Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) ser, existir, haberBylo by to možné?¿Sería posible?Já jsem ...Yo soy ...Kdo to je?¿Quién es?(O tom) není pochyb.No cabe duda.buď jak buďsea como sea, en todo casoNení zač. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué.
 2. (nacházet se) estar, encontrarse, hallarsebýt doma/venkuestar en/fuera de casaJsme tady. na místě ap.Estamos aquí.Není to daleko.No está lejos.Tady to je.Aquí está.být v posteli nemocný ap.guardar cama
 3. (konat se, nastat) ser, pasar(již trvat) hacerCo (ti) je?¿Qué (te) pasa?Kolik je hodin?¿Qué hora es?Jsou dvě hodiny.Son las dos.Kolikátého je dnes?¿Qué fecha es?
 4. (proměnlivý stav) estar(stálý stav) ser, co komu(padnout) caerbýt bez práceestar en parobýt pozadu v učení ap.atrasarsebýt proti komu/čemuestar en contra de alg(n)být v móděestar de moda
 5. (patřit) čí ser de algn(náležet) pertenecer a algnTa kniha není moje.El libro no es mío.
 6. (o pocitu, dojmu) estar(zima, teplo ap.) tener, encontrarseJak ti je?¿Cómo estás?Co je ti?¿Qué te pasa?Je mi špatně/dobře.Estoy mal/bien.Je mi zima.Tengo frío.Je mi to jedno.Me da igual., No me importa.
 7. (o věku, stáří) kolik tener algKolik ti je?¿Cuántos años tienes?, ¿Qué edad tienes?Je mi dvacet (let).Tengo veinte (años).
 8. (k dispozici) haberOvoce je málo.Hay poca fruta.
 9. (rovnat se) co sermat. sumar alg, equivaler a alg
 10. (vyznačovat se) ser
 11. (lze) ser (posible), poderse
 12. hovor.(záležet) komu po čem, do čeho importar a algn alg, ser alg cosa de algn, ir en alg algnCo je ti po tom?¿A ti qué te importa?
 13. (podobat se) po kom parecerse, asemejarse a algn
 14. (vidět ap.) poderse
 15. (vlastnost, stav) (trvalý) ser(přechodný) estar, estar (hecho)Je modrý.Es azul.Už je pozdě.Ya es tarde.Je nervózní.Está nervioso.Je zavřeno.Está cerrado.Jsi smutná?¿Estás triste?být vděčný za coagradecer algbýt překvapenýestar sorprendido
 16. (účel, použití) k čemu, na co servir, estar para alg
 17. (totožnost) serTady je Pedro. u telefonuSoy Pedro.
 18. (zařazení, příslušnost) ser, o čem(obsahově - film ap.) tratar alg
 19. (o prostředí, okolnostech) ser(výskyt ap.) haber(teplo ap.) hacerJe zima.Hace frío.Bylo pěkně.Hacía buen tiempo.Je vítr.Hay viento.
 20. (pro minulý čas)Měl jsem dvacet korun.Tuve veinte coronas.
 21. (pro trpný rod) serByl zavražděn.Fue asesinado.
 22. (pro budoucí čas)Budu tam.Estaré ahí.Budu číst/jíst.Leeré./Comeré.

Vyskytuje se v

acorde: souhlasit s čím, být zajedno v čemestar acorde en/con alg

airoso: uspět, obstát, být úspěšný, zvládnout (to)salir/quedar airoso

alerta: být v pohotovostiestar en alerta

antedicho: jak bylo řečenopor lo antedicho

apuro: být v úzkých, mít potížeestar en apuro(s)

atento: dávat pozor, být pozornýestar atento

bestia: být hrubý na koho, hrubě nakládat s kýmser bestia con algn

bondad: Buďte tak laskav a...Tenga la bondad de...

