Hlavní obsah

que

Spojka

  1. žeDijo que lo haría.Řekl, že to udělá.
  2. než ve srovnání
  3. protože
  4. aby se spoj. zp.Me dijo que viniera.Řekl mi, abych přišel.
  5. se spoj. zp.

Vyskytuje se v

ahora: ahora queale, avšak, jenže

algo: algo quéjaksi, trošku, poněkud

alma: como alma que lleva el diablojako namydlený blesk, tryskem odejít ap.

así: así quetakže, a proto

atañer: en lo que atañe a algco se týká čeho, pokud jde o co

bien: bien queačkoli, přestože

bien: bien que malnějak, jakž takž zvládnout ap.

cada: cada quevždycky, když, pokaždé, když

cantar: en menos que canta un gallonež bys řekl švec, cobydup, vmžiku

caso: dado caso queza předpokladu, že, vzhledem k tomu, že

chutar: ir que chutabýt lepší/dopadnout lépe, než se čekalo, bohatě stačit

con: con (tal de) quejestli(že), pokud, když

dado: dado quevzhledem k tomu, že, protože

decir: es decir/lo que se dicetotiž, to znamená/je

delante: lo que me/nos/... queda por delanteco je přede mnou/před námi/..., co (na) mě/nás/... čeká

desear: dejar mucho que desearmít (hodně) daleko k dokonalosti

diablo: como alma que lleva el diablojako by mu za patami hořelo

enterar: ¡Para que te enteres!Abys věděl!

entre: entre quezatímco, dokud

entre: entre tanto quezatímco, dokud, pokud

erre: erre que errestůj co stůj, umíněně, tvrdohlavě

forma: de forma queaby následnost

haber: hay queje třeba/nutné, musí (se)

haber: No hay de qué.Není zač. odpověď na poděkování

hacer: qué le voy/vas/... a hacerco se dá dělat, co nadělám/naděláš/...

igual: al igual (que)stejně/stejným způsobem jako

inteligencia: en (la) inteligencia de queza předpokladu, že

listo: más listo que el hambremazaný jako liška

madre: la madre que me/te/... pariósakra!, kurva!, do prdele! zlost, obdiv

mal: mal que bienjakž takž, nějak, jakkoli něco zvládnout ap.

más: el que más y el que menoskaždý, všichni

más: más quekromě, vyjma, než

más: por más quepřestože, ať sebevíc, jakkoli

menos: a menos quejen pokud/kdyby, ledaže by

menos: en menos que canta un gallonež bys řekl švec

menos: menos mal (que)naštěstí, ještěže tak, ještě že

: ¡a mí qué!co je mi do toho?, mně je to jedno

mientras: mientras quezatímco, naopak

modo: de modo quetak, že, tak, aby

mundo: desde que el mundo es mundo(od té doby), co je svět světem, co svět světem stojí

ni: ni queani kdyby

no: a no ser que...leda(že), jen kdyby

no: a que no...(vsaď se,) že ne-

otro: algún que otroněkolik málo

otro: no ser otro que alg(n)nebýt nikdo jiný/nic jiného než kdo/co

pelar: que pelaaž hrůza

por: ¿por qué?proč?

qué: el qué diráncizí názor, cizí mínění

qué: No hay de qué.Není zač.

qué: no sé quéněco, cosi

qué: ¿por qué?proč?

qué: qué sé yoco já vím, nevím, asi

qué: sin qué ni para quéjen tak, pro nic za nic

qué: sin venir a quéz ničeho nic, bezdůvodně

querer: como quiera quejakkoliv

respectar: por/en lo que respecta a alg(n)co se týče koho/čeho

ser: a no ser queledaže by, pokud by, leda by

ser: ¿Cómo es que...?Jak to, že ...?

ser: es quetotiž

ser: lo que seacokoli

si: como si/lo mismo que sijakoby, jako by

siempre: siempre quejen když, pokud, pod podmínkou, že

sin: sin queaniž

sino: no ... sino quejen

solo: solo queale, jenomže, nýbrž

tal: con tal (de) quejestli(že), za předpokladu, že, když

tal: tal quejako třeba, jako například

tan: tan... que...tak..., že...

tanto: en tanto que(až) dokud ne

tela: haber tela que cortarbýt dost a dost věcí na vyřízení, být spousta práce, mít spoustu práce

tener: tener quemuset, mít povinnost pracovat ap.

únicamente: únicamente quepouze, jen, avšak

ver: ¡Hay que ver!To je k nevíře!, To by jeden nevěřil!

ver: que no veojako vlk mít hlad, jako nikdy (předtím) být ospalý ap.

vez: cada vez quevždycky/pokaždé když

visto: visto quevzhledem k tomu, že

ya: ya quejelikož, protože, vzhledem k tomu, že

caso: el caso es que...jde o to, že...

caso: en (el) caso de quev případě, že...

claro: ¡Claro que sí/no!Jasně že ano/ne!

competer: en lo que compete a...co se týká...

condición: con/bajo la condición de que, a condición de quepod podmínkou, že

constar: que consteaby bylo jasno

costar: cueste lo que cuesteza každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

desde: desde queod té doby, co

el: el queten který

entendido: tener entendido que...mít za to, že..., chápat to tak, že...

excusar: Excusa decir que...Je samozřejmé, že..., Netřeba říkat, že..., Samo sebou, že...

lima: comer como una lima/más que una limajíst jako nezavřený/za tři

limpio: limpio como/más que una patenajako ze škatulky