Hlavní obsah

bez

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (černý) saúco m
  2. obl.(šeřík) lila f

Vyskytuje se v

cigareta: cigareta s filtrem/bez filtrucigarrillo con filtro/sin filtro

: bezesin mí

káva: káva bez kofeinucafé descafeinado

lad: bez ladu a skladu neuspořádanýsin ton ni son, sin orden ni concierto

legrace: bez legracebromas aparte, en serio

milost: bez milostisin piedad, přen., expr. a sangre y fuego

obtíž: bez obtížísin dificultades

omezení: bez omezenísin restricciones, expr. a todo pasto

pochyba: bez pochybsin duda(s)

povšimnutí: přejít co bez povšimnutípasar alg por alto

prodlení: bez prodleníinmediatamente, sin dilación

přestání: bez přestánísin cesar, sin interrupción

rozpaky: bez rozpakůsin empacho

skrupule: bez skrupulísin escrúpulos

ustání: bez ustánísin cesar

vklad: vklad bez výpovědní lhůtydepósito sin preaviso

výjimka: bez výjimkysin excepción

vyznání: být bez vyznáníser sin religión, ser ateo

být: být bez práceestar en paro

čekání: bez čekánísin esperar

domov: lidé bez domovagente sin techo

filtr: cigarety bez filtru/s filtremcigarrillos sin filtro/con filtro

chuť: být bez chutiestar soso/insípido

kofein: káva bez kofeinucafé descafeinado

místo: být bez místaestar sin trabajo, estar parado

obava: Buďte bez obav.No se preocupe.

oddech: Pracuje bez oddechu.Trabaja sin descanso.

odklad: bez odkladusin demora

ohled: bez ohledu na cosin miramiento, sin mirar a alg, sin reparar en alg, sin tomar en cuenta alg

oliva: olivy bez peckyaceitunas sin hueso

papír: hovor. bez papírů bez dokladůindocumentado

portfej: ministr bez portfejeministro sin cartera

práce: být bez práce nezaměstnanýestar en paro

předpis: lék bez předpisumedicamento de venta libre

příčina: bez příčinysin motivo, sin razón

přijmout: Přijal to bez odporu.Lo aceptó sin oposición.

spor: beze sporusin duda

ty: bez tebesin ti

vyváznout: vyváznout bez zraněnísalir ileso

zaměstnání: být bez zaměstnáníestar sin trabajo

zastávka: bez zastávkysin parar

zaváhání: jednat bez zaváháníactuar sin vacilar/vacilaciones

závazek: Svobodný, bez závazků.Soltero, sin compromisos.

celý: být celý bez sebe z čehoestar (completamente) fuera de sí de alg

haléř: zůstat bez haléřequedar(se) sin un duro

koláč: Bez práce nejsou koláče.No hay atajo sin trabajo.

návrat: bez možnosti návratua fondo perdido

nechat: nechat co bez povšimnutípasar alg por alto

obal: říct bez obaludecir sin rodeos

peníze: být bez penězestar sin dinero, přen. no tener ni un duro

práce: Bez práce nejsou koláče.No hay atajo sin trabajo., Quien algo quiere, algo le cuesta.

servítek: bez servítků mluvit nebo jednat přímoa calzón quitado, sin pelos en la lengua, sin reparo(s)

slitování: bez slitování jednání ap.sin piedad, sin cuartel

stopa: zmizet beze stopyperderse sin dejar huella

trní: Není růže bez trní.No hay rosa sin espina.

všechen, všechna, všechno: (Ale) beze všeho! samozřejmě¡por supuesto!

zmizet: zmizet beze stopyperderse sin dejar huella

alegría: loco de alegríaradostí bez sebe

aparte: bromas apartežerty stranou, bez legrace

café: café descafeinadokáva bez kofeinu

caliente: en calienteza tepla, přen. bez otálení

como: así como asíjen tak, bez uvážení, tak či tak

concierto: sin orden ni conciertobez ladu a skladu

cuartel: sin cuartelnelítostný, nemilosrdný, bez slitování jednání ap.

distinción: sin distinciónbez rozdílu, stejně, rovně, bezohledně

empacho: sin empachobez rozpaků, bezostyšně

empleo: sin empleobez zaměstnání, nezaměstnaný

esfuerzo: sin esfuerzosnadno, bez námahy

fe: hovor. fe del carboneronaivní víra, víra bez otázek

fundamento: sin fundamentobezdůvodně, bez opodstatnění, povrchní, neseriózní

garantía: sin garantíabez záruky

improvisto: de improvistoznenadání, náhle, bez přípravy

impunidad: quedar en la impunidadzůstat bez trestu

jornada: jornada intensivapracovní doba bez přestávky

miramiento: sin miramientobez ohledu

rodeo: sin rodeosbez okolků

tardanza: sin tardanzabez meškání, okamžitě

vacilación: sin vacilaciónbez váhání

broma: bromas apartebez legrace, ale vážně

causa: sin causabez důvodu, bezdůvodně

cesar: sin cesarbez přestání

escrúpulo: sin escrúpulosbezohledný, bez skrupulí

ileso: salir ilesovyváznout bez zranění

interrupción: sin interrupciónbez přerušení, nepřetržitě

temblar: temblar las carnesbýt strachy bez sebe