Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) ser, existir, haberBylo by to možné?¿Sería posible?Já jsem ...Yo soy ...Kdo to je?¿Quién es?(O tom) není pochyb.No cabe duda.buď jak buďsea como sea, en todo casoNení zač. odpověď na poděkováníDe nada., No hay de qué.
 2. (nacházet se) estar, encontrarse, hallarsebýt doma/venkuestar en/fuera de casaJsme tady. na místě ap.Estamos aquí.Není to daleko.No está lejos.Tady to je.Aquí está.být v posteli nemocný ap.guardar cama
 3. (konat se, nastat) ser, pasar(již trvat) hacerCo (ti) je?¿Qué (te) pasa?Kolik je hodin?¿Qué hora es?Jsou dvě hodiny.Son las dos.Kolikátého je dnes?¿Qué fecha es?
 4. (proměnlivý stav) estar(stálý stav) ser, co komu(padnout) caerbýt bez práceestar en parobýt pozadu v učení ap.atrasarsebýt proti komu/čemuestar en contra de alg(n)být v móděestar de moda
 5. (patřit) čí ser de algn(náležet) pertenecer a algnTa kniha není moje.El libro no es mío.
 6. (o pocitu, dojmu) estar(zima, teplo ap.) tener, encontrarseJak ti je?¿Cómo estás?Co je ti?¿Qué te pasa?Je mi špatně/dobře.Estoy mal/bien.Je mi zima.Tengo frío.Je mi to jedno.Me da igual., No me importa.
 7. (o věku, stáří) kolik tener algKolik ti je?¿Cuántos años tienes?, ¿Qué edad tienes?Je mi dvacet (let).Tengo veinte (años).
 8. (k dispozici) haberOvoce je málo.Hay poca fruta.
 9. (rovnat se) co sermat. sumar alg, equivaler a alg
 10. (vyznačovat se) ser
 11. (lze) ser (posible), poderse
 12. hovor.(záležet) komu po čem, do čeho importar a algn alg, ser alg cosa de algn, ir en alg algnCo je ti po tom?¿A ti qué te importa?
 13. (podobat se) po kom parecerse, asemejarse a algn
 14. (vidět ap.) poderse
 15. (vlastnost, stav) (trvalý) ser(přechodný) estar, estar (hecho)Je modrý.Es azul.Už je pozdě.Ya es tarde.Je nervózní.Está nervioso.Je zavřeno.Está cerrado.Jsi smutná?¿Estás triste?být vděčný za coagradecer algbýt překvapenýestar sorprendido
 16. (účel, použití) k čemu, na co servir, estar para alg
 17. (totožnost) serTady je Pedro. u telefonuSoy Pedro.
 18. (zařazení, příslušnost) ser, o čem(obsahově - film ap.) tratar alg
 19. (o prostředí, okolnostech) ser(výskyt ap.) haber(teplo ap.) hacerJe zima.Hace frío.Bylo pěkně.Hacía buen tiempo.Je vítr.Hay viento.
 20. (pro minulý čas)Měl jsem dvacet korun.Tuve veinte coronas.
 21. (pro trpný rod) serByl zavražděn.Fue asesinado.
 22. (pro budoucí čas)Budu tam.Estaré ahí.Budu číst/jíst.Leeré./Comeré.

Vyskytuje se v

dlužný: být dlužendlužit co komu deber alg a algn

hotový: být hotovmít uděláno s čím tener alg hecho

kvit: být si kvitir/estar/quedar empatados con algn

nasnadě: být nasnaděestar a la mano

nevhod: být nevhodnehodit se ser inconveniente, no venir bien/al caso/a propósito

nutit: být nucenmuset dělat co ser*/verse* obligado/forzado a hacer alg, tener* que hacer alg

odkázat: být odkázánspoléhat se na koho/co depender de alg(n)

agonie: být v agoniiestar en la agonía, agonizar

anebo: buď... (a)neboo...o, bien...bien

: je to kdokolisea quien sea

babka: být za babkuestar tirado (de precio)

buď: buď... (a) neboo... o, bien... bien

buď: buď jak buďsea lo que fuere, sea como sea, en todo caso

cítit: být cítit čímoler a alg, přen., hovor. cantar a alg, páchnout oler mal de alg

čelo: být v čele tabulkyencabezar la clasificación

čest: být ke cti komu cohonrar alg a algn

či: být, či nebýtser o no ser

dispozice: být k dispoziciestar en/a la disposición

div: Není divu, že...No es raro que..., No me extraña que...

