Hlavní obsah

haber

Sloveso aux

  • pomoc. slov. ve slož. časechHa venido hoy.Přijel dnes.

Vyskytuje se v

colorado: Colorín colorado, este cuento se ha acabado.Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

haber: hay queje třeba/nutné, musí (se)

lugar: No ha lugar.Zamítá se.

pólvora: no haber inventado la pólvoranebýt žádný lumen, nebýt z nejchytřejších

qué: No hay de qué.Není zač.

sopa: encontrar/haber (a) alg(n) hasta en la sopanajít koho/co/být kdo/co na každém kroku

tela: haber tela que cortarbýt dost a dost věcí na vyřízení, být spousta práce, mít spoustu práce

comparación: no haber comparación entre algnedat se srovnat s čím

duda: no cabe/hay dudanení pochyb

escape: no haber escapenebýt jiné východisko, nebýt úniku

nuevo: ¿Qué hay de nuevo?Co je nového?

perder: He perdido el tren.Ujel mi vlak.

reconocer: Hay que reconocerlo.To se musí uznat.

gusto: pořek. Sobre los gustos no hay nada escrito., Para gustos (están) los colores.Proti gustu žádný dišputát.

hambre: pořek. A buen hambre no hay pan duro.Hlad je nejlepší kuchař.

být: De nada., No hay de qué.Není zač. odpověď na poděkování

dračka: haber mucha venta de algjít co na dračku

podotknout: Hay que mencionar (que)...Nutno podotknout, (že)...

třeba: hay que, je nutné es necesario, hace falta queje třeba

zač: De nada., No hay de qué.Není zač. reakce na poděkování

co: No hay de qué.Není za co. děkovat ap.

existovat: Hay más opciones.Existuje více možností.

fajn: (Nos) Lo hemos pasado bien.Měli jsme se fajn.

hluchý: El teléfono no comunica., No hay tono.Telefon je hluchý.

hrozit: Existe el peligro de que..., Hay peligro de que...Hrozí nebezpečí, že...

: Me lo ha dicho.Řekl mi to.

klidně: No hay problema.Klidně.

mrznout: Afuera hiela., Hay (una) helada.Venku mrzne.

najít: No lo he encontrado.Nenašel jsem to.

naučit: ¿Quién te lo ha enseñado?Kdo tě to naučil?

nával: En el metro suelen haber apretones.V metru bývá nával.

navlhčit: Ha humedecido la sábana antes de plancharla.Před žehlením prostěradlo navlhčila.

nejméně: Eres el que ha traído menos.Tys toho donesl nejméně.

nelze: No hay otro remedio.Nelze jinak.

nový: ¿Qué hay de nuevo?Co je nového?

nutno: Hay que..., Es indispensable (que)...Je nutno (aby)...

odjet: Se ha ido al trabajo.Odjel do práce.

ochladit se: Empezó a hacer frío., Ha refrescado.Ochladilo se.

omluvit se: Se disculpó por haber llegado tarde.Omluvil se, že přišel pozdě.

oteplit se: Ha subido la temperatura.Oteplilo se.

platný: No sirve para nada., No hay remedio., No tiene cura.Není to nic platné.

pohřešovat: Ha desaparecido un niño de tres años.Pohřešuje se tříletý chlapec.

pochodit: ¿Cómo te ha ido?Jak jsi pochodil?

porouchat se: Se nos ha averiado el coche.Porouchalo se nám auto.

posílit: Han reforzado la vigilancia.Posílili hlídky.

posrat: ¡Lo has jodido!Tos posral!

potřeba: Es necesario..., Hace falta..., Hay que...Je potřeba...

poznat: No me ha reconocido.Nepoznal mne.

proslýchat se: Hay rumores (de) que...Proslýchá se, že...

proud: No hay luz.Nejde proud.

představit: Me ha presentado a su marido.Představila mi svého manžela.

přijít: Te ha llegado una carta.Přišel ti dopis.

přivézt: ¿Qué me has traído?Cos mi přivezl?

rád: De nada., No hay de qué., Con mucho gusto.Rádo se stalo. odpověď na poděkování

rozdíl: ¿Qué diferencia hay entre...?, ¿Cuál es la diferencia entre...?Jaký je rozdíl mezi...?

rozležet se: Se lo ha repensado., Ha cambiado de opinión.Rozleželo se mu to.

rušno: Aquí hay mucha marcha.Je tu rušno.

říznout se: Me he cortado en el dedo.Říznul jsem se do prstu.

sádra: Le han puesto un yeso en la pierna.Dali mu nohu do sádry.

sám: Tú mismo lo has dicho.Ty sám jsi to řekl.

splést se: Tiene que haberse equivocado.To jste se musel splést.

splést si: Me he equivocado de número.Spletl jsem si číslo.

sucho: Hay sequía.Je sucho.

tah: Ha sido una buena jugada.To byl dobrý tah.

ubýt: Ha disminuido el número de los parados.Ubylo nezaměstnaných.

udělat: ¿Qué te ha hecho?Co ti udělal?

uhádnout, uhodnout: ¡Lo has adivinado!Uhádnul jsi!

ujet: Perdí el autobús., Se me ha escapado el autobús.Ujel mi autobus.

unést: Han secuestrado a su hijo.Unesli jeho syna.

uniknout: ¿Se me ha escapado algo?Uniklo mi něco?

v, ve: Lo he visto en la tele.Viděl jsem to v televizi.

váznout: ¿Dónde se ha parado?, ¿Cuál es el problema?hovor. Kde to vázne?

vjet: ¿Qué mosca te ha picado?Co to do tebe vjelo?

vlhko: Hay mucha humedad.Je hodně vlhko.

vy: No os lo ha dicho.Neřekl vám to.

vyjádřit se: ¿Me he explicado (bien)?Vyjádřila jsem se jasně?

vylekat: ¡Qué susto me has dado!Hrozně jsi mě vylekal!

vyřídit: Ya lo he arreglado.Už jsem to vyřídil.

vyvést: ¿Qué has hecho?Cos to vyvedl?

zamotat se: Me he mareado.Zamotala se mi hlava.

zapadnout: El sol ya se ha puesto.Slunce už zapadlo.

zapotřebí: Es necesario..., Hace falta..., Hay que...Je zapotřebí...

zatáhnout se: El cielo se ha nublado.Obloha se zatáhla.

zkazit: Lo has estropeado todo.Všechno jsi zkazil.

zkazit se: La carne se ha pudrido.Maso se zkazilo.

zklamat: Eso me ha desilusionado.To mě zklamalo.

zkusit: ¿Ya lo has probado?Už jsi to zkusil?

zmýlit se: Me debo haber equivocado.Musel jsem se zmýlit.

botica: haber de todo, como en boticamít co hrdlo ráčí, být od všeho něco