Hlavní obsah

sin

Vyskytuje se v

blanca: sin blancašvorc bez peněz

comentario: sin comentariosbez komentáře

discusión: sin discusiónbezpochyby, bez diskuse, nepochybně

embargo: sin embargonicméně, přesto, přece jen

fin: un sin finnekonečné množství

lucro: sin ánimo/fines de lucroneziskový

lugar: sin lugar a dudasbezpochyby, určitě, jistě

más: sin más (ni más)bezdůvodně, najednou, vtom

par: sin parnemající sobě rovného, bezkonkurenční, jedinečný

pensar: sin (pararse a) pensarbez přemýšlení, bez uvážení, bez rozmyslu

qué: sin qué ni para quéjen tak, pro nic za nic

qué: sin venir a quéz ničeho nic, bezdůvodně

querer: sin querernechtě, neúmyslně

rechistar: sin rechistarbez námitek, bez jediného slova, ani nepípnout

callejón: callejón sin salidaslepá ulice, hovor. slepá ulička bezvýchodná situace

cepillar: sin cepillarne(o)hoblovaný

comparación: sin comparaciónbezkonkurenčně nejlepší ap.

compromiso: sin compromisonezávazný, nezávazně se informovat ap.

concierto: sin orden ni conciertobez ladu a skladu

consideración: sin consideraciónbezohledně

consuelo: sin consuelobezútěšně

costura: sin costurabezešvý, nešitý

cuartel: sin cuartelnelítostný, nemilosrdný, bez slitování jednání ap.

demora: sin demoraneprodleně, neodkladně

distinción: sin distinciónbez rozdílu, stejně, rovně, bezohledně

duda: sin dudanepochybně, bezpochyby, bezesporu

duda: sin lugar a dudasnepochybně, určitě, jistě

educación: sin educaciónnevychovaný

empacho: sin empachobez rozpaků, bezostyšně

empleo: sin empleobez zaměstnání, nezaměstnaný

esfuerzo: sin esfuerzosnadno, bez námahy

estrenar: sin estrenarnepoužitý, nenošený oblečení

fondo: přen. pozo sin fondobezedná studna

fundamento: sin fundamentobezdůvodně, bez opodstatnění, povrchní, neseriózní

garantía: sin garantíabez záruky

hilo: teléfono sin hilosbezdrátový telefon

mácula: sin máculačistý, neposkvrněný

miramiento: sin miramientobez ohledu

plomo: gasolina de/sin plomoolovnatý/bezolovnatý benzín

precedente: sin precedentesbezprecedentní, nový, nebývalý

rodeo: sin rodeosbez okolků

salida: calle sin salidaslepá ulice

tardanza: sin tardanzabez meškání, okamžitě

techo: sin techobezdomovec

vacilación: sin vacilaciónbez váhání

vuelo: vuelo sin motorplachtění, bezmotorové létání

barrera: acceso sin barrerasbezbariérový přístup

causa: sin causabez důvodu, bezdůvodně

cesar: sin cesarbez přestání

cuidado: Me tiene/trae sin cuidado.Je mi to jedno.

escrúpulo: sin escrúpulosbezohledný, bez skrupulí

esmalte: sin esmaltenenalakovaný

interrupción: sin interrupciónbez přerušení, nepřetržitě

teléfono: teléfono sin hilos/inalámbricobezdrátový telefon

gloria: hanl. sin pena ni gloriažádná sláva