Hlavní obsah

estar

Intranzitivní sloveso

  1. být, nacházet se na místě, v určité pozici ap.No está (aquí).Není tady.estar de piestát na nohouestar sentadosedětestar tendidoležet, být položený
  2. mít se jak, být, být na tom zdravý, nemocný ap.¿Cómo estás/está usted?Jak se máš/máte?Estoy bien.Mám se dobře.Está enferma.Je nemocná.estar de viajebýt na cestě, cestovat
  3. de algn být zaměstnání, pracovat jako co
  4. a alg být co den, datumEstamos a 3 de marzo.Je 3. března.
  5. a alg stát co cena, být za kolik

Vyskytuje se v

acecho: estar al/de/en acechobýt ve střehu, mít se na pozoru, dávat pozor

agua: estar entre dos aguasbýt na vážkách/na rozpacích

agua: estar con el agua a/hasta la boca/el cuello/la gargantabýt v tom namočený až po krk/uši

alma: estar con el alma en la bocamít smrt na jazyku, mít na kahánku

altura: estar a la altura de las circunstanciasdostát očekávání

ambiente: estar en su ambientebýt ve svém živlu

barco: estar en el mismo barcobýt na jedné lodi

bienestar: Estado de bienestarsociální stát

boga: estar en bogabýt v oblibě, být v módě

bota: estar de botas/con las botas puestasbýt připravený/nastartovaný/nachystaný

cabo: estar (muy) al cabomít na kahánku/smrt na jazyku, být na umření, mít to sečtené

caso: estar en el casobýt v obraze, vědět, o čem je řeč, být dobře informován

choto: estar como una chotabýt střelený/trhlý/praštěný

cojón: estar hasta los cojones algn de alg(n)srát koho kdo/co

coño: estar hasta el coño de algmít až po krk/plné zuby čeho

dedo: estar a dos dedos de algbýt na pokraji čeho

estado: Estadostát instituce

fuego: (estar) entre dos fuegos(být) mezi dvěma ohni

furia: (estar) hecho una furia(být) rozzuřený

harto: estar harto de algmít po krk/plné zuby/dost čeho

hueso: (estar) en los huesos(být) vyhublý na kost

jamón: estar jamónbýt kus atraktivní ap.

jefe: jefe de Estadohlava státu král ap.

leche: estar con la leche en los labiosmít ještě mlíko na bradě, téct ještě mlíko po bradě

limbo: estar en el limbobýt mimo zabraný do něčeho

luna: estar en la Lunaspadnout z měsíce, lítat v oblacích

mal: estar a malbýt znepřátelený/rozhádaný/pohádaný

malva: criar/estar criando malvasbýt pod drnem mrtvý

orden: estar a la orden del díabýt normální, být na denním pořádku

pelo: estar hasta los pelos de alg(n)mít po krk/plné zuby koho/čeho

pez: estar como pez en el aguabýt jako ryba ve vodě

pie: estar de piestát na nohou

piel: estar en la piel de algnbýt v kůži, být na místě koho

plano: estar en el segundo planobýt vedlejší, být na druhé koleji

polvo: estar hecho polvobýt zničený unavený ap.

punto: estar a puntode alg právě se chystat k čemu, udělat co

razón: razón de Estadostátní zájem

sobra: estar de sobrabýt navíc, přebývat

sopa: estar sopabýt tuhý spát

tanto: estar al tanto de alg(po)starat se o co

tapete: estar sobre el tapeteřešit se, projednávat se, být diskutovaný/na pořadu dne

trece: estar en sus trecetrvat na svém, postavit si hlavu

tren: estar como un trenbýt fešák atraktivní ap.

último: estar en las últimasbýt v posledním tažení

uso: estar en buen usobýt v dobrém stavu oblek ap.

uva: estar de mala uvabýt naštvaný

visto: estar bien vistoalg(n) být dobře pohlíženo na koho/co

visto: está vistojak je vidět, je zřejmé že nepřijde ap.

acorde: estar acorde en/con algsouhlasit s čím, být zajedno v čem

acuerdo: estar de acuerdo con alg(n)souhlasit s kým/čím

alarma: estado de alarmastav pohotovosti, nouzový stav

alerta: estado de alertastav pohotovosti

alerta: estar en alertabýt v pohotovosti

ánimo: estado de ánimoduševní rozpoložení, naladění

apuro: estar en apuro(s)být v úzkých, mít potíže

arrepentido: estar arrepentidolitovat

atareado: estar atareadomít hodně práce

atento: estar atentodávat pozor, být pozorný

barbecho: estar en barbecholežet ladem

bien: estar biencítit se/mít se dobře

bono: bono del Estadostátní dluhopis

cama: estar en/guardar camaležet v posteli nemocný

celoso: estar celosožárlit

centinela: estar de/hacer centinelabýt na hlídce, hlídkovat

civil: estado civil(občanský) stav

conforme: estar conforme con alg(n)souhlasit s kým/čím

corto: estar corto de algmít nedostatek/málo čeho

cuajado: estar/quedarse cuajadovytuhnout usnout

cuarto: cuarto de estarobývací pokoj, hovor. obývák

decúbito: estar en decúbitoležet

defensiva: (estar) a la defensiva(být) v defenzívě

demás: estar por demásbýt zbytečný

desacuerdo: estar en desacuerdonesouhlasit, neshodnout se

desentrenado: estar desentrenadonemít trénink/cvik

detrás: andar/estar/ir detrás de alg(n)jít po kom/čem, hledat koho/co

dispuesto: estar dispuesto a dar la batallabýt rozhodnutý do toho jít

duda: estar en la dudaváhat, pochybovat

dudoso: estar dudosobýt na pochybách, mít pochybnosti

entredicho: estar en entredichomít špatnou pověst, být sporný

error: estar/encontrarse en el/un errorbýt na omylu, mýlit se

escaso: estar escaso de algbýt chudý na co, postrádat, nedostávat se co

estacionario: estado estacionariorovnovážný stav

estado: estado de ánimonálada, duševní rozpoložení

estado: estado de excepciónvýjimečný stav

estado: práv. estado civil(rodinný) stav

estado: Estado de bienestarsociální stát, stát blahobytu

estado: golpe de Estadostátní převrat

estado: jefe de Estadohlava státu

expectativa: estar en/a la expectativa de algočekávat co, být v očekávání čeho

humor: estar de buen/mal humormít dobrou/špatnou náladu