divný: Je mi divné, že...Me extraña que..., Me parece raro que...

dostání: být snadno k dostáníser fácil de conseguir

hračka: To je hračka.Es coser y cantar., Es pan comido.

chybovat: Chybovat je lidské.Errar es humano.

k, ke, ku: být ku prospěchu komubeneficiar a algn

kulička: být jako kulička tlustýestar rollizo/gordito/llenito

libo: Jak je libo.Como quiera/guste.

mání: být k mánídostupný ser asequible/obtenible, snadno ser fácil de conseguir

mezi: (být) mezi dvěma ohnipřen. (estar) entre dos fuegos

mimo: být mimo provozestar fuera de servicio

možno: je možnose puede, es posible

možno: není možnono se puede, es imposible

nebezpečí: být v nebezpečíestar en peligro

nebo: buď... neboo... o, bien... bien

nepoučitelný: být nepoučitelnýser incorregible, přen. no tener cura

obrácený: být obrácený kam směřujícídar a alg

obsazený: Je obsazeno. telefonní linkaEstá comunicando.

omyl: být na omyluestar equivocado

opatrný: být opatrný na cotener cuidado con alg

opilý: být opilýestar borracho

opilý: expr. být opilý namolestar (borracho) como una cuba, estar hecho una equis

antitalent: být antitalent na coser negado para alg

bez, beze: být bez práce nezaměstnanýestar en paro

bezmocný: být bezmocnýser impotente, expr. mít svázané ruce tener las manos atadas

bezpečí: být v bezpečí před kým/čímestar a salvo de/contra alg(n)

bezpečný: Jste si jistý, že je to bezpečné?¿Está usted seguro de que es seguro?

bezvědomí: být v bezvědomíestar inconsciente

běžný: být běžnýser común/usual

blázinec: expr. Ten je zralý na blázinec.Está loco para el manicomio.

blízko: Je tady někde blízko benzínka?¿Hay una gasolinera por aquí cerca?

budiž: Budiž mu země lehká.Que en gloria esté.

by: Bylo by lepší, kdyby ...Sería mejor si ...

co: Co je? co se děje¿Qué pasa?

co: Co je to?¿Qué es (esto)?

co: Není za co. děkovat ap.No hay de qué.

cokoli: Ať už je to cokoli.Sea lo que sea.

copak: Copak je?¿Qué pasa?

cvok: Je do ní cvok.Está chiflado por ella.

čas: je nejvyšší čas.Ya es la hora.

černý: expr. být černý jako uhelser negro como el carbón

čest: být ctí pro kohoser una honra para algn

daleko: Je to odsud daleko?¿Está lejos de aquí?

dávno: Je to už dávno.Hace mucho tiempo.

dělaný: být jako dělaný pro koho, na coconvenir perfectamente a alg(n)

děravý: být děravýtener agujeros

dlouhý: Jak je ten film dlouhý?¿Cuánto dura la película?

dnes: Kolikátého je dnes?¿A cuántos estamos hoy?

dobré: Dobré na tom je, že ...Lo bueno es que ...

dobře: Není mi dobře.No me siento bien.

doma: Bratr není doma.Mi hermano no está en casa.

doma: Buďte tu jako doma.Siéntase como en casa.

dosah: být na dosahestar al alcance

doslech: být na doslechestar al alcance del oído

dostání: Je k dostání.Se puede conseguir.

dostat: Dostal jsem strach.Me entró miedo.

dovolený: Je to dovolené?¿Está permitido?

dozvědět se: Dozvěděl jsem se, že...Me enteré de que..., Llegué a saber que...

drahý: být drahý pro kohoser caro para algn

droga: být závislý na drogáchestar drogadicto

druhý: Je půl druhé.Es la una y media.

drzý: Je strašně drzý.Tiene mucha cara/mucho morro., Es más fresco que una lechuga.

duch: V duchu jsem si říkal ...Me decía para mí mismo ...

dusno: Je dusno.Hace un calor sofocante.

evidentní: Je evidentní, že...Es evidente que...

fajn: Měli jsme se fajn.(Nos) Lo hemos pasado bien.

forma: být ve forměestar en forma

formalita: Je to jen formalita.Es mera formalidad.

fuk: Je mi to fuk.Me da igual., Me importa un comino.

fuška: Je to fuška.Se las trae., Es una faena.

grogy: Jsem úplně grogy.Estoy hecho polvo.

hanba: Je mi hanba.Me da vergüenza.