Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) ser, existir, haberBylo by to možné?¿Sería posible?Já jsem ...Yo soy ...Kdo to je?¿Quién es?(O tom) není pochyb.No cabe duda.buď jak buďsea como sea, en todo casoNení zač. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué.
 2. (nacházet se) estar, encontrarse, hallarsebýt doma/venkuestar en/fuera de casaJsme tady. na místě ap.Estamos aquí.Není to daleko.No está lejos.Tady to je.Aquí está.být v posteli nemocný ap.guardar cama
 3. (konat se, nastat) ser, pasar(již trvat) hacerCo (ti) je?¿Qué (te) pasa?Kolik je hodin?¿Qué hora es?Jsou dvě hodiny.Son las dos.Kolikátého je dnes?¿Qué fecha es?
 4. (proměnlivý stav) estar(stálý stav) ser, co komu(padnout) caerbýt bez práceestar en parobýt pozadu v učení ap.atrasarsebýt proti komu/čemuestar en contra de alg(n)být v móděestar de moda
 5. (patřit) čí ser de algn(náležet) pertenecer a algnTa kniha není moje.El libro no es mío.
 6. (o pocitu, dojmu) estar(zima, teplo ap.) tener, encontrarseJak ti je?¿Cómo estás?Co je ti?¿Qué te pasa?Je mi špatně/dobře.Estoy mal/bien.Je mi zima.Tengo frío.Je mi to jedno.Me da igual., No me importa.
 7. (o věku, stáří) kolik tener algKolik ti je?¿Cuántos años tienes?, ¿Qué edad tienes?Je mi dvacet (let).Tengo veinte (años).
 8. (k dispozici) haberOvoce je málo.Hay poca fruta.
 9. (rovnat se) co sermat. sumar alg, equivaler a alg
 10. (vyznačovat se) ser
 11. (lze) ser (posible), poderse
 12. hovor.(záležet) komu po čem, do čeho importar a algn alg, ser alg cosa de algn, ir en alg algnCo je ti po tom?¿A ti qué te importa?
 13. (podobat se) po kom parecerse, asemejarse a algn
 14. (vidět ap.) poderse
 15. (vlastnost, stav) (trvalý) ser(přechodný) estar, estar (hecho)Je modrý.Es azul.Už je pozdě.Ya es tarde.Je nervózní.Está nervioso.Je zavřeno.Está cerrado.Jsi smutná?¿Estás triste?být vděčný za coagradecer algbýt překvapenýestar sorprendido
 16. (účel, použití) k čemu, na co servir, estar para alg
 17. (totožnost) serTady je Pedro. u telefonuSoy Pedro.
 18. (zařazení, příslušnost) ser, o čem(obsahově - film ap.) tratar alg
 19. (o prostředí, okolnostech) ser(výskyt ap.) haber(teplo ap.) hacerJe zima.Hace frío.Bylo pěkně.Hacía buen tiempo.Je vítr.Hay viento.
 20. (pro minulý čas)Měl jsem dvacet korun.Tuve veinte coronas.
 21. (pro trpný rod) serByl zavražděn.Fue asesinado.
 22. (pro budoucí čas)Budu tam.Estaré ahí.Budu číst/jíst.Leeré./Comeré.

Vyskytuje se v

acorde: estar acorde en/con algsouhlasit s čím, být zajedno v čem

airoso: salir/quedar airosouspět, obstát, být úspěšný, zvládnout (to)

alerta: estar en alertabýt v pohotovosti

antedicho: por lo antedichojak bylo řečeno

apuro: estar en apuro(s)být v úzkých, mít potíže

atento: estar atentodávat pozor, být pozorný

bestia: ser bestia con algnbýt hrubý na koho, hrubě nakládat s kým

bondad: Tenga la bondad de...Buďte tak laskav a...

capaz: ser capaz de todobýt všeho schopný

causar: causar furorbýt v módě, hovor. letět

centinela: estar de/hacer centinelabýt na hlídce, hlídkovat

chino: sonar a chinobýt španělská vesnice něco nesrozumitelného

comparación: no tener comparaciónbýt nesrovnatelný

confianza: tener confianza en alg(n)důvěřovat komu/čemu, věřit v koho/co, být přesvědčen o čem

consciencia: tener consciencia de alguvědomovat si co, být si vědom čeho

consciente: ser consciente de alguvědomovat si co, být si vědom čeho

consecuencia: guardar consecuenciaodpovídat, být v souladu v logickém důsledku

constar: que consteaby bylo jasno

cosquillas: tener cosquillasbýt lechtivý

cuajado: quedarse cuajadobýt ohromený, zůstat stát údivem

cuartel: no dar cuartel a algnnedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu soupeři ap.

