Hlavní obsah

sin

Vyskytuje se v

comentario: sin comentariosbez komentáře

discusión: sin discusiónbezpochyby, bez diskuse, nepochybně

embargo: sin embargonicméně, přesto, přece jen

fin: un sin finnekonečné množství

lucro: sin ánimo/fines de lucroneziskový

lugar: sin lugar a dudasbezpochyby, určitě, jistě

más: sin más (ni más)bezdůvodně, najednou, vtom

par: sin parnemající sobě rovného, bezkonkurenční, jedinečný

pensar: sin (pararse a) pensarbez přemýšlení, bez uvážení, bez rozmyslu

qué: sin qué ni para quéjen tak, pro nic za nic

querer: sin querernechtě, neúmyslně

rechistar: sin rechistarbez námitek, bez jediného slova, ani nepípnout

sin: sin dudabezpochyby jistě

callejón: callejón sin salidaslepá ulice, hovor. slepá ulička bezvýchodná situace

cepillar: sin cepillarne(o)hoblovaný

comparación: sin comparaciónbezkonkurenčně nejlepší ap.

compromiso: sin compromisonezávazný, nezávazně se informovat ap.

concierto: sin orden ni conciertobez ladu a skladu

consideración: sin consideraciónbezohledně

consuelo: sin consuelobezútěšně

costura: sin costurabezešvý, nešitý

cuartel: sin cuartelnelítostný, nemilosrdný, bez slitování jednání ap.

demora: sin demoraneprodleně, neodkladně

distinción: sin distinciónbez rozdílu, stejně, rovně, bezohledně

duda: sin dudanepochybně, bezpochyby, bezesporu

educación: sin educaciónnevychovaný

empacho: sin empachobez rozpaků, bezostyšně

empleo: sin empleobez zaměstnání, nezaměstnaný

esfuerzo: sin esfuerzosnadno, bez námahy

estrenar: sin estrenarnepoužitý, nenošený oblečení

fondo: přen. pozo sin fondobezedná studna

fundamento: sin fundamentobezdůvodně, bez opodstatnění, povrchní, neseriózní

garantía: sin garantíabez záruky

hilo: teléfono sin hilosbezdrátový telefon

mácula: sin máculačistý, neposkvrněný

miramiento: sin miramientobez ohledu

plomo: gasolina de/sin plomoolovnatý/bezolovnatý benzín

precedente: sin precedentesbezprecedentní, nový, nebývalý

rodeo: sin rodeosbez okolků

salida: calle sin salidaslepá ulice

tardanza: sin tardanzabez meškání, okamžitě

techo: sin techobezdomovec

vacilación: sin vacilaciónbez váhání

vuelo: vuelo sin motorplachtění, bezmotorové létání

barrera: acceso sin barrerasbezbariérový přístup

causa: sin causabez důvodu, bezdůvodně

cesar: sin cesarbez přestání

cuidado: Me tiene/trae sin cuidado.Je mi to jedno.

escrúpulo: sin escrúpulosbezohledný, bez skrupulí

esmalte: sin esmaltenenalakovaný

interrupción: sin interrupciónbez přerušení, nepřetržitě

teléfono: teléfono sin hilos/inalámbricobezdrátový telefon

gloria: hanl. sin pena ni gloriažádná sláva

a: a pesar de ello, aún así, sin embargoa přece, a přesto

absence: ausencia sin permisoneomluvená absence

ale: pero de igual manera, sin embargoale stejně/přesto

aniž: sin (que)aniž by

benzin: gasolina sin plomobezolovnatý benzin

bezlepkový: dieta sin gluten/libre de glutenbezlepková dieta

cigareta: cigarrillo con filtro/sin filtrocigareta s filtrem/bez filtru

: sin míbeze mě

jet: viajar sin billete, viajar de polizón, hovor. colarsehovor. jet načerno

jídlo: comida sin carne/vegetarianabezmasé/vegetariánské jídlo

lad: sin ton ni son, sin orden ni conciertobez ladu a skladu neuspořádaný

milost: sin piedad, přen., expr. a sangre y fuegobez milosti

obtíž: sin dificultadesbez obtíží

omezení: sin restricciones, expr. a todo pastobez omezení

patrona: cartucho sin balaslepá patrona

pochyba: sin duda(s)bez pochyb

pokud: sólo si, sin perjuicio de (que)jen pokud

prodlení: inmediatamente, sin dilaciónbez prodlení

přestání: sin cesar, sin interrupciónbez přestání

připravit: dejar sin camisapřen., hovor. připravit o všechno okrást, ožebračit

půjčka: préstamo sin interesesbezúročná půjčka

rozpaky: sin empachobez rozpaků

skrupule: sin escrúpulosbez skrupulí

slepý: calle sin salidaslepá ulice

ulice: calle sin salida/cortadaslepá ulice

ulička: callejón sin salidaslepá ulička

ustání: sin cesarbez ustání

vklad: depósito sin preavisovklad bez výpovědní lhůty

volný: estar libre/sin pareja/solterobýt volný bez partnera, svobodný

výjimka: sin excepciónbez výjimky

vyznání: ser sin religión, ser ateobýt bez vyznání

zalapat: tomar el aliento, úžasem quedarse sin respiraciónzalapat po dechu

bez, beze: sin comentariosbez komentáře

bezkonkurenční: precios sin competenciabezkonkurenční ceny

bezolovnatý: gasolina sin plomobezolovnatý benzin

blanca: sin blancašvorc bez peněz

bezúročný: crédito sin interesesbezúročný úvěr

čekání: sin esperarbez čekání

dojít: Nos quedamos sin gasolina.Došel nám benzín.

domov: gente sin techolidé bez domova

filtr: cigarrillos sin filtro/con filtrocigarety bez filtru/s filtrem

hluchý: teléfono muerto/sin tonohluchý telefon

místo: estar sin trabajo, estar paradobýt bez místa

nechráněný: sexo sin protecciónnechráněný sex

neperlivý: agua sin gasneperlivá voda

nerad: dañar/lastimar sin querer a algnnerad ublížit komu

neziskový: organización sin ánimo de lucronezisková organizace

oddech: Trabaja sin descanso.Pracuje bez oddechu.

odklad: sin demorabez odkladu

ohled: sin miramiento, sin mirar a alg, sin reparar en alg, sin tomar en cuenta algbez ohledu na co

oliva: aceitunas sin huesoolivy bez pecky

organizace: organización sin ánimo de lucronezisková organizace

portfej: ministro sin carteraministr bez portfeje

příčina: sin motivo, sin razónbez příčiny

přijmout: Lo aceptó sin oposición.Přijal to bez odporu.

spor: sin dudabeze sporu

telefon: teléfono inalámbrico/sin cuerdabezdrátový telefon

ty: sin tibez tebe