknout, (že)...Hay que mencionar (que)...

pokud: jen pokudsólo si, sin perjuicio de (que)

povídat: Povídá se, že...Se dice/Dicen/La gente dice que...

pravda: pravda pravdoucíverdad verdadera, verdad y nada más que la verdad

ano: Myslím, že ano.Creo que sí.

barva: Jakou to má barvu?¿De qué color es?

bát se: Čeho se bojíš?¿De qué tienes miedo?

bezpečný: Jste si jistý, že je to bezpečné?¿Está usted seguro de que es seguro?

budiž: Budiž mu země lehká.Que en gloria esté.

co: K čemu to slouží?¿Para qué sirve?

cokoli: Ať už je to cokoli.Sea lo que sea.

což: Což takhle ...Y qué tal ...

dalece: Jak dalece?¿Hasta qué punto?

daleko: Jak daleko?¿A qué distancia?

dávno: To vím už dávno.Hace mucho que lo sé.

dělat: Co dělá?¿En qué trabaja?

dobré: Dobré na tom je, že ...Lo bueno es que ...

dočkat se: Už se nemůžu dočkat, až...Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...

dojem: Mám dojem, že...Tengo la impresión de que...

doufat: Doufám, že ano.Espero que sí.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Permita que me presente.

dozvědět se: Dozvěděl jsem se, že...Me enteré de que..., Llegué a saber que...

drzý: Je strašně drzý.Tiene mucha cara/mucho morro., Es más fresco que una lechuga.

evidentní: Je evidentní, že...Es evidente que...

hanba: Že ti není hanba!¿Es que no te da vergüenza?

hodina: V kolik hodin?¿A qué hora?

hrozit: Hrozí nebezpečí, že...Existe el peligro de que..., Hay peligro de que...

chápat: Nechápu, co mi tím chceš říct.No comprendo qué es lo que quieres decirme.

chtít: Chcete, abych to udělal?¿Quiere Ud. que lo haga?

jaký: Jakou to má barvu?¿De qué color es?

jakž: jakž takž něco zvládnout ap.bien que mal, mal que bien

jednat se: O co/Oč se jedná?¿De qué se trata?

jít: V kolik jdeš?¿A qué hora sales?

kašlat: Kašlu na to. je mi to fuk(Eso) Me importa un rábano/un pimiento, vulg. Me importa una mierda., Maldito lo que me importa., Me lo refanfinfla., nechám tomu volný průběh Ruede la bola.