cuenta: correr por cuenta de algnbýt starost koho

cuidado: tener cuidado con algdávat (si) pozor na co, být opatrný

culpa: tener la culpa de algbýt zodpovědný, moci za co, zavinit co

curiosidad: sentir curiosidad por algbýt zvědavý na co

defensiva: (estar) a la defensiva(být) v defenzívě

demás: estar por demásbýt zbytečný

desmedro: (ir) en desmedro de alg(být) na úkor čeho

detrimento: ir en detrimento de alg(n)být ke škodě/na újmu komu/čemu

dispuesto: estar dispuesto a dar la batallabýt rozhodnutý do toho jít

duda: no cabe/hay dudanení pochyb

dudoso: estar dudosobýt na pochybách, mít pochybnosti

ejemplo: dar ejemplo a algnjít příkladem, být vzorem komu

ejemplo: ser ejemplo vivo de algbýt živým příkladem čeho

enganche: tener (un) enganche con algbýt závislý na čem, být nadšený pro co

enojo: sentir enojo contra algnbýt naštvaný na koho, cítit zlost vůči komu

entredicho: estar en entredichomít špatnou pověst, být sporný

envolver: verse envuelto en algbýt zapleten do čeho

error: estar/encontrarse en el/un errorbýt na omylu, mýlit se

escaso: estar escaso de algbýt chudý na co, postrádat, nedostávat se co

escaso: andar escaso de dineromít málo peněz, nebýt při penězích

ese: Esa es otra.To je jiná.

estar: estar tendidoležet, být položený

excusar: Excusa decir que...Je samozřejmé, že..., Netřeba říkat, že..., Samo sebou, že...

expectativa: estar en/a la expectativa de algočekávat co, být v očekávání čeho

formar: formar parte de alg(z)účastnit se, být/stát se součástí čeho

fresco: hacer frescobýt chladno

gancho: tener ganchobýt přitažlivý

gusto: El gusto es mío.Těší mě., Potěšení je na mé straně. při představování, odpověď

helado: quedarse heladozůstat jako opařený, být ohromený

hoy: Es para hoy.Je to na dnešek., Je to potřeba dnes.

a: Está a 10 km de aquí.Je to odtud 10 km.

a: ¿A cómo está...?Kolik stojí...?, Po kolika je... ? kilo ap.

aburrido: ser aburridobýt nudný

aburrido: estar aburridobýt znuděný

admirar: ser de admirarbýt obdivuhodný

agradecer: Te lo agradezco.Jsem ti za to zavázán.

alcance: estar al alcance de algbýt v dosahu čeho, být dostupný pro koho

alcance: Está fuera de mi alcance.Je to mimo moje možnosti.

alguien: Se cree alguien.Myslí si, že je někdo.

apogeo: estar en el apogeobýt na vrcholu

aprieto: estar en aprietobýt v úzkých

apuro: dar apuro a algnbýt trapné, být stydno komu

auge: estar en augebýt v největším rozkvětu/na vrcholu

bajón: dar/sufrir/tener un bajónbýt v útlumu

buen: Hace buen tiempo.Je pěkně.

caber: No cabe duda./¡Qué duda cabe!Není pochyb.

caber: si cabepokud to jde, pokud to je možné

callar: ¡Cállate!Ztichni!, Zmlkni!, Buď zticha!

calor: Hace calor.Je teplo.

calor: Tengo calor.Je mi teplo.

cansado: estar cansadobýt unavený

cargado: estar cargado de algbýt plný čeho

catarro: estar con catarrobýt nachlazený, mít rýmu

claro: ¿Está claro?Je to jasné?

cómo: ¿Cómo de peligeoso es?Jak nebezpečné to je?

cómodo: estar cómodo algncítit se příjemně kdo, být příjemně komu

contra: Estoy en contra.Jsem proti.

cuando: Cuando quieras...budeš chtít...

cuánto: ¿A cuántos estamos hoy?Kolikátého je dnes?

cuánto: ¿Cuántos somos?Kolik nás je?

cuidado: Me tiene/trae sin cuidado.Je mi to jedno.

dónde: ¿Dónde estás?Kde jsi?

encabezar: encabezar la clasificaciónbýt v čele tabulky

engaño: salir del engañobýt vyveden z omylu

escape: no haber escapenebýt jiné východisko, nebýt úniku

estar: No está (aquí).Není tady.

estar: Está enferma.Je nemocná.

estar: estar de viajebýt na cestě, cestovat

estar: Estamos a 3 de marzo.Je 3. března.