capaz: být všeho schopnýser capaz de todo

causar: být v módě, hovor. letětcausar furor

centinela: být na hlídce, hlídkovatestar de/hacer centinela

chino: být španělská vesnice něco nesrozumitelnéhosonar a chino

comparación: být nesrovnatelnýno tener comparación

confianza: důvěřovat komu/čemu, věřit v koho/co, být přesvědčen o čemtener confianza en alg(n)

consciencia: uvědomovat si co, být si vědom čehotener consciencia de alg

consciente: uvědomovat si co, být si vědom čehoser consciente de alg

consecuencia: odpovídat, být v souladu v logickém důsledkuguardar consecuencia

constar: aby bylo jasnoque conste

cosquillas: být lechtivýtener cosquillas

cuajado: být ohromený, zůstat stát údivemquedarse cuajado

cuartel: nedopřát odpočinku komu, být nelítostný ke komu, vůbec nešetřit koho, nedat nic zadarmo komu soupeři ap.no dar cuartel a algn

cuenta: být starost kohocorrer por cuenta de algn

cuidado: dávat (si) pozor na co, být opatrnýtener cuidado con alg

culpa: být zodpovědný, moci za co, zavinit cotener la culpa de alg

culpable: zavinit, moci, nést vinu, být zodpovědný za co nehodu ap.ser culpable de alg

curiosidad: být zvědavý na cosentir curiosidad por alg

defensiva: (být) v defenzívě(estar) a la defensiva

demás: být zbytečnýestar por demás

desmedro: (být) na úkor čeho(ir) en desmedro de alg

detrimento: být ke škodě/na újmu komu/čemuir en detrimento de alg(n)

dispuesto: být rozhodnutý do toho jítestar dispuesto a dar la batalla

duda: není pochybno cabe/hay duda

dudoso: být na pochybách, mít pochybnostiestar dudoso

ejemplo: jít příkladem, být vzorem komudar ejemplo a algn

enganche: být závislý na čem, být nadšený pro cotener (un) enganche con alg

enojo: být naštvaný na koho, cítit zlost vůči komusentir enojo contra algn

entredicho: mít špatnou pověst, být spornýestar en entredicho

envolver: být zapleten do čehoverse envuelto en alg

error: být na omylu, mýlit seestar/encontrarse en el/un error

escaso: být chudý na co, postrádat, nedostávat se coestar escaso de alg

ese: To je jiná.Esa es otra.

estar: ležet, být položenýestar tendido

excusar: Je samozřejmé, že..., Netřeba říkat, že..., Samo sebou, že...Excusa decir que...

expectativa: očekávat co, být v očekávání čehoestar en/a la expectativa de alg

formar: (z)účastnit se, být/stát se součástí čehoformar parte de alg

fresco: být chladnohacer fresco

gancho: být přitažlivýtener gancho

gusto: Těší mě., Potěšení je na mé straně. při představování, odpověďEl gusto es mío.

helado: zůstat jako opařený, být ohromenýquedarse helado

hoy: Je to na dnešek., Je to potřeba dnes.Es para hoy.

a: Je to odtud 10 km.Está a 10 km de aquí.

aburrido: být nudnýser aburrido

admirar: být obdivuhodnýser de admirar

agradecer: Jsem ti za to zavázán.Te lo agradezco.

alcance: být v dosahu čeho, být dostupný pro kohoestar al alcance de alg

alguien: Myslí si, že je někdo.Se cree alguien.

apogeo: být na vrcholuestar en el apogeo

aprieto: být v úzkýchestar en aprieto

auge: být v největším rozkvětu/na vrcholuestar en auge

bajón: být v útlumudar/sufrir/tener un bajón

buen: Je pěkně.Hace buen tiempo.

caber: Není pochyb.No cabe duda./¡Qué duda cabe!

callar: Ztichni!, Zmlkni!, Buď zticha!¡Cállate!

calor: Je teplo.Hace calor.

cansado: být unavenýestar cansado

cargado: být plný čehoestar cargado de alg

catarro: být nachlazený, mít rýmuestar con catarro

claro: Je to jasné?¿Está claro?

cómodo: cítit se příjemně kdo, být příjemně komuestar cómodo algn

contra: Jsem proti.Estoy en contra.

cuando: Až budeš chtít...Cuando quieras...

cuánto: Kolikátého je dnes?¿A cuántos estamos hoy?

dónde: Kde jsi?¿Dónde estás?

encabezar: být v čele tabulkyencabezar la clasificación

engaño: být vyveden z omylusalir del engaño

escape: nebýt jiné východisko, nebýt únikuno haber escape

extrañar: Není divu, že...No es de extrañar que...

fecha: Kolikátého je dnes?¿Qué fecha es hoy?

forma: být ve forměestar en forma

frío: Je mi zima.Tengo frío.